EN Corona-info   SV Corona-info   RU Информация о коронавирусе   SO Ko­roo­na­ha-Mac­luu­maad   AR استعلامات كورونا‬

 

Tätä sivua on päivitetty seuraavasti:

15.2.2022 klo 14.00. Lenkkisaunat ja kerhotilat avataan 28.2.
5.1.2022 klo 14.30. Ko­ro­na­vi­ru­se­pi­de­mian vai­ku­tus lenk­kisaunoihin ja yhteistiloihin
13.10.2021 klo 15.30. Paluu normaalikäytäntöön 12.10.2021
28.5.2021 klo 10.00. Lenkkisaunojen ja kerhotilojen käyttäminen 1.6.2021 lähtien
7.12.2020 klo 9.45. Koronavirusepidemian vaikutus lenkki- ja joulusaunoihin sekä yhteistiloihin
27.11.2020 klo 15.00. Uusia rajoituksia ja suosituksia pääkaupunkiseudulla
20.11.2020 klo 16.00. Vi­ra­no­mai­sil­ta uu­sia ra­joi­tuk­sia ja suo­si­tuk­sia ko­ro­nae­pi­de­mian ai­ka­na
28.5.2020 klo 17.00. Saunat ja kerhotilat avataan 15.6.2020
15.5.2020 klo 15.20. Saunamaksujen maksaminen kesä-, heinä- ja elokuussa 
23.4.2020 klo 15.40. Saunamaksujen maksaminen toukokuussa
27.3.2020 klo 16.00. Desinfioivat puhdistusliinat, kosteuspyyhkeet ja nenäliinat eivät kuulu wc-pönttöön
26.3.2020 klo 17.00. Ohjeistuksen kieliversiot: ruotsi
26.3.2020 klo 17.00. Ohjeistuksen kieliversiot: englanti
26.3.2020 klo 17.00. Ohjeistuksen kieliversiot: venäjä
26.3.2020 klo 17.00. Ohjeistuksen kieliversiot: arabia
26.3.2020 klo 17.00. Ohjeistuksen kieliversiot: suomi
23.3.2020 klo 13.30. Naapuriapu -toimintamalli julkaistu

 


 

Lenkkisaunat ja kerhotilat avataan 28.2.

Paluu normaalikäytäntöön 12.10.2021

Lenkkisaunojen ja kerhotilojen käyttäminen 1.6.2021 lähtien

Koronavirusepidemian vaikutus lenkki- ja joulusaunoihin sekä yhteistiloihin

Vi­ra­no­mai­sil­ta uu­sia ra­joi­tuk­sia ja suo­si­tuk­sia ko­ro­nae­pi­de­mian ai­ka­na

A-Kruu­nun oh­jeet asuk­kail­le poik­keu­so­lo­jen ai­ka­na

Vi­ra­no­mai­soh­jeet
www.thl.fi

Kiinteistöjen yhteiset tilat ja saunavuorot

Asu­kas­ta­pah­tu­mat

Naa­pu­ria­pu

Asiakaspalvelu

Vies­tin­tä ja tie­dot­ta­mi­nen

 


 

Lenkkisaunat ja kerhotilat avataan 28.2.

Asiasta tiedotetaan tarkemmin talokohtaisesti.

Muilta osin noudatetaan THL:n voimassa olevia ohjeistuksia, ohjeet löytyvät täältä.

 

Paluu normaalikäytäntöön 12.10.2021

Olemme palanneet normaalikäytäntöön kaikissa taloissamme. Asiasta tiedotetaan tarkemmin talokohtaisesti.

 

Lenkkisaunojen ja kerhotilojen käyttäminen 1.6.2021 lähtien

Poikkeusolot ja rajoitukset A-Kruunun talojen yhteisissä tiloissa ovat pääosin edelleen voimassa.  Asukkaiden lenkkisaunat ovat pois käytöstä. Kerhotilat otetaan käyttöön Etelä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) rajoituksia noudattaen 1.6.2021 lähtien.

Lisätietoja voimassa olevista rajoituksista voit lukea Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivuilta. Ajankohtaista viranomaisohjeistusta kannattaa seurata myös THL:n sivuilla.

Muistutamme kaikkia asukkaitamme erittäin huolellisesta käsi- ja yskimishygieniasta. Vältä kaiteisiin, kahvoihin, hissien nappeihin ja muihin pintoihin koskemista likaisilla tai paljailla käsillä. Toivomme, että yhteisissä tiloissa oleskellaan ainoastaan yksin tai oman seurueen kanssa ja noudatetaan turvavälisuosituksia.

Jos teet vikailmoituksen, kertokaa viestissänne, jos asunnossa oleskelee sairastunut, altistunut tai koronan takia karanteenissa olevia henkilöitä. Pyydämme, että jätätte kiireettömät huoltopyynnöt myöhäisempään ajankohtaan. Talokohtaiset yhteystiedot huoltoyhtiöön löydät talokohtaisilta asukassivuilta

 

Ko­ro­na­vi­ru­se­pi­de­mian vai­ku­tus lenk­kisaunoihin ja yhteistiloihin

Ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen mää­rä on kas­va­nut huo­mat­ta­vas­ti, josta johtuen viranomaiset ovat antaneet uusia rajoituksia. Näiden rajoitusten vuok­si pe­rum­me ta­lo­jem­me lenk­ki­sau­nat toistaiseksi. Asun­to­koh­tai­set sau­na­vuo­rot jat­ku­vat nor­maa­lis­ti. Epi­de­mian le­viä­mi­sen hil­lit­se­mi­sek­si toi­vom­me, et­tä jo­kai­nen asu­kas tulee sau­naan vain ter­vee­nä, huo­lehtii tar­kas­ti kä­si- ja ys­ki­mis­hy­gie­nias­ta ja sau­noo vain per­he­pii­ris­sä.

Ker­ho­ti­loja ei saa käyttää, poikkeuksena lakisääteiset asukaskaskokoukset, jotka eivät ole kokousrajoitusten piirissä, eli niitä voi edelleen järjestää, kunhan huomioidaan viranomaisten turvallisuusohjeet ja -rajoitukset. Ta­lo­pe­su­lat ovat edel­leen asuk­kai­den käy­tös­sä.

Muis­tu­tam­me asuk­kai­tam­me ta­lon yh­tei­sis­sä ti­lois­sa liik­kues­sa nou­dat­ta­maan erit­täin huo­lel­lis­ta kä­si- ja ys­ki­mis­hy­gie­niaa. Käytäthän myös maskia. Väl­tä pin­toi­hin, ku­ten kah­voi­hin, kai­tei­siin ja his­sin nap­pei­hin kos­ke­mis­ta li­kai­sil­la tai pal­jail­la kä­sil­lä.

Vikailmoituksissa informoikaa viestissänne, jos asunnossa oleskelee sairastunut, altistunut tai koronan takia karanteenissa olevia henkilöitä. Pyydämme, että jätätte kiireettömät huoltopyynnöt myöhäisempään ajankohtaan. Talokohtaiset yhteystiedot huoltoyhtiöön löydät talokohtaisilta asukassivuilta. 

Tulemme informoimaan asukkaita, kun rajoitukset taloissa voidaan purkaa. 

 

Lue lisää uusista rajoituksista ja suosituksista pääkaupunkiseudulla

https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/paakaupunkiseudun-koronakoordinaatioryhma-uusista-rajoituksista

 

Vi­ra­no­mai­sil­ta uu­sia ra­joi­tuk­sia ja suo­si­tuk­sia ko­ro­nae­pi­de­mian ai­ka­na

Pää­kau­pun­ki­seu­dul­la on siir­ryt­ty ko­ro­na­vi­ru­se­pi­de­mian le­viä­mis­vai­hee­seen. Toi­vom­me, et­tä jo­kai­nen A-Kruu­nun asu­kas nou­dat­taa an­net­tu­ja oh­jei­ta ja te­kee omal­ta osal­taan kai­ken mah­dol­li­sen, jot­ta vi­ruk­sen le­viä­mi­nen ja epi­de­mian kiih­ty­mi­nen es­te­tään. 

Vi­ra­no­mais­ten pää­kau­pun­ki­seu­dun ko­ro­na­koor­di­naa­tio­työ­ryh­mä on ker­to­nut uu­sis­ta ra­joi­tuk­sis­ta ja suo­si­tuk­sis­ta. Ra­joi­tuk­set ja suo­si­tuk­set kos­ke­vat ai­kuis­ten har­ras­tus­toi­min­taa, ylei­sö­ti­lai­suuk­sien jär­jes­tä­mis­tä, yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sien jär­jes­tä­mis­tä, jul­ki­sia ti­lo­ja ja toi­sen as­teen ope­tus­ta se­kä kas­vo­mas­kien käyt­töä mm. läs­nä­työs­sä ole­vil­la ja ylä­kou­lu­lai­sil­la. 

Ra­joi­tuk­set ja suo­si­tuk­set ovat voi­mas­sa 23.11.2020 al­kaen ja ne ovat voi­mas­sa tois­tai­sek­si. Li­säk­si kau­pun­kien hal­lin­noi­mis­sa si­sä­ti­lois­sa ta­pah­tu­va yli 20-vuo­tiai­den jouk­kue- ja kon­tak­ti­la­jien har­ras­tus­toi­min­ta kes­key­te­tään 23.11.2020 al­kaen kol­mek­si vii­kok­si ja si­sä­ti­lois­sa jär­jes­tet­tä­vien ylei­sö­ti­lai­suuk­sien enim­mäis­hen­ki­lö­mää­rä ra­joi­te­taan 20 hen­keen 23.11.2020 al­kaen kol­mek­si vii­kok­si. 

Lue tar­kem­mat tie­dot ra­joi­tuk­sis­ta ja suo­si­tuk­sis­ta pää­kau­pun­ki­seu­dun ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­män verk­ko­si­vul­ta.

Uu­den­maan alueel­li­nen ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä suo­sit­te­lee, et­tä uu­det ra­joi­tuk­set ja suo­si­tuk­set ote­taan käyt­töön myös muual­la Uu­del­la­maal­la. 

Pyy­däm­me asuk­kai­tam­me ot­ta­maan val­lit­se­van ti­lan­teen va­ka­vas­ti. Epi­de­mian le­viä­mi­sen uhan vuok­si on eri­tyi­sen tär­keää, et­tä vi­ra­no­mais­ten an­ta­mia tiu­ken­tu­nei­ta suo­si­tuk­sia ja ra­joi­tuk­sia nou­da­te­taan. 

Jo­kai­nen voi omal­la toi­min­nal­laan hi­das­taa ko­ro­na­vi­ruk­sen le­viä­mis­tä:

  • Muis­ta tur­va­vä­li
  • Pe­se kä­siä usein ja huo­lel­li­ses­ti
  • Ys­ki hi­haan tai ne­nä­lii­naan
  • Käy­tä kas­vo­mas­kia, jos tur­va­vä­liä ei voi pi­tää
  • Suo­si etä­töi­tä
  • Jos epäi­let tar­tun­taa, me­ne tes­tiin

Epi­de­mian kiih­ty­mi­sen hil­lit­se­mi­sek­si A-Kruu­nun kai­kes­sa toi­min­nas­sa nou­da­te­taan vi­ra­no­mai­soh­jeis­tuk­sia ja -mää­räyk­siä.

Ajan­koh­tais­ta tie­toa eri aluei­den ti­lan­tees­ta, suo­si­tuk­sis­ta ja ra­joi­tuk­sis­ta kan­nat­taa lu­kea Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin­lai­tok­sen (THL) si­vul­ta.

Lue lisää ajankohtaista koronaviruksesta

 

A-Kruunun ohjeet asukkaille poikkeusolojen aikana

Poikkeusolot vaikuttavat nyt kaikkien arkeen ja suuri osa arjen toiminnoista keskittyy kotioloihin. Tämä vaatii kaikilta paljon sopeutumista ja määräysten noudattamista sekä muiden asukkaiden huomioonottamista. Me A-Kruunulla pyrimme siihen, että asiakaspalvelumme, huolto ja siivous toimivat mahdollisimman hyvin myös korona-aikana. Siivousta pyritään tässä tilanteessa tehostamaan viruksen leviämisen ehkäisemiseksi ja pääpaino siivouksessa on desinfioinnissa ja kosketuspintojen tehopuhdistuksessa. 

 

Viranomaisohjeet

A-Kruunun kaikessa toiminnassa noudatetaan viranomaisohjeistuksia ja -määräyksiä koronavirusepidemian hillitsemiseksi. Pyydämme asukkaitamme ottamaan vallitsevan tilanteen vakavasti, noudattamaan annettuja ohjeita ja tekemään jokainen omalta osaltaan kaiken mahdollisen, jotta viruksen leviäminen estetään. Ajankohtaista viranomaisohjeistusta kannattaa seurata THL:n sivuilta www.thl.fi

 

Kiinteistöjen yhteiset tilat ja saunavuorot

Tarpeetonta kulkua yhteisissä tiloissa tulee välttää. Erityisesti vanhempien tulee valvoa lastensa kulkua yhteisissä tiloissa ja taloyhtiön leikkipaikalla.

Tupakkapaikoilla tulee välttää tarpeetonta oleskelua. Kaikessa toiminnassa on hyvä huomioida turvaetäisyys muihin henkilöihin.

Talojemme kaikki lenkkisaunat on peruttu. Asuntokohtaiset saunavuorot jatkuvat normaalisti. Mikäli haluat uuden saunavuoron, ole yhteydessä kotitalosi huoltoyhtiöön. Huoltoyhtiön tiedot löydät kotitalosi asukassivuilta.

Epidemian leviämisen hillitsemiseksi toivomme, että jokainen asukas noudattaa yleisiä suosituksia ja kokoontumisrajoituksia myös saunavuoroillaan: tule saunaan vain terveenä, huolehdi tarkasti käsi- ja yskimishygieniasta ja sauno vain perhepiirissä.

Kerhotilojen ja muiden yhteisten tilojen käyttö kielletään toistaiseksi kokoontumistarkoituksessa viranomaisten voimassa olevan ohjeistuksen mukaisesti. Talopesulat ovat edelleen asukkaiden käytössä.

Muistutamme asukkaitamme talon yhteisissä tiloissa liikkuessa noudattamaan erittäin huolellista käsi- ja yskimishygieniaa. Vältä pintoihin, kuten kahvoihin, kaiteisiin ja hissin nappeihin koskemista likaisilla tai paljailla käsillä. Käytä hissiä ainoastaan yksin tai oman seurueen kanssa ja noudata turvavälisuosituksia.

Vikailmoituksissa informoikaa viestissänne, jos asunnossa oleskelee sairastunut, altistunut tai koronan takia karanteenissa olevia henkilöitä. Pyydämme, että jätätte kiireettömät huoltopyynnöt myöhäisempään ajankohtaan. Talokohtaiset yhteystiedot huoltoyhtiöön löydät talokohtaisilta asukassivuilta.

 

Desinfioivat puhdistusliinat, kosteuspyyhkeet ja nenäliinat eivät kuulu wc-pönttöön

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n tiedote: https://www.hsy.fi/fi/tietoa-hsy/uutishuone/2020/Sivut/Desinfioivat-puhdistusliinat%2c-kosteuspyyhkeet-ja-nenaliinat-eivat-kuulu-wc-ponttoon.aspx

 

Asukastapahtumat

Kaikki fyysiset asukastapahtumat ja – tilaisuudet siirretään tulevaisuuteen. Näin digiaikana on helppoa ylläpitää yhteisöllisyyttä taloissa ja aktivoitua talojen someryhmissä. Kaikki ilon tuottaminen muille on nyt sallittua ja suositeltavaa. Sallittua on pitää esimerkiksi yhteislauluhetki taloyhtiön parvekkeilta ja keksiä muita turvallisia tapoja yhteisöllisyyteen. 

Muistetaan taloyhtiön facebook ja muissa ryhmissä hyvät tavat ja ihmisten yksityisyyden suoja.

 

Naapuriapu

Kaikilla ei kuitenkaan ole käytössään digiajan yhteyksiä, joten muistetaan myös nämä naapurit.  Teimme asukkaidemme käyttöön ilmoituksen, johon auttamishalukkaat asukkaamme voivat lisätä yhteystietonsa. Tulemme tuomaan ilmoituksen talonne ilmoitustaululle, mutta voit myös itse tulostaa ilmoituksen ja viedä sen talosi ilmoitustaululle. Löydät tulostettavan ilmoituksen nettisivuiltamme ja täältä.   Mikäli tiedät, että naapurissasi on yli 70-vuotias tai riskiryhmiin kuuluva henkilö, voit pudottaa myös hänen postiluukustaan lapun ja tarjota kaupassa- tai apteekissakäyntiapua. 

 

Asiakaspalvelu

Palvelemme asiakkaitamme sähköpostitse sekä puhelimitse. Asuntojen hakeminen jatkuu normaaliin tapaan verkkosivujemme kautta.  

Puh. 0207 207 100
ma–pe kello 12-14.30
vuokraus@a-kruunu.fi

Vikailmoituksissa niin meille, kuin yhteistyökumppaneillemme pyydämme, että jätätte kiireettömät pyynnöt myöhäisempään ajankohtaan. Kiireellisissä töissä informoikaa viestissänne, jos asunnossa oleskelee sairastunut, altistunut tai koronan takia karanteenissa oleva henkilö. Näin asiaan pystytään reagoimaan asianmukaisesti. Talokohtaiset yhteystiedot huoltoyhtiöön löydät A-Kruunun nettisivuilla olevilta talokohtaisilta asukassivuilta. 

 

Viestintä ja tiedottaminen

Päivitämme ohjeistusta aina tarpeen vaatiessa ja sen voi lukea A-Kruunun nettisivuilta. Kaikki tiedotteet lähetetään myös sähköpostitse niille asukkaille, joiden sähköpostiosoite on tiedossamme ja lisäksi tiedotteet viedään talojen ilmoitustauluille.

HAKEMISTO