Blog article

Tavoitteena tehdä hyviä asuntoja

Tontinluovutuskilpailut ovat tehokas tapa kehittää asumisen ja asuinympäristöjen laatua ja monipuolisuutta. Varhain aloitettu vuoropuhelu ideoinnin, suunnittelun ja toteutuksen välillä kantaa parhaimmillaan pitkälle.

Tällä kertaa kilpailtiin Kalasataman Nihdin aloituskorttelista. Yhteistyössä YIT:n, A-Kruunun ja Nomaji maisema-arkkitehtien kanssa laatimamme ehdotus Luoto valikoitui voittajaksi. Kilpailussa haettiin persoonalliselle korttelityypille korkeatasoista, omaleimaista ja energiatehokasta ratkaisua. Kortteliin sijoittuu sekä omistus-, hitas- että ARA-asuntoja.

Työryhmämme lähti liikkeelle laajalla kattauksella erilaisia ideoita sekä ilahduttavan yksinkertaisella yhteisellä tavoitteella hyvistä asunnoista. Yllättävää kyllä, näillä sanoilla asuntoja harvoin arkkitehdeilta tilataan.

Suunnittelutyö alkaa usein hyvin tarkkojenkin numeeristen tavoitteiden – suhdelukujen, lukumäärien ja pinta-alojen perkaamisella. Nihtiin pääsimme ideoimaan kohtuullisen vapaasti paikan mahdollisuuksista ja tunnelmasta kasvavia, asumisen ajankohtaisiin haasteisiin vastaavia sekä nykytuotantoa monipuolisuudellaan täydentäviä ratkaisuja. Ja toki laskennalliset tavoitteet pyrittiin myös saavuttamaan, vaikkei niitä alkuun korostettukaan.

Lähdimme kokoamaan eri tonttien toisistaan poikkeavista lähtökohdista kiinnostavaa korttelia, jossa jokaisen tontin sisällölliset ja tilalliset piirteet täydentävät toisiaan ja muodostavat yhdessä rikkaan kokonaisuuden eri tavoin hyviä asuntoja. Kortteliin sijoittuu mm. taiteilija-asuntoja katutason työtiloineen, yhteisöasuntoja yhteisölliseen vuokra-asumiseen, kaksikerroksisia rivitalomaisia asuntoja sekä torniosan laajasti maisemaan avautuvia galleria-asuntoja.

Kestävän ympäristön suunnittelu on tasapainoilua erityisen ja yleispätevän välillä. Hyvin suunnitellut asunnot taipuvat elinkaarensa aikana erilaisiksi kodeiksi. Toisaalta kodit parhaimmillaan sisältävät myös yksilöllisiä piirteitä ja tilaratkaisuja.

Kestävä laatu ja monipuolinen käytettävyys perustuvat usein yksinkertaisiin lähtökohtiin – riittävään luonnonvaloon, näkymiin ja väljyyteen. Tutkimme porrashuoneratkaisuja, jotka luovat mahdollisuuksia monipuolisiin asuntotyyppeihin. Kompaktien porrashuoneiden ympärille sijoittuu nykykäytännöistä poikkeavasti vain 2-3 asuntoa. Lähtökohta tukee laadukkaita ja valoisia pohjaratkaisuja. Sivukäytäväratkaisua taas on yhdistetty kaksikerroksisiin asuntoihin ja asuntojen sisäänkäyntiterasseihin.

Kalasataman alueella jo asemakaavan lähtökohtana on asuntojen avautuminen korttelista ulospäin. Näin merellinen sijainti tuodaan osaksi mahdollisimman monia asuntoja. Valtaosa korttelin asunnoista aukeaa vähintään kahteen ilmansuuntaan. Läpi rungon avautuvat tilasarjat ja näkymäakselit sekä monipuolinen käytettävyys ovat korttelin kaikkien tonttien asuntoja yhdistäviä piirteitä. Tiilijalustan suuremmissa asunnoissa yksityisempien asuinhuoneiden sijoittaminen asunnon kulmiin ja yhteisöllisempien tilojen keskiosiin yksityisten tilojen väliin mukautuu parhaiten erilaisiin käyttötarpeisiin.

A-Kruunun tontilla etsimme ranta-alueen haastavaan kustannustasoon ratkaisuja myös jakamisen kautta. Samalla pyrimme osoittamaan, että jakamalla voidaan saada parhaimmillaan enemmän ja kestävämpää sekä luomaan vaihtoehtoisia asumistoiveita ja -valintoja ohjaavia esimerkkejä.

Neljä 111m2 yhteisöasuntoa vastaavat mitoituksellisesti 16 yksiötä. Asuntojen asukkaat pääsevät itse valitsemaan asuinkumppaninsa ja tarvittaessa pohjaratkaisu toimii myös perinteisempänä väljänä perheasuntona. Yhteissaunat korvaavat erillisiä asuntosaunoja, yhteiskäyttöiset terassit ja -puutarhat täydentävät asuntokohtaisia ulkotiloja ja monikäyttöiset yhteistilat mahdollistavat joustavasti erilaiset kodin ulkopuolelle laajenevat yksityiset ja yhteiset käytöt. Korttelin porrashuoneisiin liittyy lisäksi erillisiä porrasauloja, jotka toimivat esimerkiksi etätyö- tai pieninä kokoontumistiloina.

Lähiluonnon monimuotoisuus on yhä merkityksellisempää tiiviissä kaupunkiympäristössä. Nihdin alueella pysäköinnin lähtökohtana on markkinaehtoisuus. Autopaikkojen vähentäminen antoi mahdollisuuden panostaa ulkotilojen laatuun ja kestävyyteen. Pihan keskelle sijoittuu maanvarainen osa, jolle istutettavat puut saavat kasvaa suuriksi ilman kansipihan tuomia rajoitteita. Katoilla saunat, viherhuoneet sekä monikäyttötilat terasseineen ja viljelylaatikkoineen asettuvat omille kasvillisuudella rajatuille luodoilleen. Laajat viherkatot toteutetaan rantaniitty- ja ketomaisen kasvillisuuden vyöhykkeillä siten, että ne tarjoavat kukkivia kasveja pölyttäjille läpi kasvukauden.

Kilpailuehdotuksen esittämistavoilla halusimme kommunikoida myös asuntojen tilallisia ominaisuuksia ja koettavuutta. Asuntosuunnittelussa ulkoarkkitehtuuria esitetään usein kolmiulotteisten havainnekuvien kautta, mutta asuntoja pääosin kaksiulotteisina pohjakaavioina. Tämä tuntuu määrittelevän tapaa keskustella asunnoista enemmän mitoituksellisina ongelmanratkaisutehtävinä kuin elettävinä ja koettavina tiloina ja koteina.

havainnekuva Luoto-ehdotuksesta Helsingin Kalasatamassa
Korttelin arkkitehtuuri lähtee paikasta ja sen historiasta. Teollisen satamahistorian muistumana suurpiirteisyys, rosoisuus ja kontrastit pyrittiin yhdistämään kantakaupungin kestävään, ajattomaan ja hillittyyn arvokkuuteen. Yhteis- ja kattopihat tuovat rakentamiselle mittakaavallista ja tunnelmallista vastapainoa. Terassialueille muodostuu useita tilalalisesti rajattuja vaihtoehtoisia oleskelu- ja näköalapaikkoja.
Kuvituskuvaa taiteilija-asunnoista ja yhteisöasunnoista.
Leikkaus- ja julkisivuperspektiivikuvien kaksi alinta kerrosta kuuluvat taiteilija-asuntoon työtiloineen ja ylin kerros 2-4 talouden yhteisöasuntoon. (A-Kruunu)

 
kuvituskuvaa torniosasta
Torniosassa on kaksi asuntoa kerroksessa. Galleria-asunnot avautuvat laajasti ympäröivään maisemaan. Asuntojen julkisivulinja on jätetty vapaaksi. (YIT)
kuvituskuvaa porrashuoneesta ja sitä ympäröivistä asunnoista
Kolme asuntoa kompaktin porrashuoneen ympärillä antaa asuntojen suunnittelulle laadukkaat lähtökohdat. Sisäänvedetty parveke on mitoitukseltaan väljä ja muodostaa monipuolisesti kalustettavan ulkohuoneen, jonka ympärille huonetiloja avautuu. (YIT)
kuvituskuvaa kaksikerroksisista asunnoista
Päällekkäisiä kaksikerroksisia asuntoja. (Hitas / YIT)

 

Selina Anttinen
Anttinen Oiva arkkitehdit