Puurakentamisen hankkeet A-Kruunussa

A-Kruunu on vahvasti mukana kehittämässä puukerrostalojen rakentamisen prosessia. En­sim­mäi­set puu­ker­ros­ta­lom­me val­mis­tui­vat Hel­sin­gin Ku­nin­kaan­tam­meen ke­säl­lä 2018, Si­poon Söderkullaan keväällä 2021 ja Suo­men suu­rin puu­ker­ros­ta­lo­koh­de Kuu­sik­ko ra­ken­tuu Vuo­rek­seen Tam­pe­reel­le, jonka ensimmäinen osa valmistui lokakuussa 2021.

A-Kruunun tehtävä on rakennuttaa kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Sen lisäksi tehtävinämme on edistää puurakentamista, innovaatioita, kiertotaloutta ja vähähiilisyyttä.

Tavoitteena on, että vuoden 2021 alun jälkeen vuosittaisista asuntoaloituksista vähintään 15 % on puukerrostaloja.  Suurin osa puurakentamishankkeistamme kuuluu osaksi laajempia tieteellisiä tutkimushankkeita, joilla saadaan merkittävää puurakentamiseen liittyvää tietoa.

A-Kruunun puukerrostaloja on valmistunut ja valmistuu mm. Kuninkaantammeen Helsinkiin, Söderkullaan, Sipooseen ja Vuorekseen Tampereelle. Lisäksi etsimme jatkuvasti uusia puurakentamishankkeita.


Puu­ker­ros­ta­lo­ra­ken­ta­mi­nen, asun­to­re­for­mi­kil­pai­lu, Hel­sin­ki Postipuisto

Pohjois-Pasilan Postipuiston havainnekuva

Yh­teis­työ­han­ke Asun­to­sää­tiön, JVR Ra­ken­ne Oy:n ja Kump Ark­ki­teh­tien kans­sa, Hel­sin­gin kau­pun­gin Ke­hit­ty­vä ker­ros­ta­lo – oh­jel­ma.


Taidemaalarinkatu 6 osana puu- ja betonirunkoisten kerrostalojen vertailua

Taidemaalarinkadun kohteen havainnekuva

Helsingin Kuninkaantammeen Taidemaalarinkatu 6:een valmistui keväällä 2018 kaksi A-Kruunun puukerrostaloa. Vuokra-asunnot kuuluvat tutkimushankkeeseen, jossa vertaillaan puu- ja betonirakentamisen ominaisuuksia samanlaisissa taloissa suunnittelu- ja rakentamis-vaiheessa sekä käytön aikana.

Ainutlaatuinen hanke on osa Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelmaa, jossa lisätään kerrostaloasumisen houkuttelevuutta, joustavuutta ja yksilöllisiä ratkaisuja. Tutkimukseen kuuluu myös asiakastyytyväisyystutkimus, jolla selvitetään puu- ja betonirakennuksen asumisviihtyisyyden mahdollisia eroja. Tutkimustulokset julkistettiin keväällä 2019.

Lue lisää Kuninkaantammen puukerrostaloista:

Puu- ja betonirakentamisen vertailu
(Helsingin kaupunki)

Puukerrostalon rakentamisen aikainen hiilijalanjälki näyttää jäävän betonitaloa pienemmäksi
(A-Kruunun uutinen 16.10.2017)

Puu on tulossa takaisin kaupunkiin
(A-Kruunun uutinen 6.9.2016)


Moduuleista rakennettavat puukerrostalot Söderkullassa

Söderkullan puukerrostalo havainnekuva

Sipooseen Söderkullan keskustan kupeeseen nousee A-Kruunun puukerrostalokohde, johon valmistuu kesällä 2021 yhteensä 47 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa.

Söderkullan hankkeesta tekee merkittävän se, että A-Kruunu kilpailutti siinä puurakentamisen eri järjestelmiä. Hankkeen puukerrostalot toteutetaan tilaelementti-ratkaisuna moduuleista. Samalla tavoitteena on kehittää puukerrostalojen teollista rakentamista, luoda sarja-tuotantoa ja sitä kautta madaltaa yksikkökustannuksia.

Lue lisää Söderkullan puukerrostalosta:

Sipoon Söderkullan puukerrostalot valmistuivat
(A-Kruunun uutinen 31.3.2021)

Sipoon Söderkullaan tulossa 47 asunnon puukerrostalokohde
(A-Kruunun uutinen 12.3.2020)

A-Kruunu toteuttaa puukerrostalokohteen Sipooseen
(A-Kruunun uutinen 15.2.2019)

Söderkullan puukerrostalot
(Puuinfo 19.10.2022)


Suomen suurin puukerrostalokohde Kuusikko ja Pukki-tutkimushanke

kuvituskuva

kuvituskuva

Kuusikko on kuudesta puukerrostalosta koostuva rakennushanke, joka valmistuessaan on Suomen suurin puukerrostalokohde. A-Kruunu ja TA-Asumisoikeus rakennuttavat Kuusikkoon yhteensä 195 asuntoa ja ne valmistuvat vaiheittain vuosina 2021 ja 2022.

kuvituskuva

Isokuusen puukaupunkialueelle Tampereelle rakentuva Kuusikko liittyy laajaan Tampereen yliopiston tutkimushankkeeseen. ”Puurakentaminen kestävän kiinteistökehittämisen keinona” (PUKKI) -hankkeessa selvitetään puukerrostaloihin liittyvien verkostojen arvonluontia sekä kiertotalouden ja liiketoimintamallien kehittämistä puurakentamisen näkökulmasta.

Hankkeen taustalla vaikuttaa Tampereen kaupungin tavoite saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi kaupunki on puurakentamisen ohjelmassaan määritellyt tavoitteekseen lisätä modernia puurakentamista Pirkanmaan alueella ja tukea uuden liiketoiminnan ja osaamisen kehittymistä.

 

Lue lisää Kuusikosta ja Pukki-hankkeesta:

Puukerrostalorakentamisen ja kiertotalouden arvoverkostot
(Tampereen yliopiston video 1.3.2021  )

Vauhtia teolliseen puurakentamiseen
(Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n artikkeli 22.2.2021)

Pukki-hanke tutkii puukerrostalojen liiketaloudellisia mahdollisuuksia Tampereen Isokuusessa
(A-Kruunun uutinen 2.10.2020)

Pukki-tutkimushanke loppusuoralla
(A-Kruunun uutinen 25.5.2022)

 

 


Lue lisää puurakentamisesta: