Allmänt

Allmänt om A-Kruunu

A-Kruunu Oy är ett statsägt bolag med specialuppgifter som styrs av miljöministeriet och vars uppgift är att låta bygga hyresbostäder till rimliga priser. Till bolagets uppgifter hör också att främja träbyggande, innovationer i boendet, cirkulär ekonomi och koldioxidsnålhet.

A-Kruunu som företag

Byggandet av A-Kruunu Oy:s första bostadsprojekt inleddes sommaren 2015. I december 2021 passerade vi gränsen på 2 000 bostäder. 

Målet för A-Kruunu är att årligen låta bygga 400 bostäder, av vilka största delen är i Helsingforsregionen och de övriga i de största tillväxtregionerna. Målet för träbyggande är 20 procent av produktionen.  Vid valet av objekt som ska byggas beaktas konjunkturläget och objektens genomförbarhet. I byggandet främjas förutom träbyggande även nya innovationer med beaktande av de ovan uppställda målen.

Vid valet av objekt som ska byggas beaktas den allmänna efterfrågan på hyresbostäder i bostadsområdet och objektets gynnsamma läge i samhällsstrukturen. I byggandet främjas förutom träbyggande även nya innovationer med beaktande av de mål som anges ovan. 

Största delen av bostadsproduktionen sker i huvudstadsregionen och dess kranskommuner. Från och med början av 2019 har verksamhetsområdet utvidgats även till de övriga största stadsregionerna i vårt land, där det finns ett stort behov av hyresbostäder till rimliga priser. A-Kruunu deltar också med en stark insats i genomförandet av större områdeshelheter och utvecklingen av högklassigt stadsboende inom sina verksamhetsområden. 

A-Kruunu är nästan koldioxidneutral när det gäller koldioxidutsläpp från den egna verksamheten och strävar målinriktat efter att minska utsläppen i värdekedjan.  

Vid valet av hyresgäster till hyresbostäder tillämpas goda principer för val av hyresgäster, och bostäder tilldelas de hushåll som är i störst behov av en hyresbostad till ett rimligt pris. Samtidigt säkerställs en mångsidig sammansättning av hyresgäster i hyresbostäderna. 

Bolaget verkar långsiktigt, följer god praxis i branschen och följer anvisningarna om statsbolagens ägarpolitik.

 

Ekonomi

Hög användningsgrad för A-Kruunus bostäder

Under år 2022 färdigställdes 579 bostäder hos A-Kruunu på attraktiva platser i Helsingforsregionen, Tammerfors och Jyväskylä. Det totala antalet färdigställda bostäder och bostäder som är under uppförande har redan överskridit gränsen på 3 000 bostäder. Vid bolagsstämman valdes nya medlemmar till styrelsen. 

- Den ekonomiska användningsgraden för våra bostäder var fortfarande hög, 99,6 procent, och omsättningen var på en rimlig nivå, 18,7 procent. Det fanns gott om sökande till alla nya bostäder. Efterfrågan på ARA-bostäder har ökat under och efter coronapandemin av flera anledningar, bland annat på grund av ökade levnadskostnader, berättar verkställande direktören Jari Mäkimattila. 

Produktionen av ARA-bostäder har varit utmanande under de senaste åren på grund av högkonjunkturen inom byggbranschen.

- Situationen förändrades emellertid förra hösten. Vi fick fler anbud på projekt och entreprenörerna var också själva aktivt i kontakt med oss. Vi planerar att producera cirka 1 300 bostäder under de närmaste åren. Den kraftiga ökningen av räntenivån påverkar emellertid uppförandet av nya objekt, eftersom den ökar boendekostnaderna för de boende, berättar Mäkimattila. 

De mål som ställts upp för A-Kruunu förblev i stort sett oförändrade efter bolagsstämman. Bolaget är nästan koldioxidneutralt när det gäller utsläpp från den egna verksamheten år 2024 och minskar utsläppen längs värdekedjan genom att målinriktat förbättra byggnadsbeståndets energieffektivitet, främja träbyggande och utveckla lösningar inom cirkulär ekonomi. Andelen flervåningshus i trä i produktionen utgör en tredjedel år 2024. Målet är fortfarande att producera 800 bostäder per år, men i målet beaktas konjunkturläget och objektens genomförbarhet. 

- Vi uppnådde redan en stor del av dessa mål år 2022. Till exempel ändrades fjärrvärmen till förnybar energi på alla ställen där det var möjligt. Denna åtgärd ledde till att koldioxidutsläppen från uppvärmning minskade med över 90 procent. Även vår produktion av flervåningshus i trä ligger i alla fall för närvarande på målnivån. När det gäller målen för bostadsproduktionen påverkar särskilt utvecklingen av räntenivån situationen nu och i framtiden, berättar Mäkimattila. 

Bolagsstämman fastställde styrelsemedlemmarna för nästa verksamhetsår. Matti Vatilo fortsätter som styrelseordförande och Teppo Salmikivi som vice ordförande, medan Jannica Aalto och Malviina Peltonen fortsätter som styrelsemedlemmar. Till nya medlemmar valdes Janne Hukkavaara och Johanna Korpi. 

 

Nyckeltal 2022, läge 31.12.2022

Omsättning (1.1. – 31.12.) 20,3 miljoner euro
Balansräkning 559,8 miljoner euro
Antal anställda 33
Färdigställda bostäder 2 609
Bostäder under uppförande 429
Bostäder under planering ca. 1 300

Mer information:

 

Verkställande direktör Jari Mäkimattila

jari.makimattila@a-kruunu.fi

tfn 040 755 3924