Blogikirjoitus

Kumppanuuskaavoitus yksi tärkeimmistä keinoista hillitä asuntojen rakentamisen kustannuksia

Maapolitiikka ja kaavoitus ovat varsinkin kasvukunnissa strategisesti tärkeässä roolissa, ja tulevaisuudessa maakuntauudistuksen myötä niiden suhteellinen merkitys edelleen kasvaa. Tulevat kuntapäättäjät ovat näissä asioissa paljon vartijoina.

Tavoitteena kaikilla varmasti on, että asuntotuotanto tukee sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän yhteiskunnan rakentamista.  Käytännön esimerkit suomalaisista kaupungeista osoittavat, että maapolitiikalla ja kaavoituksella  voidaan vaikuttaa asuntotuotannon edellytyksiin ja edelleen asumisen hintaan ja alueiden toimivuuteen ja viihtyisyyteen.

Yhtenä tärkeimmistä käytettävissä olevista keinoista voidaan pitää kumppanuuskaavoitusta, jonka avulla rakentamisen kustannuksiin voidaan tehokkaasti vaikuttaa. 

Kaavojen rakennuskustannuksia nostava vaikutus ja kaavoituksen hitaus tuntuu olevan jatkuvasti esillä oleva kritiikin aihe. Lisäksi kalliit kaavaratkaisut hidastavat ja hankaloittavat hankkeita niiden myöhemmissä vaiheissa, kun joudutaan esimerkiksi hakemaan poikkeamislupia. Kumppanuuskaavoituksella voidaan parhaimmillaan tehokkaasti vastata näihin ongelmiin.

Kalliita rakennuskustannuksia aiheuttavat kaavoissa varsin yksinkertaiset asiat, jotka liittyvät usein pysäköinnin ja rakennusmassojen suunnitteluun. Käytännön hankkeissa kallis pysäköintiratkaisu voi nostaa rakentamisen kustannuksia jopa 15-20 %, kallis massoittelu ehkä 10-15 % ja suuret yhteis- ja liiketilavaatimukset samoin jopa 10-15 %.

Jos kumppanuuskaavoituksella löydetään näissä kysymyksissä taloudelliset mutta laadukkaat ratkaisut, hankkeen toteuttaminen helpottuu merkittävästi.

Oleellista kaavahankkeessa on, että eri osapuolilla on yhteinen näkemys siitä, mihin ollaan pyrkimässä. Kaavojen taloudellisuuden arviointi olisi  yksi tekijä, joka toivottavasti lisäisi avoimuutta, osapuolten yhteistä ymmärrystä ja edelleen osapuolten välistä luottamusta. Se voisi olla osa hieman uudenlaista kaavoituskäytäntöä, joka perustuisi enemmän osapuolten yhteistoimintaan.

Merkittävä asuntojen tuotantoon vaikuttava tekijä kuntatasolla on myös alueiden toteuttamisen johtaminen.

Huomattava osa suomalaisten kasvukeskusten uudisrakentamisesta tapahtuu uusilla isoilla alueilla. Kaikkien toimijoiden kannalta olisi tärkeää, että kunnan toimenpiteet – kaavoitus, maankäyttösopimusten tekeminen, rakennusvalvonta ja infran ja palvelurakennusten rakentaminen muodostaisivat yhden, koordinoidun kokonaisuuden. Tässä on eri kuntien välillä melko paljon eroja.

Hyvä johtaminen parantaa toiminnan ennustettavuutta, vähentää hankkeiden riskejä ja nopeuttaa alueiden toteuttamista.

Jari Mäkimattila
Toimitusjohtaja
A-Kruunu Oy