Blogikirjoitus

Valtion tukema asuntotuotanto poliittisten paineiden puristuksissa

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry on toiminut 10 vuotta. Järjestö perustettiin virallisesti 29.8.2013 Helsingissä nimellä Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät ry (KOVA). KOVAn perustivat aikanaan 9 suurimman kaupungin omistamat vuokrataloyhtiöt.

Kuluneen 10 vuoden aikana järjestö on laajentunut yli 120 jäsenen toimialajärjestöksi ja vuokrataloyhtiöiden lisäksi jäsenistömme kattaa asumisoikeusyhtiöt. Edustamme toimialaa erittäin laajasti, sillä jäsenemme omistavat yli 70 prosenttia kaikista rajoituksenalaisista, valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista ja yli 80 prosenttia kaikista asumisoikeusasunnoista. Mukaan toki aina mahtuu uusiakin jäseniä!

Kohtuuhintaisen asuntotuotannon merkityksestä KOVAn olemassaolon aikana

Kohtuuhintaisella, valtion tukemalla asuntotuotannolla on 1990-luvun laman jälkeen ollut lähinnä vain asuntomarkkinoita täydentävä rooli. Vaikka kohtuuhintaisen asuntotuotannon rooli onkin muuttunut asuntomarkkinoita täydentäväksi, sen rooli on korostunut etenkin taloudellisten matalasuhdanteiden aikana. 

Täydentävä rooli ei tässä suhteessa tarkoita mitätöntä roolia, sillä viimeisen 10 vuoden aikana valtion korkotukilainoituksen turvin on käynnistetty vajaat 90 000 kohtuuhintaista asuntoa. Roolia voi silti kutsua täydentäväksi, koska samaan aikaan on käynnistetty yhteensä noin 400 000 asunnon rakentaminen. Valtion tukemalla asuntotuotannolla on siis tuotettu noin joka viides asunto viimeisen 10 vuoden aikana.

Valtion tukeman asuntotuotannon rooli on kuitenkin vaihdellut huomattavastikin – lähinnä asuntomarkkinoiden suhdanteiden vuoksi, mutta tokihan myös poliittisilla suhdanteilla on ollut vaikutusta. Toimiala ja jäsenemme kaipaavat vakaata toimintaympäristöä, joka kuitenkin on muuttunut viime vuosien aikana merkittävästikin hallituskausittain. 

Osana näitä poliittisia suhdanteita myös A-Kruunu Oy on saanut noin kymmenkunta vuotta sitten nykyisen roolinsa. Tuolloin valtiovalta katsoi, että valtion on tarpeen tulla mukaan rakennuttamaan ja omistamaan kohtuuhintaisia asuntoja, ja kehittämään asuntoalaa. A-Kruunu on myös ollut yksi ensimmäisistä perustamisen jälkeen hyväksytyistä jäsenistä KOVAssa.

Miksi meillä on kohtuuhintaista asuntotuotantoa?

Törmään työssäni ajoittain kysymykseen, miksi yhteiskunnan tuella rakennetaan kohtuuhintaista asuntotuotantoa? Välillä on syytä palata peruskysymyksiinkin. Miksi meillä siis rakennetaan kohtuuhintaista asuntotuotantoa?

Kuten aiemmin tekstissäni viittasin, viimeisen noin 30 vuoden aikana valtion tukeman asuntotuotannon rooli on muuttunut entistä enemmän asuntomarkkinoita täydentäväksi. Tähän selityksenä ovat muun muassa rahamarkkinoiden avautuminen ja kiinteistömarkkinoiden kehittyminen. Ennen 1990-lukua varsin pääomaköyhässä ja rahoitusmarkkinoiltaan rajatussa Suomessa valtaosa asuntotuotannosta rakennutettiin tavalla tai toisella valtion tuen avulla. Se, että kohtuuhintaisen asuntotuotannon rooli on muuttunut, ei kuitenkaan tarkoita sitä, että sen rooli olisi jotenkin poistunut tai vähentynyt. Kohtuuhintainen asuntotuotanto on markkinaehtoisesti rakennettavaa asuntotuotantoa täydentävää asuntotuotantoa.

Kohtuuhintaista asuntotuotantoa rakennutetaan etenkin pienituloisille ihmisille, joiden on muuten vaikea löytää asuntomarkkinoilta tulojaan tai tarpeitaan vastaavaa asuntoa. Tuotanto palvelee siis mitä suurimmassa määrin asukkaita tarjoamalla markkinahintaa alhaisempia asuntoratkaisuja. Tämä rooli korostuu etenkin suurimmissa kaupungeissa, jossa kohtuuhintaisten asuntojen vuokrien ja markkinavuokrien ero on suurin.

Kohtuuhintainen asuntotuotanto on tarpeellista myös elinkeinoelämän ja julkisen sektorin työvoiman tarpeen näkökulmasta. Ko. asuntotuotanto nimittäin edesauttaa työvoiman liikkuvuutta ja siten myös työvoiman saatavuutta. On mahdotonta ajatella, että markkinavoimat ratkaisivat asuntokysymyksen yksin. Näin ei ole tapahtunut missään muuallakaan ja on siten epärealistista ajatella, että näin tapahtuisi Suomessakaan, vaikka Suomessa tällaistakin ajattelua tunnutaan viljeltävän.

Eivätkö markkinavoimat sitten hoida asuntojen saatavuutta, tarvetta ja hintaa koskevaa kysymystä?

Eivät hoida. Näen niin, että markkinavoimat ovat syytä valjastaa palvelemaan asuntomarkkinoita. Puhtaasti markkinoiden hoidettavasti asuntomarkkinoita ei kuitenkaan pidä antaa. Markkinavoimien rinnalle tarvitaan myös yleishyödyllistä ja julkisen vallan omistuksessa olevaa asuntokantaa ja -tuotantoa, muun muassa suhdannetilanteita tasaamaan ja tuottamaan asuntokantaa pienituloisille ja vähävaraisille. 

Markkinat kun eivät koskaan pysty tuottamaan sellaista asuntokantaa, joka olisi kaikkien tarpeiden ja tulojen mukaista. Nyt, jos koskaan tarvitaan siis kohtuuhintaista asuntotuotantoa paitsi tuottamaan uutta asuntotuotantoa, mutta myös pitämään rakennusalaa pystyssä.

 

Jouni Parkkonen

Kirjoittaja työskentelee vuokratalo- ja asumisoikeusyhtiöiden toimialajärjestön, Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry:n toimitusjohtajana