Vastuullisuus A-Kruunussa

Vastuullisuus kuuluu A-Kruunun ydintoimintaan ja strategiaan.
Vastuullisuusohjelmamme perustuu toimintaympäristöön liittyviin megatrendeihin, sidosryhmien odotuksiin ja eettisiin periaatteisiin.

Vastuullisuus tarkoittaa vastuuta ihmisistä, joita ovat asunnoissamme asuvat asukkaat sekä meillä työskentelevät henkilöt. Vastuullisuus tarkoittaa vastuuta ympäristöstä, kuten vaikuttamista kiinteistöjen energiankulutukseen sekä puukerrostalorakentamisen edistämistä. Vastuullisuus on vastuuta rakentamisen ja suunnittelun laadusta. Vastuullisuus on myös taloudellista vastuuta sekä vastuullisia, läpinäkyviä ja eettisiä toimintaperiaatteita myös alihankintaketjuissa. 

 

Vastuullisuus on olennainen osa A-Kruunun ydintoimintaa ja strategiaa. Meille se tarkoittaa vastuuta ihmisistä, joita ovat asunnoissamme asuvat asukkaat sekä meillä työskentelevät henkilöt. Lisäksi se tarkoittaa vastuuta ympäristöstä sekä yhteiskunnasta. Vuoden 2022 yritysvastuuraportti sisältää olennaisuusarvioon perustuvat tiedot meille ja sidosryhmillemme tärkeimmistä vastuullisuusasioista. Raportissa tarkastellaan vastuullisuustyön toteutumista vuonna 2022 sekä kerrotaan tehdyistä toimenpiteistä ja saavutetuista tavoitteista jokaisen teeman alussa.

Tutustu yritysvastuuraporttiin, jota pääset lukemaan oheisen linkin kautta: A-Kruunun yritysvastuuraportti 2022.

 

Lisätietoja:

Hallintopäällikkö Riikka Vitakoski, puh. 050 527 0795

Toimitusjohtaja Jari Mäkimattila, puh. 040 755 3924

Säh­kö­pos­tim­me ovat muo­toa etu­ni­mi.su­ku­ni­mi@a-kruu­nu.fi

Lue vähähiilisyyden tiekartta, jo­ta pää­set lu­ke­maan tästä

A-Kruu­nu toi­mii pit­kä­jän­tei­ses­ti, nou­dat­taa alan hy­viä käy­tän­tö­jä ja toi­mii val­tio­nyh­tiöi­den omis­ta­ja­po­li­tii­kas­ta an­ne­tun oh­jeis­tuk­sen mu­kai­ses­ti. Toi­min­tam­me pe­rus­tuu eet­ti­siin pe­riaat­tei­siin, jot­ka ovat hal­li­tuk­sen hy­väk­sy­mät. Py­rim­me myös vai­ku­tus­val­tam­me puit­teis­sa var­mis­ta­maan, et­tä ali­hank­ki­jat si­tou­tu­vat näi­hin eet­ti­siin pe­riaat­tei­siin.

Nou­da­tam­me la­ke­ja
ja sää­dök­siä

Nou­da­tam­me luo­tet­ta­vaa,
eet­tis­tä ja re­hel­lis­tä
lii­ke­toi­min­ta­ta­paa

Kun­nioi­tam­me ja nou­da­tam­me
ih­mi­soi­keuk­sia ja ILO:n mää­rit­te­le­miä
työn­te­ki­jän pe­ru­soi­keuk­sia

Nou­da­tam­me ta­sa-ar­vos­ta
an­net­tu­ja la­ke­ja ja mää­räyk­siä
se­kä syr­ji­mä­tön­tä koh­te­lua

Kun­nioi­tam­me työn­te­ki­jöi­den
pe­ru­soi­keuk­sia, ku­ten oi­keut­ta
työ­so­pi­mus­neu­vot­te­lui­hin

Ta­kaam­me työn­te­ki­jöil­lem­me
tur­val­li­set ja ter­veel­li­set
työs­ken­te­lyo­lo­suh­teet

Väl­täm­me
etu­ris­ti­rii­to­ja

Em­me käy­tä epäeet­ti­siä
kaup­pa­ta­po­ja em­me­kä hy­väk­sy
tai mak­sa lah­juk­sia

Toi­mim­me ym­pä­ris­töä
ra­sit­ta­mat­ta ja edis­täm­me
kes­tä­vää ke­hi­tys­tä

Odo­tam­me näi­den pe­riaat­tei­den
nou­dat­ta­mis­ta myös
yh­teis­työ­kump­pa­neil­tam­me

 

Lue vastuullisuusohjelmamme, jota pääset lukemaan tästä

A-Kruunun uutisissa ja blogissa tuodaan esille yritysvastuuta muun muassa kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen näkökulmasta. Tältä sivulta löydät linkkejä uutisiin ja vierailevien asiantuntijoiden kirjoittamiin blogipostauksiin. 

 

A-Kruunun avoimeen ja vastuulliseen toimintaan kuuluu Whistleblowing-ilmoitusmenettely. 

Sen avulla A-Kruunun työntekijät, kumppanit ja sidosryhmät voivat ilmoittaa epäillyistä väärinkäytöksistä, jotka ovat A-Kruunun arvoja, toimintaperiaatteita, käytäntöjä, sääntöjä tai yhtiötä koskevaa lainsäädäntöä vastaan.

Whistleblowing-ilmoituskanava on työkalu, jolla ilmoituksen tekijä voi ilmaista huolensa tai epäilyksensä nimettömästi ja luottamuksellisesti. Ilmoituskanava on tarkoitettu ainoastaan väärinkäytösepäilyistä ilmoittamiseen, eikä täällä käsitellä asiakaspalautteita tai asiakasreklamaatioita. A-Kruunussa whistleblowing-ilmoitukset käsitellään oheisen kaavion mukaisesti.

kaavio whisteblowing prosessista

Ilmoituskanavan vastuuhenkilöinä toimivat A-Kruunun hallituksen puheenjohtaja, hallintopäällikkö sekä työsuojeluvaltuutettu.

Tee ilmoitus A-Kruunun First Whistle -kanavaan osoitteessa:
https://firstwhistle.fi/akruunu.

A-Kruunun Whistleblowing-ilmoituskanavaa hallinnoi Juuriharja Consulting Group Oy, joka on ulkopuolinen, kotimainen ja puolueeton palveluntarjoaja. Lue lisää Whistleblowing-ilmoituskanavasta Juuriharjan verkkosivuilta.

Tutustu A-Kruunun Whistleblowing-rekisteriselosteeseen

 

A-Kruunussa rakennetaan kestävää kaupunkiympäristöä.
Toimimme kierrätyksen edistämiseksi ja pyrimme vähentämään kiinteistöillä syntyvän jätteen määrää. Kannustamme asukkaitamme arjessaan valintoihin ja ratkaisuihin,
joilla vähennetään energiankulutusta sekä edistetään kestävämpää arkea - kaikki me yhdessä saamme enemmän aikaan!