A-Kruunu yritysvastuuraportti 2023

YRITYSVASTUURAPORTTI 2023

A-KRUUNU - Yritysvastuuraportti 2023 2 A-Kruunu Oy:n yritysvastuuraportti 2023 Vastuullisuus on olennainen osa A-Kruunun ydintoimintaa ja strategiaa. Meille se tarkoittaa vastuuta ihmisistä, joita ovat asunnoissamme asuvat asukkaat sekä meillä työskentelevät henkilöt. Lisäksi se tarkoittaa vastuuta ympäristöstä sekä yhteiskunnasta. A-Kruunun vastuullisuustyö on kehittynyt vuosien varrella merkittävästi. Olemme seuranneet ja raportoineet vastuullisuustyöstämme jo useamman vuoden ajan. Kevään 2023 aikana uudistimme vastuullisuusohjelmamme sekä asetimme kunnianhimoisemmat tavoitteet toimintamme kehittämiseen. Vuoden 2023 raportti noudattaa Global Reporting Initiave (GRI) -ohjeistoa. SISÄLLYSLUETTELO VASTUULLISUUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT Vastuullisuus kaiken toimintamme ytimessä 3 Strategia ja visio 5 Megatrendit 6 Sidosryhmäyhteistyö 7 VASTUULLISUUSOHJELMA 2023-2025 Vastuullisuustyön fokusalueet 8 Vastuullisuusteemat 9 YK:n kestävän kehityksen tavoitteet 10 Vastuullisuustyön tiekartta 11 Vastuullisuuden johtaminen 12 VASTUULLISUUSTYÖ VUONNA 2023 Viihtyisää asumista asukkaita kuunnellen 14 Ympäristötehokas rakentaminen ja ylläpito 20 Vastuullinen toiminta läpi arvoketjun 27 VASTUULLISUUS LUKUINA GRI-Raportointiperiaatteet 33 Data taulukoina 35 GRI-indeksi 38

A-KRUUNU - Yritysvastuuraportti 2023 3 Vastuullisuus on kaiken toimintamme ytimessä Kestävä kehitys määritellään muutokseksi, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Tässä onnistuminen tarkoittaa, että ympäristö, ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa. Se, miten yhteiskuntina onnistumme esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja siihen sopeutumisessa sekä luontokadon pysäyttämisessä, vaikuttaa ratkaisevasti paitsi tulevien sukupolvien hyvinvointiin ja ympäristön tilaan, myös taloudelliseen toimintaan ja julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyteen. Käynnissä oleva vihreä siirtymä sekä vahvistuvat kestävyysraportointivaateet ohjaavat entistä vahvemmin myös rahoitusta, investointeja ja julkisen sektorin toimia kohti kestävyyttä. Vastuullisuus ja kestävän kehityksen tavoitteet on viime vuosina perustellusti nostettu yhä kiinteämmäksi osaksi strategiaa valtio-omisteisissa yhtiöissä. Valtion omistajapolitiikan lähtökohtana on kulloinenkin hallitusohjelma, jota toteutetaan hallituskausittain uusittavan omistajapoliittisen periaatepäätöksen avulla. Voimassaolevan omistajapoliittisen periaatepäätöksen (8.4.2020) mukaan valtio on edellyttänyt yhtiöiltä vastuullista toimintaa ja tavoitteellista yritysvastuun johtamista. Vastuullinen yritystoiminta nähdään yhteiskunnan kokonaisedun mukaisena, ja se tukee yhtiöiden pitkäjänteistä kilpailukyvyn kehitystä ja omistaja-arvon kasvua. Haluamme A-Kruunussa olla edelläkävijä yritysvastuun toteuttamisessa. Tavoitteeseen päästäksemme uudistimme kevään 2023 aikana yhtiön vastuullisuusohjelman sekä asetimme entistä kunnianhimoisemmat tavoitteet toiminnan kehittämiseen. Vastuullisuustyömme kiteytyy kolmeen teemaan; viihtyisää asumista asukkaita kuunnellen, ympäristötehokasta rakentamista ja vastuullista liiketoimintaa läpi arvoketjun. Pyrimme muun muassa edelleen edistämään asukkaiden ja oman henkilöstömme tyytyväisyyttä sekä hankintojen vastuullisuutta. Kannamme vastuuta ympäristöstä, taloudesta sekä rakentamisen ja suunnittelun laadusta. Myös suunnitelmallinen riskienhallinta sekä läpinäkyvät ja eettiset toimintaperiaatteet kuuluvat vastuullisuuteen. Sosiaalinen vastuu A-Kruunussa kiteytyy erityisesti yhtiön erityistehtävään rakennuttaa kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja kasvuseuduilla. Alueellinen ja sosiaalinen eriarvoisuus on lisääntymässä, mikä kasvattaa kohtuuhintaisen asumisen tarvetta. Asukkaat arvostavat yhä enemmän asumisen turvallisuutta ja terveellisyyttä. Olemme myös aktiivisesti mukana erilaisissa yhteiskunnallisissa hankkeissa, jotka tukevat kohtuuhintaista ja vähähiilistä vuokra-asumista. Ilahduttava askel vuoden 2023 A-Kruunun vastuullisuustyössä on ollut luonnon monimuotoisuuden edistämisen suunnitelman laatiminen.

A-KRUUNU - Yritysvastuuraportti 2023 4 Vaikka Suomessa rakennusalalla kokonaisuudessaan on tällä hetkellä tuntuvia luontovaikutuksia, on toimintamallien innovatiivisessa uudistamisessa ja luontopositiivisten ratkaisujen kehittämisessä nähtävissä paljon mahdollisuuksia. Vastuullisessa yritystoiminnassa on tärkeää varautua toimintaympäristön muutoksiin ja seurata myös globaaleja kehityssuuntia. Megatrendit kuten digitalisaatio ja kaupungistuminen koskettavat erityisellä tavalla kiinteistö- ja rakennusalaa myös Suomessa. Ilmastonmuutoksesta aiheutuu vaikutuksia yhteiskunnan kaikille sektoreille samalla, kun globaalisti yli puolet kaikesta taloudellisesta toiminnasta on riippuvaista luonnon monimuotoisuudesta. Perinteiset liiketoimintamallit uudistuvat ja uudet ratkaisut kasvattavat suosiotaan kiertotalousajattelun edistymisen myötä. Kiertotalouden onkin arvioitu luovan juuri kiinteistö- ja rakennusalalle valtavasti mahdollisuuksia. Esimerkiksi rakennusmateriaalien uudelleenkäyttö ja kierrätys säästävät luonnonvaroja sekä vähentävät merkittävästi uusien tuotteiden valmistuksessa syntyviä päästöjä ja jätettä. Olen tuoreena hallituksen jäsenenä ylpeä siitä, että vastuullisuus on A-Kruunun tekemisen ytimessä. Rakennetaan jatkossakin kestävää tulevaisuutta! - Johanna Korpi lainsäädäntöjohtaja ympäristöministeriö, A-Kruunun hallituksen jäsen

A-KRUUNU - Yritysvastuuraportti 2023 5 Strategia ja visio ARVOT Taloudellisuus Asukastyytyväisyys Vastuullisuus Ketteryys TOIMINTA-AJATUS Tarjoamme viihtyisiä, kohtuuhintaisia ja kestävän kehityksen mukaisia vuokra-asuntoja suurimmissa kasvukeskuksissa ja olemme edelläkävijä alallamme. TOIMINTA-ALUE A-Kruunu toimii Helsingin seudulla ja muilla suurimmilla kaupunkiseuduilla, joilla kohtuuhintaisten asuntojen tarve on suuri, kuten Tampereella, Turussa, Jyväskylässä ja Kuopiossa. VISIO 2026 Rakennutamme vuosittain 200-800 omakustannusperusteista asuntoa, joista kolmasosa puurakenteisia. Pienennämme hiilijalanjälkeämme asuinneliötä kohti vuosittain.

A-KRUUNU - Yritysvastuuraportti 2023 6 Megatrendit Olemme tunnistaneet ja ennakolta arvioineet, miten kiristyvä regulaatio ja muut globaalit muutosvoimat vaikuttavat yhteiskuntaan ja sitä kautta toimintaamme lähitulevaisuudessa. Näihin megatrendeihin varautuminen auttaa meitä vastamaan paremmin tulevaisuuden haasteisiin. Ilmastonmuutos ja luontokato Ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii voimakkaita päästövähennyksiä ja muutoksia erityisesti yhdyskuntarakenteiden osalta niin rakennuksissa kuin rakentamisessa. Luontokadon myötä myös toimet luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi korostuvat. Kaupungistuminen Yhä useampi ihminen asuu kaupungeissa, jolloin rakennettu ympäristö kasvaa ja muuttuu tiiviimmäksi. Demografisen muutoksen myötä alueellinen ja sosiaalinen eriarvoisuus lisääntyy, mikä kasvattaa kohtuuhintaisen asumisen tarvetta. Asukkaat arvostavat yhä enemmän asumisen turvallisuutta ja terveellisyyttä. Digitalisaatio Digitalisaatio muuttaa toimintatapojamme, kun rakennussuunnitteluun ja kiinteistön ylläpidon automatisointiin syntyy uusia mahdollisuuksia. Älyratkaisut kiinteistöissä yleistyvät ja datan lisääntymisen myötä myös tietoturvallisuuden merkitys korostuu. Kiertotalous Perinteiset liiketoimintamallit uudistuvat, kun uudet kiertotalouden ratkaisut kasvattavat suosiotaan. Rakennuksia suunniteltaessa ja rakennettaessa on huomioitava niiden mahdollisimman pitkä elinkaari. Myös jakamistalous lisääntyy, kun tuotteita ja palveluita halutaan lainata omistamisen sijaan. Yllättävät kriisitilanteet Erilaiset yllättävät villit kortit eli verrattain nopeasti tapahtuvat asiat muuttavat alan kehityssuuntia ja haastavat yrityksiä. Ukrainan sodan vaikutukset Euroopan taloustilanteeseen voidaan lukea villiksi kortiksi, joka tekee tulevaisuuden kokonaiskuvasta epäselvän. Yllättävät tilanteet saattavat vaikuttaa pidemmällä aikavälillä rakentamiseen ja rahoitukseen. Kiinteistöalalla merkittäviä megatrendejä ovat edelleen digitalisaatio ja kaupungistuminen. Näiden lisäksi olemme tunnistaneet ilmastonmuutoksen ja luontokadon sekä kiertotalouden oleellisesti toimintaamme vaikuttaviksi megatrendeiksi. Yritysten toimintaa haastaa myös yllättävät kriisitilanteet, jotka tekevät tulevaisuuden kokonaiskuvasta epäselvän.

A-KRUUNU - Yritysvastuuraportti 2023 7 Sidosryhmäyhteistyö Avoin keskustelu sidosryhmien kanssa on meille tärkeää. Kehitämme toimintaamme sidosryhmien näkemysten ja odotusten pohjalta, joten meidän on tärkeää tietää mitä sidosryhmät meiltä odottavat. Asiakas tai asunnonhakija Asukkaat odottavat meiltä viihtyisää, turvallista ja kohtuuhintaista asumista hyvällä paikalla. Lisäksi asukkaat odottavat meiltä hyvää asiakaspalvelua ja nopeaa reagointia mahdollisiin häiriötilanteisiin. Olemme onnistuneet vastuullisuustyössämme asukkaiden mielestä hyvin. Kokonaisvaltaisesti kestävää toimintaa odotetaan myös jatkossa. Henkilöstö Henkilöstö odottaa vakaata ja turvallista työpaikkaa, jossa edistetään henkilöstön tyytyväisyyttä ja työhyvinvointia. Eettinen ja avoin liiketoiminta sekä A-Kruunun perustehtävän toteutus ovat henkilöstölle erityisen tärkeitä. Kunnat ja kaupungit Kunnilla ja kaupungeilla on merkittävä osuus toiminnassamme muun muassa tonttien luovutuksessa, hankkeiden puoltamisessa ja rakennusvalvonnassa. Kunnat ja kaupungit odottavat meiltä perustehtävän täyttämisen lisäksi edelläkävijyyttä kiertotalouden edistämisessä. Yhteistyökumppanit Kumppanimme odottavat meiltä hyvää yhteistyötä, jatkuvuutta, selkeää suunnan osoittamista sekä luotettavuutta. Eettinen ja avoin liiketoiminta sekä viihtyisän ja turvallisen asumisen mahdollistaminen asukkaille ovat tärkeimpiä odotuksia. Omistaja ja ARA Olemme valtion omistama ja ympäristöministeriön omistajaohjauksessa toimiva erityistehtäväyhtiö. Toimintaamme avustaa ja tukee Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA). Omistaja ja ARA odottavat meiltä kestävän, laadukkaan ja kohtuuhintaisen asumisen edistämistä. Lähtökohtana on eettinen ja kokonaisvaltaisesti vastuullinen liiketoiminta läpi hankintaketjun. Toteutimme alkuvuodesta 2023 sidosryhmäkyselyn, jonka kautta selvitimme tärkeimpien sidosryhmiemme näkemyksiä vastuullisuustyöstämme ja sen kehittämisestä. Nämä odotukset ja näkemykset toimivat vastuullisuustyömme lähtökohtana.

A-KRUUNU - Yritysvastuuraportti 2023 8 Vastuullisuustyön fokusalueet Olemme tunnistaneet toimintaamme vaikuttavien globaalien muutosvoimien sekä sidosryhmien odotusten kautta 12 meille olennaista fokusaluetta, joiden ympärille vastuullisuustyömme rakentuu. Olemme määritelleet nämä näkökulmat kaksoisolennaisuuden periaatetta noudattaen; olemme tunnistaneet yrityksen sisäisten vaikutusten lisäksi toimintamme vaikutukset ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Tunnistettujen näkökulmien jatkuva kehittäminen on vastuullisuustyömme ytimessä. Kaikki tunnistetut fokusalueet ovat meille tärkeitä. Vastuullisuustyön tehostamiseksi olemme kuitenkin arvioineet, mihin näkökulmiin meidän on jatkossa kiinnitettävä erityistä huomiota toimintamme kehittämisen kannalta.

A-KRUUNU - Yritysvastuuraportti 2023 9 Vastuullisuusteemat Vastuullisuustyömme selkeyttämiseksi olemme jakaneet tunnistamamme fokusalueet kolmeen eri teemaan, joihin vastuullisuustyömme kiteytyy; viihtyisää asumista asukkaita kuunnellen, ympäristötehokasta rakentamista ja vastuullista liiketoimintaa läpi arvoketjun. Olemme laatineet näille teemoille tiekartan, joka linjaa vastuullisuustyömme tavoitteet tuleville vuosille. VIIHTYISÄÄ ASUMISTA ASUKKAITA KUUNNELLEN Teemme osamme viihtyisien ja toimivien kaupunkien rakentamisessa. Edistämme asumisen ja rakentamisen innovaatioita. Huolehdimme asukkaiden viihtyvyydestä, turvallisuudesta sekä seuraamme heidän tyytyväisyyttä säännöllisesti. Annamme asukkaillemme mahdollisuuden vaikuttaa asukasdemokratian kautta. YMPÄRISTÖTEHOKAS RAKENTAMINEN JA YLLÄPITO Tuemme kaupunkeja ympäristövastuuseen ja vähähiilisyyteen liittyvien tavoitteiden saavuttamisessa. Edistämme kestävää rakentamista elinkaariajattelun periaatteella ja varmistamme hiilineutraalin toiminnan. Edistämme niin rakentamisen kuin asumisen aikaista kiertotaloutta sekä teemme toimia luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi. VASTUULLINEN TOIMINTA LÄPI ARVOKETJUN Toimimme eettisesti ja avoimesti sekä huolehdimme riskienhallinnasta ja taloudellisesta vastuusta läpi hankintaketjun. Varmistamme kohtuuhintaisen asumisen kustannustehokkaasti. Henkilöstömme on tärkein voimavaramme, joten haluamme varmistaa henkilöstön työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden. Lisäksi haluamme antaa henkilöstöllemme kehitysmahdollisuuksia.

A-KRUUNU - Yritysvastuuraportti 2023 10 YK:n kestävän kehityksen tavoitteet YK:n jäsenmaat ovat sitoutuneet vuonna 2015 kestävän kehityksen toimenpideohjelmaan (Agenda 2030) ja sen tavoitteisiin (Sustainable Development Goals). Tavoitteet pyrkivät ohjaamaan kestävän kehityksen toteutumista. Edistämme ihmisten henkistä terveyttä ja hyvinvointia tarjoamalla turvallista asumista myös syrjäytymisrikissä oleville. Lisäämme uusiutuvan energian osuutta energianlähteistä mahdollisuuksien mukaan. Varmistamme turvallisen työympäristön sekä luomme talouskasvua kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Uudistamme infrastruktuuria kestävän kehityksen tavoitteiden mukaiseksi edistämällä innovaatioita rakentamisessa. Vähennämme eriarvoisuutta tarjoamalla kohtuuhintaista asumista ja edistämällä asukkaiden osallistumista asukasdemokratian avulla. Toiminnallamme edesautamme riittävän, turvallisen ja edullisen asunnon saamista kaikille vuoteen 2030 mennessä. Toimimme kiireellisesti ilmastonmuutosta vastaan edesauttamalla asuntotuotannon kestävyyden lisäämistä. Olemme sitoutuneet tukemaan kaikkia 17:ää YK:n kestävän kehityksen tavoitetta. Vastuullisuustyöllämme voimme edistää erityisesti seuraavien seitsemän tavoitteen saavuttamista.

A-KRUUNU - Yritysvastuuraportti 2023 11 Vastuullisuustyön tiekartta TEEMA VASTUULLISUUSTYÖN FOKUSALUE TAVOITTEET JA ONNISTUMISET 2023 VIIHTYISÄÄ ASUMISTA ASUKKAITA KUUNNELLEN Turvallista ja viihtyisää asumista •Parannamme asukastiedottamista, lisäämme asukasneuvontaa sekä kehitämme erilaisia asukaskampanjoita. • Integroimme vastuullisuusviestinnän vuosikellon osaksi asukasviestintää. Asiakastyytyväisyys • Asukastyytyväisyyskyselyn NPS-arvosana on suurempi kuin 35 vuosittain. • Kehitämme uudiskohteiden asukaskyselyä ja asukkaiden palautteen kysymistä. Asukkaiden osallistaminen •Aktivoimme asukkaitamme mukaan asukastoimintaan tarjoamalla siihen välineitä ja yhteisöllisyyttä herätteleviä aiheita. •Lisäämme asukkaiden tietämystä kestävästä asumisesta ja laadimme hiilijalanjälkilaskurin kotisivuille. Innovaatioiden edistäminen • Käynnissä on vähintään kolme innovaatiohanketta vuosittain. YMPÄRISTÖ- TEHOKAS RAKENTAMINEN JA YLLÄPITO Kestävää rakentamista elinkaariajattelun periaatteella • Julkaisemme vuoden 2023 aikana vähähiilisyyden tiekartan, jonka tärkeimmät tavoitteet ovat: •Kaikki uudisrakennukset ovat A-energialuokkaa •30 % käynnistyvistä rakennushankkeista on puurakenteisia vuonna 2024 • Hiilineutraali energianhankinta •Rakennamme 3-5 uutta aurinkovoimalaa vuosittain kaikkiin potentiaalisiin kohteisiin •Parannamme kohteidemme energiatehokkuutta Hiilineutraali toiminta Kiertotalouden edistäminen •Edistämme kiertotaloutta ja toteutamme raportointikaudella merkittävän konkreettisen kiertotaloushankkeen. • Parannamme jätteiden lajittelua ja kierrätysaste on vähintään 55 % vuoteen 2028 mennessä. Luonnon monimuotoisuuden edistäminen • Laadimme suunnitelman luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi. VASTUULLINEN TOIMINTA LÄPI ARVOKETJUN Kohtuuhintaista asumista kustannustehokkaasti • Taloudellinen käyttöasteemme on yli 98,7 % ja omavaraisuusaste yli 10 % vuosittain. Eettinen ja avoin liiketoiminta • Vuoden aikana ei ilmene eettisen toimintatavan rikkeitä tai epäiltyjä väärinkäytöksiä. Henkilöstön hyvinvointi ja kehitysmahdollisuudet • Seuraamme henkilöstötyytyväisyyttä vuosittain. •Tarjoamme kaikille työntekijöillemme mahdollisuuden osallistua vähintään yhteen koulutukseen vuosittain. Hankintojen vastuullisuus • 100 % hankkeistamme toteuttaa vihreän rahoituksen kriteerit vuoteen 2025 mennessä. •Laadimme kumppaneillemme vastuullisuusohjeistuksen sekä kestävän hankinnan kriteerit vuoteen 2025 mennessä. Vastuullisuustyötämme ohjaavat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, A-Kruunun strategia, sidosryhmiemme odotukset sekä vastuullisuustyön tiekarttamme. Tiekartta määrittää vastuullisuustavoitteemme vuosille 2023-2025. Toteutunut Käynnissä Tavoitteena

A-KRUUNU - Yritysvastuuraportti 2023 12 Vastuullisuuden johtaminen A-Kruunun hallitus ja johtoryhmä syksyn strategiapäivässä Espoon Hanasaaressa OMISTAJA ODOTTAA YRITYSVASTUUTA Valtio-omisteisena yhtiönä noudatamme Suomen valtioneuvoston omistajapoliittista periaatepäätöstä yritysvastuusta ja kestävän kehityksen periaatteiden noudattamisesta. Yritysvastuu on sisällytettävä osaksi liiketoimintaa ja tavoitteellista yritysvastuun johtamista. Päätöksenteossa tulee ottaa huomioon taloudellisten tekijöiden lisäksi toiminnan sosiaaliset, alueelliset ja ympäristölliset vaikutukset. VASTUULLISUUSOHJELMA LINJAA TAVOITTEET A-Kruunun yritysvastuuta ohjaa säännöllisesti päivitettävä vastuullisuusohjelma, joka linjaa tavoitteet seuraaville vuosille. Viimeisin vastuullisuusohjelma päivitettiin keväällä 2023 ja se linjaa yritysvastuun toimenpiteet vuosille 2023–2025. Erilaiset ohjaavat periaatteet, politiikat ja hallinnolliset ohjeet toimivat vastuullisuusohjelman tukena ohjaten yksittäisiä vastuullisuusnäkökohtia. Lisäksi toimintaamme ohjaavat eettiset periaatteet, joita odotamme kaikkien työntekijöiden ja soveltuvin osin myös sidosryhmien noudattavan. OPERATIIVISEN TASON TÄRKEÄ ROOLI Yritysvastuun toteuttamisesta ja sisällyttämisestä liiketoimintaan vastaa viime kädessä ylin johto. Avainasemassa yritysvastuun käytännön toteuttamisessa on puolestaan yrityksen operatiivinen taso. Tehdystä yritysvastuutyöstä raportoidaan hallitukselle säännöllisesti. Hallitukseen liittyi kaksi uutta jäsentä vuoden 2023 aikana.

A-KRUUNU - Yritysvastuuraportti 2023 13 RISKIENHALLINTA OSA YRITYSVASTUUTA Hallitus ja johtoryhmä kartoittaa vuosittain strategia- ja toimintasuunnittelun yhteydessä mahdolliset toiminnan riskit. Myös henkilöstö selvittää jatkuvasti mahdollisia riskitekijöitä ja tuo niitä esiin. Johto raportoi riskeistä ja tehdyistä toimenpiteistä hallitukselle. Liiketoiminnan mahdollisia riskejä ehkäistään suunnitelmallisella riskienhallinnalla, jonka tarkoituksena on varmistaa toiminnan jatkuvuus, lisätä tietoa päätöksenteon tueksi sekä kasvattaa organisaation tietoisuutta uhista ja mahdollisuuksista. VASTUULLISUUSNÄKÖKOHTA OHJAAVAT PERIAATTEET JA POLITIIKAT VIIHTYISÄÄ ASUMISTA ASUKKAITA KUUNNELLEN • Turvallista ja viihtyisää asumista • Asiakastyytyväisyys • Asukkaiden osallistaminen • Innovaatioiden edistäminen omistajan ohjauskirje 2023, strateginen kehitysohjelma 2023-2026, vastuullisuusohjelma, tietoturvastrategia osana digistrategiaa, innovaatiostrategia, riskienhallintapolitiikka, viestintästrategia, vastuullisuusviestinnän vuosikello ja suunnitelma YMPÄRISTÖTEHOKAS RAKENTAMINEN JA YLLÄPITO • Kestävää rakentamista elinkaariajattelun periaatteella • Hiilineutraali toiminta • Kiertotalouden edistäminen • Luonnon monimuotoisuuden edistäminen omistajan ohjauskirje 2023, strateginen kehitysohjelma 2023-2026, vastuullisuusohjelma, hiilineutraaliuden tiekartta, vähähiilisyyden tiekartta, vähähiilisyyden toimenpideohjelma, tontinhankintastrategia, riskienhallintapolitiikka VASTUULLINEN TOIMINTA LÄPI ARVOKETJUN • Kohtuuhintaista asumista kustannustehokkaasti • Eettinen ja avoin liiketoiminta • Henkilöstön hyvinvointi ja kehitysmahdollisuudet • Hankintojen vastuullisuus omistajan ohjauskirje 2023, strateginen kehitysohjelma 2023-2026, vastuullisuusohjelma, henkilöstöstrategia, palkitsemispolitiikka, digistrategia, riskienhallintapolitiikka, työsuojelun toimintaohjelma, kriisiviestintäsuunnitelma HALLITUS Seuraa ja ohjaa yritysvastuun johtamista ja toteutumista. A-Kruunun hallitukseen kuului vuoden lopussa: Matti Vatilo, Teppo Salmikivi, Johanna Korpi, Jannica Aalto, Malviina Peltonen ja Kalevi Mannermaa. Hallituksessa toimi 28.3.2023 asti lisäksi Mia Rainio sekä Jaana Parviainen. JOHTORYHMÄ Vastaa yritysvastuun toteuttamisesta sekä riskienhallinnasta. Johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Jari Mäkimattila, talouspäällikkö Tarja Lappalainen-Liipo, rakennuttamisjohtaja Jouni Isomöttönen, kehityspäällikkö Leena Oiva, kiinteistöpalvelupäällikkö Petteri Puolanne ja hallintopäällikkö Riikka Vitakoski. OPERATIIVINEN TASO Vastaa yritysvastuun käytännön toteuttamisesta, riskien tunnistamisesta sekä niiden esiin tuomisesta. Operatiivinen taso muodostuu seuraavista yksiköistä: asiakkaat ja kiinteistöt, rakennuttaminen sekä talous, hallinto ja kehitys.

A-KRUUNU - Yritysvastuuraportti 2023 14 VIIHTYISÄÄ ASUMISTA ASUKKAITA KUUNNELLEN

A-KRUUNU - Yritysvastuuraportti 2023 15 Turvallista ja viihtyisää asumista Huolehdimme asumisen turvallisuudesta ja terveellisistä olosuhteista. Haluamme mahdollistaa asukkaille sujuvan arjen, joten vastaamme kiinteistöjemme toimivuudesta ja kunnossapidosta. Palvelulupauksen mukaisesti mahdollisiin häiriötilanteisiin puututaan nopeasti ja mahdolliset jatkotoimenpiteet aloitetaan viiden arkipäivän kuluessa. Teemme osamme viihtyisien ja toimivien kaupunkien rakentamisessa. Edistämme asumisen ja rakentamisen innovaatioita. Meille on tärkeää huolehtia asukkaiden viihtyvyydestä, turvallisuudesta sekä seurata heidän tyytyväisyyttään säännöllisesti. Annamme asukkaillemme mahdollisuuden vaikuttaa asukasdemokratian kautta. AKTIIVINEN ASUKASTOIMINTA LISÄÄ ASUMISVIIHTYVYYTTÄ Espoon Kaarlo Sarkian kadun asukkaat ovat ottaneet aktiivisesti käyttöön talon erilaiset yhteiset tilat, kuten tilavan kerhohuoneen ja sisäpihan. Asukastoimikunta tuottaa aktiivisesti ideoita yhteiselle tekemiselle. Talon pihalta löytyy asukkaille yhteinen grilli, pöytäryhmä katoksen kera ja kasvatuslaatikoita kaupunkiviljelyyn sekä pihalla että parkkihallin katolla. Sen lisäksi tilava kerhohuone on jatkuvassa käytössä, ja on pysynyt myös siistinä. Asukkaat järjestävät myös yhteisiä talkoita, joiden päätteeksi grillataan yhdessä ja istutaan iltaa. Joulun alla nautitaan yhdessä pikkujoulukahvit. Asukastoimintaan osallistuu keskimäärin noin 20-30 asukasta. Asukastoimikunta järjestää toimintaa erityisesti lapsille, kuten muun muassa olympialaiset, sillä talossa asuu enimmäkseen lapsiperheitä ja nuoria. Talolla on lisäksi käytössään oma Facebook-ryhmä, jossa asukkaat voivat kysellä vapaamuotoisesti eri asioista tai käydä keskusteluja. Ryhmä toimii myös asukkaiden välillä kirpputorina, johon voi ilmoittaa joko antavansa pois tavaroita tai kertoa olevansa jotain vailla.

A-KRUUNU - Yritysvastuuraportti 2023 16 A-Kruunu tarjoaa eri elämäntilanteisiin viihtyisiä ja turvallisia koteja, jotka sijaitsevat hyvien palvelujen ja liikenneyhteyksien äärellä Helsingin seudulla ja muissa kasvukeskuksissa. Vuonna 2023 A-Kruunun kodeissa asui keskimäärin 5 435 asukasta. VARMISTAMME HYVÄN ASUKASVIIHTYVYYDEN Haluamme tehdä A-Kruunulla asumisesta sujuvaa ja viihtyisää, joten seuraamme säännöllisesti asukkaidemme tyytyväisyyttä asiakastyytyväisyystutkimuksen ja asukasdemokratian avulla. 3,78 NPS 42 Asukastyytyväisyys asteikolla 1-5 Suositteluhalukkuutta mittaava NPS-luku asteikolla -100 - 100 Asukkaamme ovat erityisen tyytyväisiä asunnon kuntoon, asuintalon rauhallisuuteen sekä vuokranantajaan yleisesti Kehitettävää on pihapiirin viihtyisyydessä sekä asukkaiden yhteishengessä ja asukastoiminnan aktiivisuudessa Asukastyytyväisyys Toteutimme tänäkin vuonna asukastyytyväisyyskyselyn. Vuoden 2023 suositteluhalukkuus (NPS) oli tasolla 42, kun tavoite on suurempi kuin 35 vuosittain. Aikaisemmin NPS oli 51, joten tulos on laskenut hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Tulos on joka tapauksessa edelleen kiitettävällä tasolla. Vuonna 2023 keskityimme asukastyytyväisyyden kehittämisessä laadukkaaseen huoltoon. Paransimme toimintatapoja pitämällä säännöllisesti kehityskeskusteluita ja laatukierroksia huollon kanssa. Tyytyväisyys huollon toimintaan olikin noussut.

A-KRUUNU - Yritysvastuuraportti 2023 17 ASUKASDEMOKRATIA JA -AKTIIVISUUS Asukastoiminta on vapaaehtoista toimintaa, jolla A-Kruunun asukkaat voivat lisätä asumisen yhteishenkeä ja asumisviihtyvyyttä. Se on ideoita ja tekoja, viestintää ja yhteistyötä – oman talon innostuksen ja osaamisen mukaista toimintaa. Toiminta muovautuu aina kunkin talon asukkaiden mukaan. Se voi sisältää grillijuhlia, pihatalkoita, kerhotoimintaa tai muuta yhteistä toimintaa naapureiden kesken. A-Kruunu tukee toimintaa vuosittaisella asukastoimikuntarahalla. Jokainen asukas voi osallistua oman talonsa asukkaiden kokoukseen, jonka isännöitsijä kutsuu koolle kerran vuodessa. Kokouksen tarkoituksena on käsitellä sekä asukkaiden että yhtiön näkökulmasta talon ajankohtaisia asioita. Kokouksessa valitaan myös asukastoimikunta ja asukkaiden ehdokkaat yhtiön hallitukseen. Asukastoimikunnan tehtävä on kehittää asukkaiden ja isännöinnin välistä vuorovaikutusta. Yhteishallintolaki antaa asukastoimikunnalle mahdollisuuden vaikuttaa asumiseen liittyviin asioihin. Jokainen toimikunta voi myös itse määrittää, mitä tehtäviä se ottaa hoitaakseen. Eri talojen asukasaktiivit kokoontuvat yhteen puheenjohtajien kokouksessa. Kokouksessa vaihdetaan kokemuksia asumisesta ja käydään läpi taloja koskevia asioita yhdessä yhtiön edustajan kanssa. Ottamalla asukkaat aktiivisesti mukaan päätöksentekoon sekä kuuntelemalla heitä voimme kehittää palveluitamme ja toimintaamme yhä paremmin asukkaidemme tarpeita ja arvoja vastaaviksi. AKTIIVINEN SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ Pidimme vuoden 2023 aikana useita sidosryhmätilaisuuksia ja kutsuimme sidosryhmiä tutustumaan valmistuviin kohteisiimme. Sidosryhmien odotusten ymmärtäminen on tärkeää, ja pidämmekin aktiivisesti yhteyttä sekä asukkaisiin että muihin sidosryhmiimme. Toteutimme vastuullisuuden viestinnän suunnitelmaa ja vuosikelloa somekanavilla läpi vuoden. Viestimme sidosryhmille aktiivisesti useista eri aiheista, kuten kestävästä asumisesta, ruokahävikin vähentämisestä, teemapäivistä, yhteisöllisyydestä, roskien keräämisestä sekä luonnon monimuotoisuuden edistämisestä. Asukkaiden osallistaminen ESIMERKKEJÄ VUODEN 2023 VASTUULLISUUSVIESTINNÄSTÄ: EARTH HOUR -PÄIVÄ ASTETTA ALEMMAS –KAMPANJA RUOKAHÄVIKKIVIIKKO MILJOONA ROSKAPUSSIA -KAMPANJA

A-KRUUNU - Yritysvastuuraportti 2023 18 LISÄÄMME TIETOA KESTÄVÄSTÄ ASUMISESTA Selkeä viestintä on avainasemassa viihtyisän, turvallisen ja kestävän asumisen varmistamiseksi, ja viestimmekin asukkaillemme säännöllisesti useiden eri kanavien kautta. Tavoitteenamme on kehittää asukasviestintää vuosittain sekä kannustaa asiakkaitamme kestävään asumiseen erilaisilla kampanjoilla. Kotisivuiltamme löytyy asiantuntijablogeja sekä Asumisen laatu -podcast. Asiantuntijablogeissa alan asiantuntijat pureutuvat ajan polttaviin puheenaiheisiin, kuten vihreään rakentamiseen. Podcastissa on vierailevia asiantuntijoita liittyen asumisen eri teemoihin. Podcastin jaksoissa on esimerkiksi käsitelty asumisen laatua asukkaan, arkkitehdin ja rakennuslain näkökulmasta. Kaikista podcasteista on myös saatavilla tekstiversio ja ne ovat kuunneltavissa Spotifysta. HELPOMPAA TIEDONHAKUA JA NEUVONTAA Vuoden 2023 aikana olemme jatkaneet sähköisten palveluidemme kehittämistä entistä tehokkaammiksi ja toimivammiksi. Olemme esimerkiksi helpottaneet asukkaan tiedonhakua sähköisissä palveluissa. Olemme myös uudistaneet nettisivujamme yhä käyttäjälähtöisimmiksi ja ottaneet käyttöön chat-toiminnon osaksi monikanavaista asiakaspalveluamme. Myös asukassivut on otettu käyttöön. YHTEISÖLLISYYTTÄ PALVELUMUOTOILUN KEINOIN Yhteisöllisyydellä on suuri merkitys tänä päivänä, jolloin yksinasuminen on yleisempää kuin koskaan. A-Kruunun Vantaan Lummetien talossa onkin tutkittu vuoden 2023 aikana yhteisöllisyyden mahdollisuuksia palvelumuotoilun keinoin graduaan tekevän Satu Karppisen johdolla. Tarkoituksena oli selvittää, miten palvelumuotoilun menetelmät soveltuvat taloyhtiön yhteisöllisyyden kehittämiseen. Tutkimustyökaluna käytettiin työpajatyöskentelyä, jossa mukana oli kymmenkunta asukasta. Lisäksi Karppinen teetti asukkaille kartoituskyselyn yhteisöllisyyttä edistävistä asioista. Työpajoista ja kyselystä kertyi paljon ideoita viihtyisyyden parantamiseksi. Asukkaat saivat ideoida yhteistä tekemistä taloon ja suunnitella esimerkiksi kerhohuoneen sisustusta. Yhteiseksi tekemiseksi ehdotettiin muun muassa erilaisia kokoontumisia kerhotilassa, kuten pikkujouluja, lautapeli-iltaa tai vapaamuotoista kahvittelua. Piha-alueelle ehdotettiin grillailua, roskalavojen yhteishankintaa, pimeän ajan valaistusta ja pihatalkoita. Muita ideoita oli esimerkiksi talon yhteinen viestiryhmä sekä tavaroiden vaihto ja lainaaminen. Voittajaidea oli asukkaiden yhteisen viestiryhmän perustaminen. ”Monikanavainen viestintä on laadukkaan asiakaspalvelun toteuttamista.” - Leena Winqvist, palvelupäällikkö

A-KRUUNU - Yritysvastuuraportti 2023 19 Innovaatioiden edistäminen Olemme aktiivisesti mukana kehitys- ja tutkimushankkeissa ja edistämme alan uusia innovaatioita. Innovaatiot liittyvät useimmiten vähähiilisyyden, kiertotalouden ja puurakentamisen edistämiseen, mutta myös uusiin asumisen ja arjen ratkaisuihin. Asuminen on osa ratkaisua, kun pohditaan ympäristötavoitteisiin, työvoimakysymyksiin tai hyvinvointiin liittyviä tekijöitä. Kehityshankkeiden myötä ei tuoteta vain yksittäisiä pilottikohteita, vaan tähdätään kokonaisvaltaisesti asukkaiden ja yhteiskunnan tulevaisuuden tarpeita huomioiviin asuinympäristöihin ja -yhteisöihin ja näin parempien kaupunkien rakentamiseen. Vuoden 2023 aikana edistimme erityisesti vähähiilisyyttä laatimalla vähähiilisyyden tiekartan (lisätietoja sivulla 26). Vähähiilisyyttä tuki myös käytännönläheinen passiivienergiasuunnittelun ohje. Lisäksi edistimme ryhmävuokra-asumista, joka voidaan myös RYHMÄVUOKRAUSKONSEPTISSA YHDISTYVÄT YHTEINEN KATTO JA HYVÄ HENKI Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo-ohjelma pyrkii kehittämään kerrostaloasumisen laatua ja luomaan kerrostalotuotantoon poikkeuksellisia edelläkävijähankkeita. A-Kruunu on osallistunut ohjelmaan ryhmävuokrauskonseptin kautta, jossa yhdistetään ihmisiä pieniksi yhteisöiksi. Hankkeen pilottina toimi vuonna 2021 valmistunut kerrostalokohde Kruunuvuorenrannassa. Ryhmävuokrauskonseptin ideana on hakea ratkaisuja yhden hengen ruokakuntien yhteisölliseen asumiseen. Asuntokuntien pieneneminen on ollut kasvava trendi Suomessa jo useiden vuosikymmenten ajan ja trendi ei näytä pysähtyvän. Konseptin keskeisenä tavoitteena on tilaratkaisuiltaan uusien asuntotyyppien kehittäminen, joissa yksityistä ja jaettua tilaa yhdistetään siten, että asukkaille pystytään tarjoamaan yksiön vuokratasoa vastaavalla vuokralla enemmän ja monipuolisempia tiloja. Jaetut keittiöt ja kylpyhuoneet myös mahdollistavat matalammat rakentamiskustannukset kuin yksiöiden rakentaminen. Ryhmävuokra-asunto on suuri asunto, joka suunnitellaan soveltumaan pääasiassa yhden hengen asuntokunnista koostuvalle asukasryhmälle. Ryhmän jäsenet voivat olla toisilleen ennalta tuttuja tai tuntemattomia ihmisiä. Asukkaat saavat itse osallistua uusien asukkaiden valintaan. Ryhmävuokrauskonseptista saatu palaute on ollut pääosin myönteistä, vaikka myös kehitettävää löytyy. Ryhmävuokra-asunnoissa asuvat ovat olleet tyytyväisiä vuokrausprosessiin ja omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa yhteisön muodostamisessa ja päätöksenteossa. nähdä keinona vähähiilisessä elämäntavassa. ENERGIASUUNNITTELULLA PÄÄSTÖT ALAS Kuluneena vuonna olemme kehittäneet passiivienergiasuunnittelun ohjeen. Ohjeen avulla linjataan sitä, miten suunnittelun alussa voidaan optimoida energiatehokkuutta esimerkiksi ikkunoiden koolla ja sijainnilla. Energiatehokkuuden optimointi näkyy tulevaisuudessa alhaisempana energiankulutuksena koko rakennuksen elinkaaren aikana. ”Energiasuunnitteluohje on hyvä työkalu, jolla helpotetaan valitsemaan hankkeeseen sopivat ratkaisut. Tärkeää on lähteä miettimään valintoja tarpeeksi varhaisessa vaiheessa, jolloin niihin pystytään vielä vaikuttamaan.” - Raisa Turtiainen, projektipäällikkö

A-KRUUNU - Yritysvastuuraportti 2023 20 Kohde: Helsingin Korvatunturintie. YMPÄRISTÖTEHOKAS RAKENTAMINEN JA YLLÄPITO

A-KRUUNU - Yritysvastuuraportti 2023 21 ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSET TOIMINNALLEMME Ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit voidaan jaotella fyysisiin riskeihin ja yhteiskunnan vähähiilistymisestä johtuviin siirtymäriskeihin, jotka tunnistamalla takaamme kilpailukykymme säilymisen tulevaisuudessa. Ilmastonmuutoksen tuomat fyysiset riskit liittyvät osaltamme pääosin sään ääri-ilmiöiden lisääntymiseen. Kasvava sadanta ja viistosade rasittavat rakenteita ja erityisesti julkisivumateriaaleja, mikä aiheuttaa kasvavia ylläpitokustannuksia. Lisääntyneiden rankkasateiden takia hulevesiratkaisuihin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Rankat vesisateet ja talvisin lauhtumiset voivat aiheuttaa myös tulvimista tai liukkautta. Lisääntyvät lumimäärät puolestaan aiheuttavat haastetta kiinteistöjen huollolle ja kunnossapidolle, kun tonteilla ei ole tarvittavaa tilaa lumenkasaukseen. Asuntojen kuumeneminen lisääntyvien hellekausien aikana taas aiheuttaa terveysriskin asukkaille, mikä täytyy huomioida asuntojen suunnittelussa. Reagoimattomuus ilmastonmuutokseen saattaa johtaa merkittävään maineriskiin, sillä sidosryhmät odottavat meiltä yritysvastuuta ja edelläkävijyyttä ilmastoasioissa. Ennakoimalla kiristyvää ilmastopolitiikkaa ja lainsäädäntöä pystymme mukauttamaan toimintatapojamme hyvissä ajoin, ja siten selviytymään muutoksista paremmin. Muuttuva politiikka tuo mukanaan myös taloudellisen riskin, kun rahoitusta ohjataan kestävämpään toimintaan ja muu rahan hinta nousee. Rakennusmateriaalien ja tuotteiden hinnat nousevat, kun resurssien saatavuus heikkenee. Kiertotalouden edistäminen tulee korostumaan entistä enemmän suunnittelussa ja materiaalivalinnoissa. Huomioimalla kiertotalouden aikaisessa vaiheessa kerrytämme omaa osaamistamme, jolla takaamme selviytymisemme tulevaisuudessa. Osaamisen lisäksi on tärkeää huolehtia asenneresurssista ja kyettävä motivoimaan niin henkilöstöä kuin asukkaita ilmastoasioiden suhteen. Riskien lisäksi ilmastonmuutos tuo mukanaan myös liiketoimintaetuja, mikäli yritys pystyy vastaamaan muutokseen. Esimerkiksi energiatehokkaat ratkaisut vähentävät ylläpitokustannuksia ja riippuvuutta ostoenergiasta, jonka hinta on viime vuosina heittelehtinyt voimakkaasti.

A-KRUUNU - Yritysvastuuraportti 2023 22 Rakennuttaminen ja työmaat Työmaatoimintojen ympäristövaikutukset syntyvät fossiilisten polttoaineiden käytöstä ja työmaajätteistä. Vaikka rakentaminen muuttaa ympäristöä peruuttamattomasti, voidaan viherrakentamisella vaikuttaa positiivisesti luonnon monimuotoisuuteen tuomalla piha-alueelle monipuolisesti erilaisia kasveja ja luonnonniittyä. Purku ja kierrätys Pyrimme vähähiiliseen rakennuttamiseen, joka ottaa huomioon rakennuksen ympäristövaikutukset sen koko elinkaaren ajalta. Pidennämme rakennustemme elinikää suunnittelemalla muuntojoustavia ja aikaa kestäviä asuntoratkaisuja sekä huolehtimalla ajantasaisista huolto- ja korjaustoimista. Kun rakennuksemme tulevat käyttöikänsä päähän, pyrimme kierrättämään materiaalit uudelleenkäyttöön. Materiaalien tuotanto ja suunnittelu Rakennuttamisen osalta suurin ympäristövaikutus syntyy jo rakennusmateriaalien valmistuksessa, mitä pystymme pienentämään puurakentamisella. Tutkitusti puurakentaminen tuottaa 20 % vähemmän päästöjä kuin vastaava betonirakennus. Materiaalivalintojen lisäksi rakennuksen elinkaarta pidentävät ja energiatehokkaat ratkaisut pienentävät elinkaaren aikana aiheutuvia ympäristövaikutuksia. A-Kruunun tehtävänä on tuottaa kohtuuhintaista asumista kasvukeskuksiin, joten huomioimme kohteen hyvän sijainnin yhdyskuntarakenteessa. Joukkoliikenteen ja palveluiden läheisyys pienentää asukkaidemme liikkumisen päästöjä. Käyttö- ja huoltovaihe Kiinteistönpidon ja asumisen ympäristövaikutusten pienentämiseksi suurin vaikutus on uusiutuvalla energialla. Ostamme sekä sähkön että lämmön uusiutuvana aina kun se on mahdollista. Samalla lisäämme omaa uusiutuvan energian tuotantoa sekä uudistuotannossa että käytössä olevissa kiinteistöissä. Edistämme kierrätystä ja seuraamme energian- ja vedenkulutusta reaaliaikaisesti taloissamme. Kiinteistönpidossa kiinnitämme lisäksi huomiota kemikaalien käyttöön erityisesti piha-alueilla. Asumisen aikaisten ympäristövaikutusten pienentämisessä myös asukkailla on tärkeä tehtävä sekä energiaviisaassa asumisessa että erityisesti jätteiden lajittelussa. OLEMME TUNNISTANEET TOIMINTAMME YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Ilmastoriskien lisäksi olemme tunnistaneet toimintamme merkittävimmät ympäristövaikutukset, jotka syntyvät rakennuttamisesta ja asumisesta. Pyrimme minimoimaan nämä vaikutukset mahdollisuuksien mukaan.

A-KRUUNU - Yritysvastuuraportti 2023 23 Kiertotalouden edistäminen KIERTOTALOUSRATKAISUT OSANA TONTINLUOVUTUSKILPAILUA A-Kruunu osallistui huhtikuussa 2023 käynnistyneeseen Tampereen Hiedanrannan Pohjoiskorttelin tontinluovutuskilpailuun, joka käytiin konseptikilpailuna. Tavoitteena oli kannustaa rakennuttajia esittämään kestävän ja hyvän asumisen keinoja, jotka ylittävät jo lähtökohtaisesti Hiedanrannassa korkealle asetetut rakentamisen kriteerit. Kilpailun teemat liittyivät innovatiiviseen asumiseen, kiertotalouteen sekä rakennuksen energian kulutuksen ja päästöjen vähentämiseen. A-Kruunu osallistui kilpailuun konsortiossa, jonka ehdotus vastasi parhaiten kilpailun järjestäjän asettamia tavoitteita. Konsortion muut osapuolet olivat NCC Suomi Oy ja Setlementtiasunnot Oy ja konsultteina toimivat Harristo Oy ja Arkkitehtitoimisto NOAN Oy. Hanke keskittyy energiankulutuksen ja rakentamisen päästöjen vähentämiseen. Havainnekuva A-Kruunun kohteesta Tampereen Hiedanrannassa. Rakentamisen on tarkoitus alkaa vuonna 2024. Kiertotalous luo kiinteistö- ja rakennusalalle valtavasti mahdollisuuksia hillitä ilmastonmuutosta ja ehkäistä luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä. A-Kruunun tavoitteena on vähentää arvoketjun päästöjä tavoitteellisesti kiertotalouden ratkaisuja kehittämällä. Konkreettisia esimerkkejä tästä on esimerkiksi vapaaehtoinen kiertotaloussopimus ja aktiivinen osallistuminen tontinluovutuskilpailuihin. OLEMME MUKANA KIERTOTALOUDEN GREEN DEAL-SITOUMUKSEN KEHITTÄMISESSÄ A-Kruunu on mukana kehittämässä kiertotaloutta edistävää Green deal -sitoumusta, mikä on vapaaehtoinen sopimus valtion ja elinkeinoelämän välillä. Yhteensä mukana on 80 toimijaa aina maakunnista yksittäisiin eri alan yrityksiin. Yhteistyön tarkoituksena on tuottaa vapaaehtoinen kiertotaloussitoumus, jonka avulla vauhditetaan siirtymistä kiertotalouErikoisuutena on pilarilaatta-runkorakenne, joka vähentää betonin määrää ja pienentää näin huomattavasti rakennuksen hiilijalanjälkeä. Betonia säästävän rakenneratkaisun lisäksi päästöjä vähennetään vähähiilisellä betonilla, A-energialuokan toteutuksella ja uusiutuvalla energialla. Läpileikkaavana teemana suunnitelmassa oli myös kiertotalous, jonka myötä ehdotukseen tuotiin erityisesti yhteisöllisyyttä, jakamistaloutta ja resurssiviisautta edistäviä ratkaisuja. Hankkeen pilarilaattaratkaisu edistää muuntojoustavuutta, sillä asuntojen väliset seinät eivät ole kantavia. Lisäksi rakennusten ja tilojen toteutuksessa pyritään käyttämään mahdollisimman paljon kierrätettyjä materiaaleja. Asukkaiden yhteiskäyttöön tulee puolestaan muun muassa sähköpolkupyöriä sekä istutuslaatikoita ruuan kasvatusta varten. Kohteen rakentaminen alkaa vuonna 2025. den mukaiseen yhteiskuntaan. Hankkeen aikana jokainen mukanaolija pyrkii tunnistamaan toimintansa kannalta vaikuttavimmat kiertotaloustoimet. Sopimusosapuolet sitoutuvatkin kunnianhimoisiin ja seurattaviin tavoitteisiin, joilla haetaan verrattain nopeasti saavutettavasti olevia tuloksia.

A-KRUUNU - Yritysvastuuraportti 2023 24 LUONNON MONIMUOTOISUUDEN EDISTÄMISEN SUUNNITELMA Laadimme vuoden 2023 aikana luonnon monimuotoisuuden edistämisen suunnitelman, jonka avulla autamme torjumaan lajikatoa. Suomen kansallisena tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä luontokato on pysäytetty ja luonnon monimuotoisuus elpyy. Suunnitelma kokoaa yhteen A-Kruunun luonnon monimuotoisuutta edistävät periaatteet, luontovaikutusten käytännönläheiset hallintakeinot ja toimenpiteiden aikataulun. Nämä periaatteet koskevat maankäytön muutoksia, luonnonvarojen käyttöä, ilmastonmuutosta, saastumista, vieraslajeja sekä uudistavia toimia. Esimerkiksi uudisrakentamisessa käytetään sertifioitua puuta ja suositaan kierrätettyjä rakennusmateriaaleja. Työmaatoiminnoissa huomioidaan jätteiden kierrätys, maamassojen siirto, sadevedet, vieraslajien torjunta ja haitalliset aineet. Pihasuunnittelulla taas tuetaan paikallisen luonnon monimuotoisuutta ja huomioidaan ympäröivä luonto. Käytännön toimenpiteenä otetaan käyttöön uusia ohjeistuksia ja hankintoihin luodaan luonnon monimuotoisuutta edistävät kriteerit. KUKKIVAT KEITAAT PÖLYTTÄJÄPYSÄKKEINÄ Pölyttäville hyönteisille suotuisat elinympäristöt ovat merkittävästi vähentyneet, minkä vuoksi myös pörriäiset ovat vähentyneet. Kukkivat viljelykasvit ja luonnonkasvit sekä puutarhamarjat ja hedelmät tarvitsevat pölyttäjiä, jotta ne tuottavat satoa. Näistä syistä työ pölytyspaikkojen lisäämiseksi on tärkeää. Pystytimme kuluneena vuonna A-Kruunun terassille pölyttäjäpysäkin, joka tarjoaa hyönteisille levähdys-, ruokailu- ja pölytyspaikkoja. Pysäkillä onkin tavattu eri perhoslajeja, kimalaisia ja muita pölyttäviä pörriäisiä. Kannustamme myös asukkaitamme perustamaan omia pölyttäjäpysäkkejä. Pysäkin voi perustaa istuttamalla kasveja esimerkiksi kukkaruukkuun omalle parvekkeelle. Eri puolilla taloa ja pihaa sijaitsevista pölyttäjäpysäkeistä muodostuu yhtenäinen pölyttäjäpolku, jota pitkin tärkeät pölyttäjät voivat kulkea pysäkiltä toiselle kotitalon pihapiirissä, asuinalueella ja koko kaupungissa. Luonnon monimuotoisuuden edistäminen Kestävä rakentaminen vaalii luonnon monimuotoisuutta. Kun hidastamme luontokatoa, torjumme myös ilmastonmuutosta. Luontotyötämme ohjaa luonnon monimuotoisuuden edistämisen suunnitelma, jonka laadimme vuoden 2023 aikana. Suunnitelma kattaa luontovaikutusten käytännönläheiset hallintakeinot koko arvoketjun osalta aina rakennusmateriaaleista pihasuunnitelmiin. ”Lisää luontoa pihoille on monimuotoisuustyömme ensimmäinen tavoite. Monilajinen ja luonnonmukainen piha on usein myös viihtyisä ja helppohoitoinen.” - Leena Oiva, kehityspäällikkö ”On tärkeää viestinnällä ja esimerkillä tuoda esille, mitä meistä jokainen voi tehdä luonnon monimuotoisuuden eteen. Oli suuri ilo, kun ensimmäinen mehiläinen pörrähti Pasilan betoniviidakossa toimistomme pörriäispysäkille. Lajien kirjo pörriäispysäkillä on ollut hämmästyttävä aina nokkosperhosesta viherluteeseen.” - Riikka Vitakoski, hallintopäällikkö

A-KRUUNU - Yritysvastuuraportti 2023 25 Rakennettu ympäristö kuluttaa noin kolmasosan energiasta ja tuottaa noin kolmasosan päästöistä. Kiinteistö- ja rakennusalan vaikutus ilmastonmuutokseen onkin maapallon mittakaavassa suuri. A-Kruunun hiilineutraaliustyötä ohjaavat sekä hiilineutraaliuden että vähähiilisyyden tiekartat. VÄHÄHIILISYYDEN TIEKARTTA A-Kruunun tavoitteena on olla hiilineutraali toimija vuonna 2030. Tätä tavoitetta ohjaa hiilineutraaliuden tiekartta, joka hyväksyttiin vuonna 2021. Hiilineutraaliuden tiekartta keskittyy A-Kruunun oman toiminnan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen erityisesti energiankulutuksen osalta (scope 1 ja 2). Vähähiilisyystiekartta puolestaan kokoaa koko arvoketjun olennaiset päästöt aina rakennusmateriaalien tuotannosta jätehuoltoon ja henkilöstön toimintaan (scope 1, 2 ja 3). Vähähiilisyyden tiekartta valmistui alkuvuodesta 2023 ja siinä on kuusi keskeistä kategoriaa: • Hiilineutraalin energian hankinta • Energiatehokkuuden parantaminen • Rakennuttaminen • Jätteet • Hankinnat • Työmatkat Tiekartassa on määritelty lähtötilanne vuoden 2023 osalta sekä keskeiset toimenpiteet kategorioittain vuosille 2024-2027. Lähtötilanteessa A-Kruunun hiilijalanjälki koostui pääasiassa rakennuttamisen, asumisen ja hankintojen aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä. Rakennuttaminen aiheutti vuonna 2022 kokonaishiilijalanjäljestä noin 82 %. Vähähiilisyystiekartassa on määritelty vuoden 2028 tavoitetila. A-Kruunu vähentää arvoketjun päästöjä tavoitteellisesti erityisesti rakennuskannan energiatehokkuudella, puurakentamisella ja kiertotalouden ratkaisuja kehittämällä. Vähähiilisyystoimenpiteet on tuotu osaksi prosesseja ja työkaluja, ja ne edistyvät osana normaalia liiketoimintaa. Toimenpiteiden edistymistä seurataan kahden kuukauden välein. PUURAKENTAMISEN EDISTÄMINEN A-Kruunu on jo pitkään panostanut puukerrostalorakentamiseen. Tällä hetkellä A-Kruunulla on yhteensä 328 puurakenteista vuokra-asuntoa, jonka lisäksi 91 puurakenteista vuokra-asuntoa on rakenteilla. Myös uusia puukerrostalohankkeita on suunnitteilla ja hankeaihioita vireillä. Noin 23 % rakenteilla ja suunnitteilla olevista hankkeistamme on puurakenteisia. Uusin kohteemme Nurmijärven Klaukkalassa valmistui marraskuussa 2023. Hiilineutraali toiminta

A-KRUUNU - Yritysvastuuraportti 2023 26 KESKIMÄÄRÄISTÄ TEHOKKAAMPIA KIINTEISTÖJÄ Vuonna 2023 A-Kruunun kiinteistökantaan suhteutettu lämmön ominaiskulutus oli 107,9 (109,8) kWh/asm2, mikä on noin 2 % vähemmän kuin vuonna 2022. Energian ominaiskulutus on pysynyt selvästi muita vastaavia kiinteistöjä alhaisempana. Veden asukaskohtainen ominaiskulutus oli noin 112,1 (115,0) l/as/vrk, mikä on lähes 3 % vähemmän kuin vuonna 2022. OMINAISPÄÄSTÖMME PIENENIVÄT MERKITTÄVÄSTI Vuonna 2023 kasvihuonekaasupäästömme olivat yhteensä 10 261 tCO2. Scope 2 osalta päästöt olivat noin 40 tCO2 ja ominaispäästöt noin 0,25 kgCO2/ asm2. Scope 2 -päästömme ovat pienentyneet merkittävästi viime vuodesta, minkä johdosta myös ominaispäästömme pienenivät vastaavasti. Scope 3 päästömme muodostuivat rakennuttamisesta (72 %), hankinnoista (14 %), käyttäjäsähköstä (7 %), jätteistä (7 %) ja työmatkoista (0 %). Hankinnat sisältävät hankitut tuotteet ja palvelut, mukaan lukien vesi, kiinteistöjen ylläpito ja hallinto. JÄTTEIDEN KIERRÄTYS Tavoitteenamme on vähentää syntyvän sekajätteen määrää vuosittain. Vuonna 2023 sekajätteen suhteellinen määrä kasvoi. Sekajätteen osuus oli 62 %, kun se vuonna 2022 oli 56,8 %. Tämä tarkoittaa, että lajittelua on tehty vähemmän ja suurempi osa jätteistä on päätynyt sekajätteeseen. Kokonaisjätemäärä kasvoi 16 % ja oli noin 1 200 tonnia. Energian ominaiskulutus, kWh/asm2 Jätteiden kierrätysasteet 170,3 150,1 149,6 138,2 137,7 0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 2019 2020 2021 2022 2023 Energiankulutuksen päästöt BIOJÄTE 9 % SEKAJÄTE 62 % KARTONKI 9 % MUOVI 3 % METALLI 2 % LASI 3 % PAPERI 12 % 1565 1975 2761 3533 4716 6228 7073 11707 13029 16791 1196 992 1418 264 40 0 500 1000 1500 0 5000 10000 15000 20000 2019 2020 2021 2022 2023 Sähkö MWh Lämpö MWh Päästö tCO2e

A-KRUUNU - Yritysvastuuraportti 2023 27 VASTUULLINEN TOIMINTA LÄPI ARVOKETJUN

A-KRUUNU - Yritysvastuuraportti 2023 28 Kohtuuhintaista asumista kustannustehokkaasti A-Kruunun tehtävänä on rakennuttaa kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Merkittävä osa asuntotuotannosta tapahtuu pääkaupunkiseudulla ja sen kehyskunnissa. Vuoden 2019 alusta toiminta-aluetta on laajennettu myös muille kasvuseuduille, missä on suuri kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tarve. Vuokra-asuntojen asukasvalinnassa toteutetaan hyviä asukasvalintaperiaatteita osoittaen asunnot kohtuuhintaista vuokra-asuntoa eniten tarvitseville ruokakunnille. Samalla huolehditaan vuokratalojen monipuolisesta asukasrakenteesta. VUOKRATASOMME PYSYI ALHAISENA Vuoden 2023 lopussa meillä oli rakenteilla 394 uutta asuntoa, joista 23 % oli puurakenteisia. A-Kruunulla valmistuneiden kohteiden kysyntä on suurta. Vuonna 2023 asuntojen keskimääräinen vuokrataso oli noin 28 % vapaarahoitteista markkinavuokraa alempana. Olemme aktiivisesti mukana erilaisissa yhteiskunnallisissa hankkeissa, jotka tukevat kohtuuhintaista ja vähähiilistä vuokra-asumista. Olemme muun muassa Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat KOVA ry:n ja RAKLI ry:n sekä FIGBC ry:n ja Isännöintiliiton jäsen ja toimimme aktiivisesti näiden hallituksissa ja työryhmissä. A-Kruunulaiset tutustumassa Lahden Teräsmuorin raitin kohteeseen kesäkuussa 2023 ”Uuden kerrostalon ulkoalueilla ja tontin piharakentamisella on iso merkitys asumisviihtyvyyteen. Hyvin viimeistellyt pihat saavat asukkaat pitämään oman kotinsa ympäristön siistinä.” - Jorma Kekki, rakennustyön valvoja

A-KRUUNU - Yritysvastuuraportti 2023 29 Eettinen ja avoin liiketoiminta Vastuullisuus on taloudellista vastuuta sekä vastuullisia, läpinäkyviä ja eettisiä toimintaperiaatteita myös alihankintaketjuissa. Toimimme eettisesti ja avoimesti sekä huolehdimme riskienhallinnasta ja taloudellisesta vastuusta läpi hankintaketjun. Yhtiömme periaatteena on toimia pitkäjänteisesti, noudattaa alan hyviä käytäntöjä ja toimia valtionyhtiöiden omistajapolitiikasta annetun ohjeistuksen mukaisesti. Toimintamme perustuu eettisiin periaatteisiin, jotka ovat hallituksen hyväksymät. Pyrimme myös vaikutusvaltamme puitteissa varmistamaan, että alihankkijat sitoutuvat eettisiin periaatteisiin. Edellytämme harmaan talouden torjuntaa myös alihankintaketjussa. Valvomme toimittajien vastuullisuutta muun muassa rajoittamalla alihankintaketjujen pituutta. Varmistamme vaikutusvaltamme puitteissa, että hankintaketjumme toimii vastuullisesti ja läpinäkyvästi lakeja noudattaen. Liikevaihtomme oli vuonna 2023 yhteensä 28 (20,3) miljoonaa euroa, missä on kasvua edellisvuoteen 29 %. Tavoitteena on, että asuntokantamme on tehokkaassa käytössä. Vuonna 2023 asuntojen käyttöaste oli edelleen erittäin korkea 99,6 (99,6). Vaihtuvuus kasvoi vuoden takaisesta ollen 23,3 % (18,7 %). Koska toimimme Suomessa, maksamme kaikki veromme Suomeen. Emme toteuta verosuunnittelua tai järjestelyjä, joiden yksinomaisena tarkoituksena on verojen välttäminen. Vuonna 2023 maksoimme veroja ja veroluonteisia maksuja yhteensä noin 10,2 (13,2) miljoonaa euroa. Vuonna 2023 whistleblowing-ilmoituskanavallamme tuli kaksi ilmoitusta, jotka on käsitelty ja tarvittavat toimenpiteet on käynnistetty. Noudatamme lakeja ja säädöksiä Noudatamme luotettavaa, eettistä ja rehellistä liiketoimintatapaa Kunnioitamme ja noudatamme ihmisoikeuksia ja ILO:n määrittelemiä työntekijän perusoikeuksia Takaamme työntekijöillemme turvalliset ja terveellisetyöskentelyolosuhteet Kunnioitamme työntekijöiden perusoikeuksia, kuten oikeutta työsopimusneuvotteluihin Emme käytä epäeettisiä kauppatapoja emmekä hyväksy tai maksa lahjuksia Vältämme eturistiriitoja Odotamme näiden periaatteiden noudattamista myös yhteistyökumppaneiltamme Toimimme ympäristöä rasittamatta ja edistämme kestävää kehitystä Noudatamme tasa-arvosta annettuja lakeja ja määräyksiä sekä syrjimätöntä kohtelua

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk2NzY=