Vanliga frågor

Vanliga frågor

Vi sammanställde svar på vanliga frågor för dem som söker hyresbostad hos A-Kruunu, för dem som redan bor i en av våra bostäder, för dem som flyttar in i en bostad och för dem som flyttar ut ur en bostad. 

För den som söker bostad

Alla våra hyresbostäder hyrs ut på basis av inkomna bostadsansökningar. Du kan lämna in en bostadsansökan här. Efter att du har lämnat in en ansökan är du automatiskt med i valet av hyresgäster för alla bostäder som matchar din ansökan. Det lönar sig att fylla i ansökan omsorgsfullt, eftersom valet av hyresgäster görs utifrån den. Vi kontaktar dig per e-post om vi kan erbjuda dig en bostad.

Alla våra bostäder är ARA-hyresbostäder, så vid valet av hyresgäster följer vi ARA:s anvisningar för val av hyresgäster. I valet av hyresgäster strävar vi efter att erbjuda bostäder till dem som behöver dem mest.
Grunderna för val av hyresgäster till ARA-bostäder

Betalningsanmärkningar är inte automatiskt ett hinder för att hyra en bostad, men beroende på antalet anmärkningar och deras storlek ber vi om en avtalsbaserad säkerhet som motsvarar 1–3 månaders hyra.

Du kan lämna in en bostadsansökan elektroniskt. Om du vill kan du beställa en pappersversion av ansökan per e-post på adressen vuokraus@a-kruunu.fi eller genom att ringa vårt nummer 0202 207 100 mån–fre kl. 12.00–14.30.

Du kan bekanta dig med A-Kruunus bostadsbestånd samt lediga bostäder och bostäder som snart blir lediga här. Grundläggande information om våra nybyggnadsobjekt hittar du här. Du kan ansluta dig till sändlistan för ett nybyggnadsobjekt innan det är färdigbyggt. Då får du information per e-post om när ansökningstiden börjar.

Om du blir vald till hyresgäst kontaktar vi dig per e-post.

Läs mer om att söka bostad.

Vi ber om alla nödvändiga bilagor i samband med ett eventuellt bostadserbjudande. Det viktigaste är att bostadsansökan har fyllts i omsorgsfullt i ansökningsskedet och att den innehåller alla uppgifter som begärs i ansökan.

Ansökan är i kraft tre månader efter att den har lämnats in. En eventuell tidigare inlämnad ansökan ersätts automatiskt när du lämnar in en ny bostadsansökan.

Du kan ändra eller uppdatera uppgifterna i din ansökan via denna länk: redigera ansökan, eller skicka de uppdaterade uppgifterna per e-post till adressen
vuokraus@a-kruunu.fi eller genom att ringa numret 020 7207 100 mån–fre kl. 12.00–14.30.

I valet av alla våra hyresgäster följer vi ARA:s kriterier för val av hyresgäster, där man beaktar bl.a. bostadsbehovet och hur brådskande det är. Du kan läsa mer om ARA:s val av hyresgäster på ARA:s webbplats.

Dessutom har objekten kommunspecifika förmögenhetsgränser som inte får överskridas för att kunna bli vald till hyresgäst.

Kommunspecifika förmögenhetsgränser

Vi strävar efter att välja en hyresgäst så snart som möjligt efter att vi har fått information om att bostaden har sagts upp.

Mottagaren av ett bostadserbjudande informeras om valet av hyresgäst per e-post, och annonsen för den lediga bostaden tas bort när hyresavtalet har undertecknats med den nya hyresgästen.

Det är omöjligt att på förhand förutspå möjligheterna att få en bostad när det gäller enskilda ansökningar, eftersom de också påverkas av i vilken situation de aktuella medsökande befinner sig. Tyvärr kan vi inte erbjuda bostäder till alla som ansöker om dem.

I bostadserbjudandet hittar du alla anvisningar om hur du ska gå till väga. Meddela ditt intresse per e-post enligt anvisningarna och lämna in de bilagor som behövs. Vi kommer sedan att kontakta dig när dina bilagor har granskats.

Om du inte svarar på bostadserbjudandet senast det datum som anges i erbjudandet, upphör ditt bostadserbjudande att gälla. Erbjudandet kommer då att skickas till nästa sökande. Vi kan tyvärr inte lova att vi kommer att kunna erbjuda dig en annan bostad. 

Bostadserbjudandet skickas alltid per e-post. Dessutom skickar vi ett textmeddelande om att du har fått ett bostadserbjudande. Det lönar sig alltså att hålla sin e-postadress och sitt telefonnummer uppdaterade i ansökan!

Det kan ta några dagar att granska bilagorna. Vi kontaktar dig genast när dina bilagor har granskats. Du kan i lugn och ro vänta på att vi kontaktar dig per e-post när du har lagt till de begärda bilagorna och skickat oss ett meddelande per e-post om att bilagorna har lagts till. Vi meddelar dig om alla bilagor är i skick. Alternativt ber vi dig vid behov om tilläggsbilagor.

Garantiavgiften är 250 euro och den ska betalas innan hyresavtalet undertecknas. Om du har betalningsanmärkningar är garantiavgiften 1–3 månaders hyra.

Beroende på bank kan det ta 1–2 vardagar innan betalningen kommer fram. Vi kontaktar dig när betalningen syns på vårt företags konto. Därefter kan vi underteckna hyresavtalet med dig!

A-Kruunus bostäder är avsedda för permanent boende.

Vatten och el ingår inte i hyran. Vattenavgiften baserar sig på förbrukningen enligt mätningen. Hyresgästen tecknar ett lägenhetsspecifikt elavtal med valfri elleverantör.

Rökning är förbjuden i lägenheten och på balkongen. Undantag kan finnas i gamla hyresavtal. I regel är rökning förbjuden även på fastigheternas gårdsplaner, med några undantag.

För hyresgästen

Boende

Du kan fråga om bilplatser av A-Kruunus kundtjänst på adressen vuokraus@a-kruunu.fi. Hyran för en bilplats debiteras varje månad.

Du kan boka en bastutur via fastighetsskötselbolaget. Beroende på objektet kan du boka en tvättur antingen via ett bokningshäfte eller ett system.

En hyresgäst får inte hyra ut en bostad i andra hand utan hyresvärdens skriftliga tillstånd. Tillstånd för uthyrning i andra hand kan beviljas för högst två år av grundad anledning, t.ex. tillfälliga studier eller arbete på en annan ort.

Det är förbjudet att använda A-Kruunus bostäder för Airbnb-verksamhet.

Om du redan bor i en av A-Kruunus bostäder och vill ansöka om bostadsbyte ska du lämna in en ny bostadsansökan. En ansökan som gäller bostadsbyte beaktas enligt den normala ansökningsprocessen vid valet av hyresgäster.

A-Kruunus bostadsaktiebolag omfattas av Howden Finlands omfattande gruppolycksfallsförsäkring AsumisPLUS. Försäkringen omfattar alla som bor stadigvarande i bolaget och som deltar i talkon, samt utomstående i begränsad utsträckning. Försäkringen gäller på bolagets gårdsplan, i gemensamma lokaler och under resor i anslutning till talkoarbete. Utöver olycksfall innehåller försäkringen bl.a. nyckelskydd för förnyande av lås och glömda nycklar.

När en hyresgäst har avlidit övergår hyresgästens ansvar och skyldigheter i hyresavtalet till dödsboet. Läs mer: I händelse av dödsfall

Skyddsrummets läge är specifikt för varje objekt. Det bästa sättet att ta reda på var ditt eget skyddsrum finns är att kolla räddningsplanen på sidan Mitt bostadshus. Skyddsrummets läge har också märkts ut på en del av broschyrerna för objekt. Vi rekommenderar att du i första hand bekantar dig med räddningsplanen för din bostadsfastighet.

Det är tillåtet att förvara eldrivna förflyttningshjälpmedel i utomhusförrådet, men det är förbjudet att ladda dem där. Förvaring och laddning i trapphus är förbjudet.

Batteriet till en sådan anordning ska avlägsnas och laddas under övervakning i bostaden, helst på ett icke-antändligt underlag. På vintern rekommenderas inte laddning på balkongen, eftersom ett litiumbatteri kan skadas vid kyla. Batteriet får inte laddas i hallen eller vid någon annan nödutgång.

Litiumbatterier ger upphov till giftiga brandgaser och kan orsaka små explosioner. Det enklaste sättet att släcka en sådan batteribrand är att använda antingen en litiumsläckningsspray eller en litiumsläckare.

I utomhusförrådet får man endast ladda sådana hjälpmedel som ordinerats av en läkare för användning av personer med nedsatt rörlighet. I detta fall tillämpas lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård (629/2010).

Mer information får du av servicechefen för ditt bostadshus.

NYCKLAR

Kontakta A-Kruunus disponent på isannointi@a-kruunu.fi

Kontakta A-Kruunus disponent på isannointi@a-kruunu.fi

Klubbrummen i våra hus är avsedda för gemensamma evenemang för hyresgäster, men de kan också bokas för privata tillställningar. Det lönar sig att kontakta medlemmarna i boendekommittén för bokning av rum och nycklar. Vid behov kan du kontakta servicechefen för ditt bostadshus.

Hyra

Förfallodagen för hyran är densamma för alla hyresgäster och är den 5:e varje månad. Om du har svårigheter med att betala hyran är det viktigaste att omedelbart kontakta A-Kruunus hyreskontroll, så att vi kan upprätta en betalningsplan för de obetalda hyrorna.

I en sådan situation ska du gå tillväga på följande sätt:

  • ta genast kontakt med A-Kruunus hyreskontroll för att komma överens om en betalningsplan per e-post: vuokravalvonta@a-kruunu.fi eller genom att ringa vårt servicenummer 0207 207 100 mån–fre kl. 12.00–14.30.
  • ta reda på dina möjligheter till stöd från FPA

Efter förfallodagen har du cirka 14 dagar på dig att betala hyran utan att hamna betala en inkassoavgift på 5 euro. För denna tid debiterar vi endast dröjsmålsränta (faktureras separat). Cirka två veckor efter förfallodagen skickar vi en betalningspåminnelse som inkluderar en inkassoavgift på 5 euro. Om hyran inte heller kan betalas på förfallodagen för betalningspåminnelsen överförs hyran till inkassoföretaget, varvid en inkassoavgift i enlighet med lagen tillkommer.

På grund av obetalda hyror kan hyresavtalet hävas av hyresvärden utan uppsägningstid och vid behov kan hyresvärden ansöka om vräkning. Sådana åtgärder vidtas dock endast i situationer där hyresgästen väsentligen försummar sin skyldighet att betala hyra eller inte följer betalningsplanen.

Kontakta hyreskontrollen per e-post på adressen vuokravalvonta@a-kruunu.fi eller genom att ringa vårt servicenummer 0207 207 100 mån–fre kl. 12.00–14.30.

Ja, det kan du, så länge du kommer ihåg att använda referensen på fakturan.

Vattenfakturering

Utöver hyran betalas varje månad en vattenförskottsavgift som baserar sig på antalet personer. Vattenförskottsavgiften för A-Kruunus bostäder är 20,00 €/person/mån. De betalda vattenförskottsavgifterna och den faktiska vattenanvändningen utjämnas två gånger per år med en utjämningsfaktura.

De betalda vattenförskottsavgifterna och den faktiska vattenanvändningen utjämnas med en utjämningsfaktura.

Varje halvår sammanställs rapporter om vattenförbrukningen i lägenheterna baserat på avläsningar från vattenmätningssystemet. I de objekt som har mekaniska mätare (Kurkiaurankatu 6-8, Träskända; Iltamantie 3, Hyvinge och Kuusikontie 2, Hyvinge) läser servicebolaget av lägenheternas mätare och skickar avläsningsrapporterna till hyreskontrollen.

Utjämningsfakturan visar de betalda förskotten samt den faktiska förbrukningen under faktureringsperioden. 

Om förbrukningen har varit lägre än de betalda förskotten skapas en kreditfaktura. Kreditfakturans belopp dras av från hyran för följande månad. 

Om förbrukningen har varit större än de betalda förskotten får hyresgästen en utjämningsfaktura som visar den utjämningsavgift som ska betalas.

Om fakturabeloppet saknar förtecken ska du betala fakturan som vanligt senast på förfallodagen.

Om det finns ett –tecken framför fakturans slutsumma betyder det att dina vattenförskottsbetalningar är större än din faktiska vattenförbrukning och att du har fått en kreditfaktura. Vänligen dra av fakturans slutsumma från nästa hyresbetalning. Om du redan har hunnit betala hyran kan du dra av den från hyran för följande månad.

När en hyresgäst flyttar ut får denne en sista vattenräkning, där vattenförbrukningen mellan föregående utjämningsfaktura och utflyttningsdagen utjämnas. Den nya hyresgästens vattenfakturering börjar på hyresavtalets första dag.

Ansvar

Det finns många saker som du kan göra i ditt eget hem för att spara energi. I hemmet används el främst för uppvärmning av bostaden och varmvatten, men även till vitvaror och belysning. Genom att minska onödig förbrukning och välja energieffektiva elapparater sparar man energi, och samtidigt minskar boendekostnaderna. 

Se tips här

Vi uppmuntrar våra hyresgäster att sortera och återvinna avfall. Det finns en insamlingsplats för avfall vid ditt bostadshus. Sortera skräp och avfall omsorgsfullt i rätt avfallsbehållare – om de sorteras rätt kan de utnyttjas på bästa möjliga sätt. 

Du hittar mer detaljerade sorteringsanvisningar i anslutning till avfallsbehållarna. Läs mer på vår sida Avfallshantering.

Vi tar gärna emot boenderelaterade tips som underlättar vardagen för A-Kruunus hyresgäster. 

Du kan skicka in ditt tips via tipsblanketten (FI) som finns på vår webbplats. De bästa tipsen publiceras och avsändaren belönas med en liten gåva. 

Ansvarsfullhet är viktigt för oss. A-Kruunus kärnverksamhet och strategi omfattar ansvar för hyresgästerna i våra bostäder och de personer som arbetar hos oss, ansvar för miljön samt kvaliteten på byggande och planering. På A-Kruunu innebär ansvarsfullhet också ekonomiskt ansvar samt ansvarsfulla, transparenta och etiska verksamhetsprinciper i underleverantörskedjorna. 

Vi har utarbetat ett program för ansvarsfullhet, vars principer, mål och löften du kan bekanta dig med på vår sida Ansvar.

Ansvarsfullhet handlar också om gärningar i hyresgästernas vardag. Information och praktiska tips för en mer ansvarsfull vardag och ett mer ansvarsfullt boende finns på sidan Anvisningar för ett hållbart boende.

För den som flyttar in

För nya hyresgäster

Nycklarna kan i regel hämtas från låsaffären samma dag som hyresförhållandet börjar. Ta med dig ett identitetsbevis. Om nyckeln hämtas av någon annan än den person som har undertecknat hyresavtalet ska denna person ha med sig en individualiserad fullmakt och ett identitetsbevis.

Vid behov kan den person som flyttar ut och den nya hyresgästen genomföra överlåtelsen av nycklar sinsemellan. Detta är möjligt till exempel när månadsskiftet infaller på ett veckoslut. Överlåtelsen av nycklar sinsemellan ska anmälas till A-Kruunus kundtjänst, varav den hyresgäst som flyttar ut får en anmälningsblankett för överlåtelse av nycklar sinsemellan. Den ifyllda blanketten ska utan dröjsmål skickas till adressen muutot@a-kruunu.fi. Den hyresgäst som flyttar ut ansvarar för nycklarna tills A-Kruunu har mottagit blanketten. På motsvarande sätt ska den nya hyresgästen inom 5 vardagar visa nycklarna som hen har tagit emot tillsammans med dokumentet för överlåtelse av nycklar i låsaffären.

Kontakta servicebolaget vid normala små reparationer (t.ex. läckande kran eller trasig spis). Vid andra problem som stör boendet ska du kontakta servicechefen. Kontaktuppgifter till din egen servicechef finns på målsidan för ditt bostadshus.

Meddela uppgifterna till servicebolaget. Du hittar kontaktuppgifterna till servicebolaget för ditt bostadshus på målsidan Mitt bostadshus.

För den som flyttar ut

När du vill säga upp ditt hyresavtal ska du alltid göra det skriftligen. Information om uppsägning av en av A-Kruunus bostäder finns på sidan Information för den som flyttar ut.

Om hyresgästen säger upp hyresavtalet är uppsägningstiden en kalendermånad. Uppsägningstiden räknas från den sista dagen i den kalendermånad under vilken uppsägningen har gjorts.

För A-Kruunus bostäder är uppsägningstiden en hel kalendermånad i enlighet med lagen om lega av hus. Uppsägningstiden räknas från den sista dagen i den kalendermånad under vilken bostaden sägs upp och meddelandet om uppsägning delges hyresvärden skriftligen. Hyresförhållandet upphör alltså alltid vid utgången av månaden efter uppsägningen, vilket innebär att ditt hyresavtal inte kan upphöra under samma månad som du säger upp bostaden.  

Om du till exempel vill säga upp hyresavtalet för din bostad så att det löper ut 31.1 ska du göra en skriftlig uppsägningsanmälan till hyresvärden senast inom decembermånad. Om du däremot säger upp bostaden först i januari upphör ditt hyresavtal tidigast i slutet av februari.

Om endast den ena parten säger upp hyresavtalet för en lägenhet och den andra parten stannar kvar i bostaden, ska den som stannar kvar i lägenheten också säga upp hyresavtalet elektroniskt och på så sätt bekräfta att hela hyresavtalet jämte dess skyldigheter överförs till denne. Båda parterna ska i fältet för ytterligare information om uppsägningen meddela att den ena parten stannar kvar i bostaden och att endast den andra flyttar ut.

När båda parterna har sagt upp bostaden elektroniskt behandlar A-Kruunu uppsägningarna så att endast den ena hyresgästens hyresavtal upphör enligt lagen om lega av hus. Båda måste meddela om uppsägningen för att säkerställa att den som stannar kvar i bostaden är medveten om den andras uppsägning. Hyresavtalet fortsätter sedan som vanligt i den återstående hyresgästens namn.

Här hittar du en pappersblankett för uppsägning av den ena parten.

Om bostaden redan har hunnit hyras ut på nytt är det inte möjligt att bo kvar.

Garantiavgiften återbetalas inom en månad från det att hyresavtalet har upphört, förutsatt att alla nycklar har returnerats till låsaffären, en lägenhetsgranskning har gjorts, en eventuell obetald vattenfaktura har betalats och det inte finns några olösta ärenden i reskontran.

Garantiavgiften kan användas för att täcka kostnader som uppstår till följd av att hyresgästen har försummat sina skyldigheter (lägenhetens skick, nivån på slutstädningen, hyresbetalningen, den sista vattenräkningen).

Nycklarna ska returneras till låsaffären senast en timme före stängningsdags den dag då hyresavtalet upphör. Närmare anvisningar om hur du returnerar nycklarna finns i det brev som skickas till dig när du flyttar ut. Om hyresavtalet upphör under ett veckoslut eller på en helgdag får du anvisningar av vår hyresrådgivare i samband med kontakten efter uppsägningen.

Om du inte själv kan returnera nycklarna på hyresavtalets sista dag, kan en annan person vid behov också returnera nycklarna åt dig. Observera dock att ansvaret för nycklarna och återlämnandet av dem kvarstår hos dig trots att en annan person returnerar dem åt dig.

En utflyttningsgranskning av bostaden ska göras senast 1–2 vardagar efter att hyresavtalet har upphört. Hyresvärden kommer överens med hyresgästen om flyttningsgranskningen görs under hyresavtalets giltighetstid.

Lägenheten ska städas grundligt. Du får städanvisningar i samband med utflyttningsbrevet. Om lägenheten inte har städats ordentligt har hyresvärden rätt att debitera dig för städkostnaderna.

Om det i lägenheten upptäcks andra fel eller reparationsbehov än sådana som beror på naturligt slitage, har hyresvärden rätt att debitera kostnaderna för reparationerna.