Asuminen on jokaisen perustarve ja -oikeus. Oikeus asuntoon on ihmisoikeussopimuksiin kirjattu ihmisoikeus. Perustuslaissa julkisen vallan edellytetään edistävän jokaisen oikeutta asuntoon ja tukevan asumisen omatoimista järjestämistä. Tämä koskee myös nuorten asumista. Asuntopolitiikassa tulee huomioida nuorten ja heidän tarpeensa. Suomen erityispiirteenä on nuorten kansainvälisesti vertaillen varhainen muutto lapsuudenkodista.