A-Kruunu Oy, registerbeskrivning för kundrelationsregister 9.1.2024

DATASKYDDSBESKRIVNING

Personuppgiftsansvarig
A-Kruunu Oy
Bölegatan 13, 00520 Helsingfors
servicenummer: 0207 207 100
FO-nummer 1736841-8
Hemort: Helsingfors

Person som ansvarar för registerärenden
Petteri Puolanne
Bölegatan 13, 00520 Helsingfors
servicenummer: 0207 207 100

Registrets namn
Register över bostadssökande
Register över hyresgäster
Reskontrasystem
Hantering av lägenhetsuppgifter

Vad använder vi registret till?

Personuppgifter samlas in om personer som ansöker om en hyresbostad eller bilplats hos A-Kruunu Oy. Registret över bostadssökande och bilplatser används och personuppgifter behandlas inom de gränser som dataskyddslagen tillåter och förpliktar till när det gäller att sköta, hantera och utveckla kundrelationer, samt vid analys och statistikföring. Kunduppgifterna i registret kan användas i samband med reservering av bostäder och bilplatser, vid upprättande av hyresavtal samt för marknadsföring som görs av den personuppgiftsansvarige och de bolag som hör till samma koncern som denne.

Personuppgifter samlas in om personer som ingår ett hyresavtal med A-Kruunu Oy eller bor i en av A-Kruunus hyresbostäder. Registret över hyresgäster används och personuppgifter behandlas inom de gränser som dataskyddslagen tillåter och förpliktar till när det gäller att sköta, hantera och utveckla kundrelationer, samt vid analys, boendedemokratisk verksamhet och statistikföring. Hyresgästens personuppgifter kan användas på namntavlan i trappuppgången, på dörren till bostaden, i listorna över bastu- och tvätturer och för andra liknande ändamål. Vidare kan personuppgifter komma att användas i uppföljningen av den lägenhetsspecifika energi- och vattenförbrukningen samt i andra fastighetstekniska mätningar.

För att sköta hyresreskontran behöver vi kundens personuppgifter för fakturering och indrivning av hyror, ersättningar för användning, reparationsfakturor och andra fakturor samt för tjänster i anslutning till dessa.

Kundens personuppgifter behövs vid felanmälningar, reparationer, inspektioner och byten som gäller lägenheterna.

Den sökandes/hyresgästens personuppgifter och kontaktuppgifter, uppgifter om det nuvarande boendet, önskemål om en bostad eller bilplats som söks, orsaken till att en bostad söks, månadsinkomster, förmögenhet och lån, kredituppgifter, andra uppgifter som den registrerade själv lämnat i kombination med hyresbostädernas lägenhetsuppgifter, eventuellt bildmaterial från fastigheternas övervakningskameror inklusive plats-, tid- och datummärkning, uppgifter som samlats in med elektroniska nycklar, dvs. uppgifter om överlämnande och återlämnande av elektroniska nycklar samt uppgifter om när fastighetens dörrar har öppnats (nyckelidentifieringsuppgifter, datum och tid). I regel samlas uppgifter om när fastighetens dörrar har öppnats endast in från låsen i de gemensamma lokalerna, inte från bostäderna.

Personuppgifter samlas in från kunden i samband med anmälan till en sändlista, ansökan om bostad eller bilplats, hyresavtal och felanmälnings- eller uppsägningsblanketter.

Från befolkningsregistret kan vi kontrollera att personuppgifterna är korrekta vid ansökan om en hyresbostad samt uppgifter om hyresgästerna i våra bostäder.

Vi samlar in kredituppgifter och uppgifter om betalningsbeteende från Suomen Asiakastieto Oy:s register.

Till vem lämnar vi ut uppgifter, och överför vi uppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet?

Till de samarbetspartner som sköter indrivningen av gällande fordringar utlämnas uppgifter om de hyresgäster vars skulder de har fått i uppdrag att driva in (gäldenärens personuppgifter och de skulder som drivs in hos denne).

Uppgifter om sökande av hyresbostad (personuppgifter och kontaktuppgifter, uppgifter om det nuvarande boendet, önskemål om en bostad som söks, orsaken till att en bostad söks, månadsinkomster, förmögenhet och lån, kredituppgifter, andra uppgifter som den registrerade själv lämnat) lämnas ut till de samarbetspartner som ansvarar för uthyrningen av hyreslägenheten för att underlätta valet av hyresgäster och ingåendet av hyresavtal.

Uppgifter om hyresgäster (namn, adress och kontaktuppgifter) lämnas ut till samarbetspartner enligt gällande disponentavtal för skötseln av fastighetsförvaltningen.

Uppgifter om hyresgäster (namn, adress och kontaktuppgifter) lämnas ut till samarbetspartner enligt gällande avtal om fastighetsskötsel och -underhåll för att kunna utföra reparationer i lägenheterna.

På fastigheternas anslagstavlor publiceras trapplistor där lägenhetens nummer och hyresgästens efternamn anges.

Till kommunerna utlämnas uppgifter om val av hyresgäster i enlighet med statsrådets förordning om val av hyresgäster till arava- och räntestödsbostäder.

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet har rätt att få de uppgifter som behövs för tillsynen i rollen som tillsynsmyndighet.

Övriga uppgifter i registret överförs inte till andra parter. Den personuppgiftsansvarige överför inte personuppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Ovannämnda avtalsparter är bundna av tystnadsplikten och dataskyddsavtalet. I dataskyddsavtalet avtalas om frågor enligt EU:s dataskyddsförordning mellan A-Kruunu Oy och avtalsparten

Hur länge sparar vi personuppgifter?
Uppgifterna om en kund som har gjort en ansökan om en hyresbostad sparas i sex år från det att kunden senast har lämnat in en ansökan, om kunden inte har ingått ett hyresavtal.

Uppgifter som grundar sig på hyresavtal sparas i sex år efter att hyresavtalet har upphört och förpliktelserna i anslutning till hyresförhållandet har skötts, om inte A-Kruunu har rätt och skyldighet att spara uppgifterna under en längre tid, t.ex. vid indrivning av hyresfordringar.

Uppgifterna samlas in i databaser som är skyddade med brandväggar, lösenord och andra tekniska metoder. De uppgifter som sparats i ADB-registret har begränsade användarrättigheter och är skyddade med användarnamn och lösenord.

Manuellt material förvaras i ett låst och övervakat utrymme.

Hur kan du kontrollera dina personuppgifter i registret och få dem uppdaterade?

Enligt dataskyddslagen har den registrerade rätt att kontrollera vilka uppgifter om dem som finns lagrade i personregistret. Du kan skicka en begäran om kontroll till adressen vuokraus@a-kruunu.fi.
Vi svarar på begäran senast inom en månad efter att den framställts och kontrollerar samtidigt identiteten hos den som framställt begäran. Den registrerade kan begära rättelse av en felaktig uppgift, varvid den personuppgiftsansvarige beslutar om rättelsen av uppgiften.

Du har rätt att klaga hos Dataombudsmannen, tietosuoja@om.fi, om du anser att vi som personuppgiftsansvarig inte har följt gällande dataskyddsreglering i vår verksamhet.

Uppgifterna om en kund som har gjort en ansökan om en hyresbostad sparas i sex år från det att kunden senast har lämnat in en ansökan, om kunden inte har ingått ett hyresavtal.

Uppgifter som grundar sig på hyresavtal sparas i sex år efter att hyresavtalet har upphört och förpliktelserna i anslutning till hyresförhållandet har skötts, om inte A-Kruunu har rätt och skyldighet att spara uppgifterna under en längre tid, t.ex. vid indrivning av hyresfordringar.