EN Corona-info   FI Korona-info   RU Информация о коронавирусе   SO Ko­roo­na­ha-Mac­luu­maad   AR استعلامات كورونا‬

 

Denna sida har uppdaterats enligt följande:

15.2.2022 kl. 14.15. Bastuturer och klubblokaler öppnas 28.2.
12.1.2022 kl. 10.15. Coronavirusepidemins inverkan på joggingturer med bastu efteråt och på gemensamma utrymmen
15.10.2021 kl. 09.30. Återgång till normal praxis 12.10.2021
28.5.2021 kl. 10.45. Användning av joggingbastur och klubblokaler fr.o.m. 1.6.2021
7.12.2020 kl. 10.00. Coronavirusepidemins inverkan på jogging- och julbastuturerna och på de gemensamma utrymmena
27.11.2020 kl. 14.50. Nya beg­räns­nin­gar och re­kom­men­da­tio­ner i hu­vuds­tads­re­gio­nen
23.11.2020 kl. 16.00. Nya begränsningar och rekommendationer av myndigheterna under coronaepidemin
29.5.2020 kl. 16.20. Bastur och klubbutrymmen öppnas 15.6.2020
19.5.2020 kl. 10.00. Betalning av bastuavgifter i juni, juli och augusti
30.4.2020 kl. 16.15. Betalning av bastuavgifter i maj

 


 

Bastuturer och klubblokaler öppnas 28.2.

Återgång till normal praxis 12.10.2021

Användning av joggingbastur och klubblokaler fr.o.m. 1.6.2021

Coronavirusepidemins inverkan på jogging- och julbastuturerna och på de gemensamma utrymmena

Nya begränsningar och rekommendationer av myndigheterna under coronaepidemin

A-Kruunus anvisningar för invånare angående undantagsförhållanden

Myndighetsanvisningar
www.thl.fi

Fastigheternas gemensamma utrymmen och bastuturer

Evenemang för invånare

Grannhjälp

Kundservice

Kommunikaton och informaton

 


 

Bastuturer och klubblokaler öppnas 28.2.

Närmare information om detta ges separat för varje hus. 

I övrigt följs THL:s gällande anvisningar, anvisningarna finns här

 

Återgång till normal praxis 12.10.2021

Vi har återgått till normal praxis i alla våra hus. Närmare information om detta ges separat för varje hus.

 

Användning av joggingbastur och klubblokaler fr.o.m. 1.6.2021

Undantagsförhållandena och begränsningarna i de gemensamma utrymmen i A-Kruunus hus gäller i huvudsak fortfarande.  De boendes joggingsbastur är ur bruk. Klubblokalerna tas i bruk med iakttagande av begränsningarna från Regionförvaltningsverket i Södra Finland från och med den 1 juni 2021. Mer information om gällande begränsningar finns på Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats. Aktuella myndighetsanvisningar kan läsas på THL:s webbplats.

Vi påminner alla våra invånare om en mycket omsorgsfull hand- och hosthygien. Undvik att röra vid räcken, handtag, hissar och andra ytor med smutsiga eller kala händer. Vi hoppas att man i de gemensamma utrymmen endast vistas ensamma eller tillsammans med sitt eget sällskap och följer rekommendationerna om säkerhetsavstånd. 
Om du gör en felanmälan, meddela om det i bostaden vistas personer som insjuknat, exponerats eller befinner sig i karantän på grund av coronavirus. Vi ber er att vänta med icke-brådskande serviceförfrågningar till en senare tidpunkt. Kontaktuppgifterna till husets servicebolag finns på de husspecifika invånarsidorna.

 

Coronavirusepidemins inverkan på jogging- och julbastuturerna och på de gemensamma utrymmena 

Antalet coronavirussmittor har ökat betydligt och därför har myndigheterna gett nya begränsningar. På grund av dessa begränsningar avbokar vi joggingturer med bastu efteråt i våra hus. Invånarnas egna bastuturer fortsätter som vanligt. För att förhindra spridningen av epidemin, önskar vi att var och en kommer till bastun endast om man är frisk, sörjer för god hand- och hosthygien och endast badar bastu med den egna familjekretsen.

Klubblokalerna får inte användas, med undantag av lagstadgade invånarmöten som inte omfattas av mötesbegränsningarna, dvs. de kan fortfarande ordnas, förutsatt att myndigheternas säkerhetsanvisningar och -begränsningar beaktas. Invånarna får fortsätta använda tvättstugorna.

Vi påminner er om att hålla mycket noggrann hand- och hosthygien när ni rör er i husets gemensamma utrymmen. Använd också ansiktsmask. Undvik att röra vid ytor som handtag, räcken och hissknappar med smutsiga eller bara händer.

Vid felanmälningar ska ni i meddelandet  informera oss ifall det finns personer i bostaden som insjuknat, exponerats för smitta, eller befinner sig i karantän på grund av coronaviruset. Vi ber er att vänta med icke-brådskande serviceförfrågningar till en senare tidpunkt. Kontaktuppgifterna till husets servicebolag finns på de husspecifika invånarsidorna. (Observera att sidan är på engelska.)

Vi kommer att informera invånarna när begränsningarna i husen kan hävas. 

 

Läs mer om nya beg­räns­nin­gar och re­kom­men­da­tio­ner i hu­vuds­tads­re­gio­nen

https://www.hel.fi/uutiset/sv/kaupunginkanslia/huvudstadsregionens-samordningsgrupp-nya

 

Nya begränsningar och rekommendationer av myndigheterna under coronaepidemin

Huvudstadsregionen har nu övergått till coronavirusepidemins spridningsfas. Vi hoppas att alla A-Kruunus invånare följer anvisningarna och gör allt som står i deras makt för att förhindra att viruset sprids och att epidemin accelererar. 

Myndigheternas coronakoordinationsgrupp i huvudstadsregionen har berättat om de nya begränsningarna och rekommendationerna. Begränsningarna och rekommendationerna gäller hobbyverksamhet för vuxna, anordnande av offentliga och privata tillställningar, offentliga lokaler, undervisning på andra stadiet, användning av ansiktsmasker bland annat för dem som är närvarande på arbetsplatsen och för elever i årskurs 7-9.

Begränsningarna och rekommendationerna gäller fr.o.m. 23.11.2020 och gäller tills vidare. Dessutom avbryts hobbyverksamheten inom lag- och kontaktgrenar för över 20-åringar i sådana inomhuslokaler som förvaltas av städerna från och med 23.11.2020 och det maximala personantalet på offentliga tillställningar begränsas till 20 personer i tre veckor från och med 23.11.2020. 

Läs mer om begränsningarna och rekommendationerna på huvudstadsregionens coronakoordinationsgrupps webbplats.

Nylands regionala coronakoordinationsgrupp rekommenderar att de nya begränsningarna och rekommendationerna tas i bruk även på andra håll i Nyland.

Vi ber våra invånare att ta den rådande situationen på allvar. På grund av hotet om spridning av epidemin är det särskilt viktigt att myndigheternas skärpta rekommendationer och begränsningar följs.

Var och en kan genom sin egen verksamhet bromsa upp spridningen av coronaviruset:

  • Kom ihåg säkerhetsavståndet
  • Tvätta händerna ofta och noggrant
  • Hosta i ärmen eller näsduken
  • Använd ansiktsmask om säkerhetsavståndet inte kan hållas
  • Välj distansarbete 
  • Om du misstänker smitta, gå och testa dig 

För att bromsa spridningen av epidemin iakttas myndighetsanvisningar och -bestämmelser i all verksamhet i A-Kruunu.

Det lönar sig att läsa aktuell information om situationen i olika regioner samt om rekommendationer och begränsningar på Institutet för hälsa och välfärds (THL) sida.

Aktuellt om coronaviruset

 

A-Kruunus anvisningar för invånare angående undantagsförhållanden

Undantagsförhållandena påverkar nu vardagen för oss alla, och en stor del av aktviteterna i det dagliga livet koncentreras tll hemmet. Deta kräver at alla anpassar sig, följer bestämmelser och beaktar andra invånare. Vi på A-Kruunu strävar efer at ordna kundservice, underhåll och städning så bra som möjligt även under coronaepidemin. I denna situaton strävar vi efer at efektvera städningen för at förebygga smitspridning. Tyngdpunkten i städningen ligger på desinfcering och efektv rengöring av kontaktytor.

 

Myndighetsanvisningar

A-Kruunu följer myndigheternas anvisningar och bestämmelser i all sin verksamhet för at bromsa coronavirusepidemin. Vi ber våra invånare at ta den rådande situatonen på allvar, följa anvisningar och göra allt som står i deras makt för at förhindra smitspridning. Det lönar sig at följa med aktuella myndighetsanvisningar på THL:s webbplats www.thl.fi

 

Fastigheternas gemensamma utrymmen och bastuturer

Onödig vistelse i gemensamma utrymmen ska undvikas. I synnerhet föräldrarna ska övervaka hur deras barn rör sig i gemensamma utrymmen och på bostadsaktiebolagets lekplats. 

Undvik onödig vistelse på tobaksplatserna. I all verksamhet är det bra att beakta säkerhetsavståndet till andra personer.
Alla joggingsbastur i våra hus är inställda. Invånarnas egna bastuturer fortsätter som vanligt. Kontakta byggnadens fastighetsskötsel om du vill ha en ny bastutur. Kontaktuppgifterna finns på byggnadens webbplats för boende. (Innehållet är på engelska.)

För att förhindra spridningen av epidemin, önskar vi att var och en följer de allmänna rekommendationerna och sammankomstbegränsningarna även under de egna bastuturerna: kom till bastun endast om du är frisk, håll god hand- och hosthygien och bada bastu endast med den egna familjekretsen.

Användningen av klubblokaler och andra gemensamma utrymmen förbjuds tills vidare, i enlighet med myndigheternas anvisningar om sammankomster. Invånarna får fortsätta använda tvättstugorna.

Vi påminner er om att hålla mycket noggrann hand- och hosthygien när ni rör er i husets gemensamma utrymmen. Undvik att röra vid ytor som handtag, räcken och hissknappar med smutsiga eller bara händer. Använd hissen endast ensam, eller tillsammans med ditt eget sällskap, och följ rekommendationerna för säkerhetsavstånd.
Vid felanmälningar ska ni i meddelandet  informera oss ifall det finns personer i bostaden som insjuknat, exponerats för smitta, eller befinner sig i karantän på grund av coronaviruset. Vi ber er att vänta med icke-brådskande serviceförfrågningar till en senare tidpunkt. Kontaktuppgifterna till husets servicebolag finns på de husspecifika invånarsidorna. (Innehållet är på engelska.) 

 

Evenemang för invånare

Alla fysiska evenemang för invånare fytas tll et senare tllfälle. I vår digitala td är det lät at uppräthålla gemenskapen i husen och aktvera sig i grupper på sociala medier. I denna situaton är det viktgare än någonsin at sprida glädje. Det är tllåtet at tll exempel hålla en gemensam sångstund på husbolagets balkonger och hita på andra säkra sät at skapa gemenskap.

Kom ihåg god sed och andras integritetsskydd i husbolagets facebook och andra grupper.

 

Grannhjälp

Alla har inte tllgång tll digitala kontaktsät, så vi ska också hålla dessa grannar i minnet. Vi har upprätat en anmälan tll våra invånare där man kan lägga tll sina kontaktuppgifer om man kan och vill hjälpa andra. Anmälan läggs upp på husets anslagstavla, men du kan också själv skriva ut anmälan och föra den tll anslagstavlan i dit hus. Du hitar den utskrivbara anmälan på vår webbplats och här. Om du vet at din granne är över 70 år eller hör tll en riskgrupp kan du också lägga en lapp i deras postlucka och erbjuda hjälp med at handla eller gå tll apoteket.

 

Kundservice

Vi betjänar våra kunder per e-post och telefon. Bostadssökningen fungerar som vanligt via vår webbplats.

Tfn. 0207 207 100
Må-fr kl. 12-14.30
vuokraus@a-kruunu.fi

Vid felanmälningar både tll oss och tll våra samarbetspartner ber vi at ni väntar med at lämna in ickebrådskande begäranden tll en senare tdpunkt. I brådskande fall ska ni i anmälan meddela om det i
bostaden fnns personer som är sjuka, exponerade eller sata i karantän på grund av corona. På så sät kan
vi agera på rät sät. Kontaktuppgiferna tll husets servicebolag fnns på de husspecifka invånarsidorna på
A-Kruunus webbplats.

 

Kommunikaton och informaton

Vi uppdaterar anvisningarna vid behov, och de läggs upp på A-Kruunus webbplats. Alla meddelanden skickas också per e-post tll de invånare som har meddelat sin e-postadress tll oss. Dessutom läggs alla meddelanden upp på husens anslagstavlor.

Go up