A-Kruunu yritysvastuuraportti 2022

A-KRUUNU - Yritysvastuuraportti 2022 2 Vastuullisuuden kohokohdat 2022 Suositteluhalukkuutta mittaava NPS-luku oli 51. Kasvua 16 % vuodesta 2021. Energiankulutuksen (scope 2) kasvihuonekaasupäästöt olivat 264 tCO2, mikä on 81 % vähemmän kuin vuonna 2021. Yhteensä 2 609 valmista asuntoa. Kasvua 29 % vuodesta 2021. Uudet toimitilat Helsingin Pasilassa. Asuntojen käyttöaste 99,6 %, mikä on sama kuin vuonna 2021. 20,3 M€ liikevaihto. Kasvua 29 % vuodesta 2021.

A-KRUUNU - Yritysvastuuraportti 2022 3 A-Kruunu Oy:n yritysvastuuraportti 2022 Vastuullisuus on olennainen osa A-Kruunun ydintoimintaa ja strategiaa. Meille se tarkoittaa vastuuta ihmisistä, joita ovat asunnoissamme asuvat asukkaat sekä meillä työskentelevät henkilöt. Lisäksi se tarkoittaa vastuuta ympäristöstä sekä yhteiskunnasta. Tämä vuoden 2022 yritysvastuuraportti sisältää olennaisuusarvioon perustuvat tiedot meille ja sidosryhmillemme tärkeimmistä vastuullisuusasioista. A-Kruunun vastuullisuustyö on kehittynyt vuosien varrella merkittävästi. Tästä johtuen uudistamme vuoden 2023 aikana vastuullisuusohjelmamme. Osana tätä uudistusta teemme entistä kunnianhimoisemmat vastuullisuustavoitteet, joiden avulla voimme kehittää toimintaamme. Tässä raportissa vastuullisuustyötämme käsitellään vielä vuoden 2020 ohjelman mukaisesti. Sivulle 11 on koostettu, kuinka olemme saavuttaneet vastuullisuustavoitteemme vuonna 2022. Sisällysluettelo Vastuullisuustyön lähtökohdat Vastuullisuus osana strategiaa 4 Toimintaympäristön tunnistaminen 6 Megatrendit 7 Vuoropuhelua sidosryhmien kanssa 8 Vastuullisuusohjelma 2020-2023 Olennaiset vastuullisuusteemat 10 YK:n kestävän kehityksen tavoitteet 11 A-Kruunun vastuullisuustavoitteet 11 Vastuullisuustyö vuonna 2022 Mahdollistamme viihtyisän ja turvallisen asumisen 13 Rakennamme kestävää kaupunkiympäristöä 19 Tuemme kestävää yhteiskunnallista kehitystä 26 Panostamme työyhteisöön 31 Vastuullisuus lukuina 37

A-KRUUNU - Yritysvastuuraportti 2022 4 Vastuullisuus on toimintamme ankkuri Kestävän kehityksen periaatteet ovat A-Kruunun vastuullisuustyön ytimessä. Jalkautamme YK:n kestävän kehityksen tavoitteet toimintamme kehittämiseen ja jokapäiväiseen työhömme. Olemme avanneet niistä meille keskeisimmät viideksi vastuullisuuslupaukseksi. Valtion erityistehtäväyhtiönä noudatamme luonnollisesti myös valtioneuvoston omistajapoliittista periaatepäätöstä (8.4.2020), jossa meiltä edellytetään yritysvastuun vahvaa integroimista liiketoimintaan ja sen tavoitteellista johtamista. Vastuullisuus on yhtiön toiminta-ajatuksen, arvojen ja vision peruspilareita. Sitä konkretisoidaan hallituksen vuosittain linjaamissa strategisissa kehityskohteissa, joita on yhteensä parikymmentä. Kuhunkin on määritelty tavoite, sen saavuttamisen edellyttämät toimenpiteet ja aikataulu. Vastuullisuuslupaukset ja niihin liittyvät tavoitteet koskevat viihtyisää ja turvallista asumista, kestävän kaupunkiympäristön puolesta toimimista, kestävän yhteiskunnallisen kehityksen edistämistä ja työyhteisön hyvinvointia. Tavoitteissa pyritään konkreettisuuteen niin, että niiden toteutumista voidaan mitata. Omistajapoliittisessa periaatepäätöksen mukaisesti A-Kruunu pyrkii yritysvastuun toteuttamisessa edelläkävijyyteen. Kaiken toiminnan perustana on huolehtiminen sosiaalisesta ja ekologisen kestävyydestä ja ajankohtaisiin ympäristöhaasteisiin vastaamisesta. Käytännön valinnoissa se tarkoittaa esimerkiksi kaupunkiympäristöä rikastuttavaa ja asukkaiden tarpeisiin vastaavaa asuntotuotantoa, rakennuttamisprosessien laadukkuutta, asukasviihtyvyydestä huolehtimista sekä alan ja oman toiminnan jatkuvaa kehittämistä innovaatiohankkeisiin osallistumalla. Puurakentamisessa A-Kruunu haluaa olla Suomen johtava ARA-toimija. A-Kruunu on jo vuosia tehnyt toimenpiteitä hiilijalanjäljen pienentämiseksi keinoina erityisesti hiilineutraali energia, energiatehokkuus sekä uudistuotannon kestävän suunnittelun ja käytön ohjaus. Vuonna 2022 hyväksytty vähähiilisyyden tiekartta kokosi yhteen hiilijalanjäljen kokonaisuuden ja sen pienentämiseksi tehtävät toimenpiteet. Käytännössä olemme jo nyt lähes hiilineutraali oman toiminnan hiilipäästöjen osalta, koska kiinteistösähkö ostetaan päästöttömänä ja kaukolämmöstä yli 90% on päästötöntä. Työtä on jatkettu hallituksen vastikään hyväksymällä hiilineutraaliuden tiekartalla, jossa keskitytään oman toiminnan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen erityisesti energiankulutuksen osalta. Kaikissa uusissa kohteissa tavoitteena on A-energialuokka. Mukana on myös koko arvoketjun olennaiset päästöt rakennusmateriaalien tuotannosta jätehuoltoon ja henkilöstön toimintaan. Ympäristövastuullisuushaasteita riittää myös tuleville vuosille. Olemme jo aloittaneet hallituksessa keskustelun, mitä kiertotalouden ja vihreän siirtymän edistäminen tarkoittaa yrityksen toiminnassa. Hiilijalanjäljen ja hiilikädenjäljen laskennan systematisointi tulee ajankohtaiseksi viimeistään, kun niiden raportointi tulee pakolliseksi osana ilmastoselvitystä vuonna 2025 voimaan tulevan uuden rakentamislain myötä.

A-KRUUNU - Yritysvastuuraportti 2022 5 - Matti Vatilo, A-Kruunu Oy:n hallituksen puheenjohtaja Yritysvastuu pitää sisällään myös taloudellisen ja sosiaalisen vastuun. Juuri nyt taloudellinen vastuu edellyttää erityistä huomion kiinnittämistä toimintaympäristön muutoksiin. Lainakorot ovat nousseet nopeasti useita prosenttiyksiköitä, samoin energian hinta ja rakentamisen panoshinnat. Asiakkaillemme on tärkeää, että heillä on mahdollisuus asua kohtuuvuokralla tarpeitaan vastaavassa kaupunkiympäristössä, joka yhtiön näkökulmasta säilyttää vetovoimansa vuosikymmenien päähän.

A-KRUUNU - Yritysvastuuraportti 2022 6 Toimintaympäristön tunnistaminen A-Kruunu on valtion omistama ympäristöministeriön ohjauksessa oleva erityistehtäväyhtiö, jonka tehtävänä on rakennuttaa kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Edistämme puurakentamista, vähähiilisyyttä, kiertotaloutta ja muita innovaatioita, jotta voimme edistää laadukkaiden ja kestävien kaupunkien ja aluekokonaisuuksien rakentamista. Asukasvalinnassa toteutetaan ARA:n asukasvalintaperiaatteita, jotta asunnot voidaan osoittaa kohtuuhintaista vuokra-asuntoa eniten tarvitseville ruokakunnille. Varmistaaksemme vastuullisen toiminnan, olemme tunnistaneet toimintaympäristömme tärkeimmät sosiaaliset, ympäristölliset ja taloudelliset vaikutukset sekä analysoineet niiden merkitystä sidosryhmillemme seuraavasti:

A-KRUUNU - Yritysvastuuraportti 2022 7 Megatrendit Lisäksi olemme tunnistaneet toimintaympäristöömme vaikuttavat tärkeimmät globaalit megatrendit. Näihin trendeihin varautuminen auttaa meitä vastaamaan paremmin tulevaisuuden haasteisiin. Kiinteistöalalla merkittäviä megatrendejä ovat tällä hetkellä ilmastonmuutos ja digitalisaatio. Näiden lisäksi olemme tunnistaneet neljä muuta megatrendiä, jotka vaikuttavat oleellisesti toimintaamme nyt ja tulevaisuudessa. Megatrendejä haastaa myös niin sanotut villit kortit eli verrattain nopeasti tapahtuvat asiat, jotka voivat muuttaa alan kehityssuuntia. Ukrainan sodan vaikutukset Euroopan taloustilanteeseen voidaan lukea villiksi kortiksi, joka tekee tulevaisuuden kokonaiskuvasta epäselvän. Kiinteistöalalla sodan vaikutukset saattavat vaikuttaa pidemmällä aikavälillä erityisesti rakentamiseen ja rahoitukseen. Ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii voimakkaita päästövähennyksiä sekä merkittäviä muutoksia erityisesti yhdyskuntarakenteiden osalta niin rakennuksissa kuin rakentamisessa. Erityisesti energiatehokkuuden merkitys kiinteistö alalla kasvaa. Kaupungistumisen myötä yhä useampi ihmisistä asuu kaupungeissa, jolloin kaupunkiympäristö muuttuu tiiviim- mäksi. Kaupunkien on oltava infrastruktuuriltaan, hallinnoltaan ja toiminnaltaan kestäviä, jotta asuin- ja toimintaolosuhteet pysyvät hyvinä. Asumisen tiivistyessä erityisesti jaettujen tilojen suosio kasvaa. Digitalisaatio muuttaa tapaamme toimia, kun valtavien datamäärien keruu ja nopea analysointi helpottuu. Rakennussuunnitteluun ja kiinteistön ylläpidon automatisointiin syntyy uusia mahdollisuuksia, minkä lisäksi asiointikanavien määrä kasvaa. Demografiseen muutokseen vaikuttaa muun muassa muutokset perhetyypeissä ja iäkkäiden ihmisten osuuden kasvaminen. Myös alueellinen ja sosiaalinen eriarvoisuus lisääntyy, mikä kasvattaa kohtuuhintaisen asumisen tarvetta. Elämäntapojen muutos muokkaa asukkaiden odotuksia. Uudet sukupolvet ajattelevat eri tavoin, yhteisöllisyys lisääntyy ja jakamistalous yleistyy. Tuotteita ja palveluita halutaan lainata omistamisen sijaan, mikä lisää asumiseen liittyvien palveluiden kysyntää.

A-KRUUNU - Yritysvastuuraportti 2022 8 Vuoropuhelua sidosryhmien kanssa Avoin keskustelu sidosryhmien kanssa on meille tärkeää. Kehitämme toimintaamme sidosryhmien näkemysten ja odotusten pohjalta, joten meidän on tärkeää tietää mitä sidosryhmät meiltä odottavat. Säännöllinen yhteistyö sidosryhmien kanssa lisää myös toiminnan läpinäkyvyyttä sekä ylläpitää sen kehittämistä. Olemme tunnistaneet seitsemän meille tärkeintä sidosryhmää, joiden kanssa viestimme lähes päivittäin. Lisäksi olemme tunnistaneet näiden sidosryhmien tärkeimmät odotukset ja huolenaiheet. Sidosryhmien odotukset ja toiveet toimivat vastuullisuustyömme lähtökohtana. Olemme niiden pohjalta määritelleet toimintaympäristömme vaikutuksista ne olennaisimmat, joihin meidän on vastuullisuustyössämme panostettava. Asiakkaamme odottavat meiltä laadukasta, kestävää, kohtuuhintaista ja viihtyisää asumista hyvällä paikalla. Myös hyvän asiakaspalvelun, tavoitettavuuden ja tiedon löytämisen merkitys korostuu. Erityisesti asukasaktiivit odottavat vaikutusmahdollisuuksia ja kannustusta asukkaiden tekemään työhön. Varmistamme kohtuuhintaisen asumisen, minkä lisäksi kehitämme palveluamme jatkuvasti. Annamme asukkaillemme mahdollisuuden vaikuttaa asukasdemokratian kautta. Henkilöstö odottaa vakaata ja turvallista työpaikkaa, mielenkiintoisia työtehtäviä sekä kehitysmahdollisuuksia. Myös työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen odotetaan panostuksia. Kuuntelemme henkilöstöämme päivittäin ja käymme säännöllisiä kehityskeskusteluita. Työturvallisuutta ja -hyvinvointia kehitämme jatkuvasti. Asiakkaat Henkilöstö

A-KRUUNU - Yritysvastuuraportti 2022 9 Kunnilla ja kaupungeilla on merkittävä osuus toiminnassamme muun muassa tonttien luovuttamisessa, hankkeiden puoltamisessa, rakennusvalvonnassa sekä asukasvalintojen valvonnassa. Kunnat, kaupungit sekä valtion viranomaiset odottavat meiltä lakien ja ohjeistusten noudattamista sekä selkeää viestintää. Huolehdimme säännöllisestä raportoinnista ja yhteydenpidosta eri kanavien kautta. Kunnat ja kaupungit Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on ympäristöministeriön alainen virasto, joka vastaa valtion asuntopolitiikan toimeenpanosta avustamalla, tukemalla ja takaamalla asumista ja rakentamista. ARA odottaa meiltä kestävän, laadukkaan ja kohtuuhintaisen asumisen edistämistä. Meiltä odotetaan myös hyvää yhteistyötä erilaisissa asumisen kehittämiseen liittyvissä hankkeissa. ARA Teemme monipuolista verkostoyhteistyötä monien alan toimijoiden kanssa. Olemme mukana alan järjestöjen toiminnassa. Verkostoyhteistyön tarkoituksena on jakaa tietoa sekä luoda alalle hyviä yhteisiä käytäntöjä ja ratkaisuja. Yhteistyössä korostuu avoin viestintä ja osallistuminen yleiseen keskusteluun. Osallistumme useisiin verkoston tapahtumiin ja tilaisuuksiin vuosittain. Verkostoyhteistyö Yhteistyökumppaneitamme ovat muun muassa rahoituslaitokset, urakoitsijat, suunnittelijat, huoltoyhtiöt sekä taloushallinnon ja ICT-palveluiden tarjoajat. He odottavat hyvää yhteistyötä, jatkuvuutta, selkeää suunnan osoittamista sekä luotettavuutta. Yhteistyössä korostuu myös yhteisten sääntöjen ja sopimusten noudattaminen sekä sitoumuksista selviytyminen. Viestimme kumppaneiden kanssa useiden eri kanavien kautta, järjestämme yhteistyöpalavereita sekä huolehdimme hyvästä sopimusten hallinnasta. Yhteistyökumppanit Olemme valtion omistama ja ympäristöministeriön omistajaohjauksessa toimiva erityistehtäväyhtiö. Toiminnallemme on asetettu tavoitteita muun muassa asuntotuotannon määrän ja alueellisen jakautuman suhteen. Lisäksi omistajamme odottaa meiltä puurakentamisen ja innovaatioiden edistämistä sekä työtä kiertotalouden ja vähähiilisyyden eteen. Strategian ja tavoitteiden toteutumista seurataan omistajaohjauksen ja yhtiökokousten kautta. Omistaja

A-KRUUNU - Yritysvastuuraportti 2022 10 Olennaiset vastuullisuusteemat Olemme tunnistaneet toimintaympäristön vaikutusten ja sidosryhmien odotusten pohjalta meille neljä tärkeintä teemaa, joiden ympärille vastuullisuusohjelmamme rakentuu: mahdollistamme viihtyisän ja turvallisen asumisen, rakennamme kestävää kaupunkiympäristöä, tuemme yhteiskunnallista kehitystä sekä panostamme työyhteisöön. Seuraamme näitä vastuullisuusteemoja eri näkökulmien kautta. Jokaiselle teemalle ja näkökulmalle on määritelty omat vastuullisuustavoitteet, joiden avulla pystymme kehittämään toimintaamme entisestään. Tulemme päivittämään vuoden 2023 aikana vastuullisuusteemamme ja -lupauksemme. Mahdollistamme viihtyisän ja turvallisen asumisen Rakennamme kestävää kaupunki- ympäristöä Tuemme kestävää yhteiskunnallista kehitystä Panostamme työyhteisöön Tarkoituksenamme on tuottaa viihtyisiä ja turvallisia asuntoja niitä tarvitseville. Vastuullisena vuokranantajana huolehdimme asukkaistamme, seuraamme heidän tyytyväisyyttään sekä varmistamme hyvän asumisviihtyvyyden ja -turvallisuuden. Annamme asukkaillemme mahdollisuuden vaikuttaa asukasdemokratian kautta. Tuemme kaupunkeja ympäristövastuuseen ja vähähiilisyyteen liittyvien tavoitteiden saavuttamisessa, ja edistämme puurakentamista, vähähiilisyyttä, kiertotaloutta ja innovaatioita. Rakennutamme toimivaa, kaupunkikuvallisesti korkeatasoista sekä sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävää kaupunkiympäristöä. Olemme mukana laadukkaiden ja kestävien aluekokonaisuuksien toteuttamisessa. Haluamme tukea yhteiskunnallista kasvua ja kehitystä tarjoamalla kohtuuhintaista ja vähähiilistä vuokra-asumista sitä eniten tarvitseville ruokakunnille. Olemme vastuullinen kumppani – toimimme luotettavasti ja eettisesti sekä huolehdimme alihankintaketjumme vastuullisuudesta. Henkilöstömme on tärkein voimavaramme. Niinpä huolehdimme henkilöstömme työhyvinvoinnista ja -turvallisuudesta sekä teemme toimia työviihtyvyyden parantamiseksi. Annamme henkilöstöllemme mahdollisuuden kehittää osaamistaan.

A-KRUUNU - Yritysvastuuraportti 2022 11 YK:n kestävän kehityksen tavoitteet YK:n jäsenmaat sitoutuivat vuonna 2015 kestävän kehityksen toimenpideohjelmaan (Agenda 2030) ja sen tavoitteisiin (Sustainable Development Goals), joiden pyrkimyksenä on ohjata kestävän kehityksen toteutumista vuosina 2016-2030. Omien vastuullisuustavoitteidemme lisäksi olemme sitoutuneet tukemaan kaikkia 17:ää YK:n kestävän kehityksen tavoitetta. Vastuullisuustekomme linkittyvät erityisesti 13 tavoitteeseen, jotka integroimme osaksi A-Kruunun johtamista, strategiaa ja päivittäisiä operatiivisia toimintoja. Tarjoamme kohtuuhintaista asumista ja näin ollen takaamme perusoikeuden asuntoon myös kansallisten määritelmien mukaan köyhyydessä eläville. Edistämme ihmisten henkistä terveyttä ja hyvinvointia takaamalla turvallisen kodin myös syrjäytymisriskissä oleville. Kehitämme jatkuvasti työntekijöidemme työelämään liittyviä taitoja sekä ammatillista ja teknistä osaamista. Huolehdimme henkilöstömme tasa-arvosta ja takaamme tehokkaat mahdollisuudet osallistumiseen kaikilla päätöksenteon tasoilla. Lisäämme uusiutuvan energian osuutta energianlähteistä mahdollisuuksien mukaan. Takaamme turvallisen työympäristön sekä varmistamme säällisen työn ja saman palkan samanarvoisesta työstä. Uudistamme infrastruktuuria kestävän kehityksen tavoitteiden mukaiseksi edistämällä innovaatioita rakentamisessa. Vähennämme eriarvoisuutta tarjoamalla kohtuuhintaista asumista ja edistämällä asukkaiden osallistumista asukasdemokratian avulla. Edesautamme takaamaan riittävän, turvallisen ja edullisen asunnon saamista kaikille vuoteen 2030 mennessä. Pyrimme saavuttamaan luonnonvarojen kestävän ja tehokkaan käytön edistämällä kestäviä julkisia hankintakäytäntöjä. Toimimme kiireellisesti ilmastonmuutosta vastaan edesauttamalla asuntotuotannon kestävyyden lisäämistä. Toimimme luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi niissä kohteissa, joissa sillä on tunnistettu olevan suuri merkitys. Edistämme kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista tekemällä yhteistyötä niin yhteiskunnan kuin eri toimijoiden kanssa.

A-KRUUNU - Yritysvastuuraportti 2022 12 Vastuullisuuslupaukset 2030, tavoitteet vuosille 2020-2022 ja onnistumiset vuonna 2022

A-KRUUNU - Yritysvastuuraportti 2022 13 Mahdollistamme viihtyisän ja turvallisen asumisen

A-KRUUNU - Yritysvastuuraportti 2022 14 A-Kruunulla asuu tyytyväisiä asukkaita A-Kruunu tarjoaa eri elämäntilanteisiin viihtyisiä ja turvallisia koteja, jotka sijaitsevat hyvien palvelujen ja liikenneyhteyksien äärellä Helsingin seudulla ja muissa kasvukeskuksissa. Vuonna 2022 A-Kruunun kodeissa asui noin 4 919 asukasta. Varmistamme hyvän asukasviihtyvyyden Haluamme tehdä A-Kruunulla asumisesta sujuvaa ja viihtyisää, joten seuraamme säännöllisesti asukkaidemme tyytyväisyyttä asiakastyytyväisyystutkimuksen ja asukasdemokratian avulla. Toteutimme tänäkin vuonna asukastyytyväisyyskyselyn, jossa saavutimme jälleen asetut tavoitteet. Tänä vuonna suositteluhalukkuus (NPS) nousi reilusti ollen 51. Aikaisemmin NPS oli 44. Myös asukastyytyväisyyden keskiarvo nousi edellisestä vuodesta. Vuonna 2022 valitsimme 12 taloa, joiden asukastyytyväisyyskyselyn tuloksissa oli eniten parantamisen varaa. Näissä kohteissa teimme suunnitelman, joka sisälsi muun muassa toimenpiteitä koskien asukasviestintää ja huollon toimintaa. Suunnitelman ja toimenpiteiden avulla saimme nostettua yhdeksän kohteen asukastyytyväisyyttä. 3,82 NPS 51 Asukastyytyväisyys asteikolla 1-5 Suositteluhalukkuutta mittaava NPS-luku asteikolla -100 - 100 Asukkaamme ovat erityisen tyytyväisiä asunnon kuntoon sekä A-Kruunuun vuokranantajana. Kehitettävää on vielä asukkaiden yhteishengessä ja asukastoiminnan aktiivisuudessa sekä pihapiiriin viihtyvyydessä.

A-KRUUNU - Yritysvastuuraportti 2022 15 Turvaamme terveelliset asuinympäristöt Huolehdimme asumisen turvallisuudesta ja terveellisistä olosuhteista. Haluamme mahdollistaa asukkaille sujuvan arjen, joten vastaamme kohteiden toimivuudesta ja kunnossapidosta. Palvelulupauksen mukaisesti mahdollisiin häiriötilanteisiin puututaan nopeasti ja mahdolliset jatkotoimenpiteet aloitetaan viiden arkipäivän kuluessa. Väestönsuojan hoitajia kurssitettiin kevään aikana Kuluneena vuonna A-Kruunu järjesti Helsingin Pelastusliitto ry:n kanssa kuusi väestönsuojan hoitajakurssia. Neljän tunnin kursseille osallistui asukkaita pääkaupunkiseudulta ja lähikunnista. Muualla Suomessa sijaitseville A-Kruunun talojen asukkaille tarjottiin mahdollisuutta osallistua paikallisille kursseille. Väestönsuojan hoitajien tehtävät sisältävät esimerkiksi muiden asukkaiden tiedottamisen siirtymisen tarpeellisuudesta, mikäli viranomaiset antavat siirtymismääräyksen. Myös A-Kruunun palvelupäälliköt ja kiinteistökoordinaattori osallistuivat kursseille. Kurssien ohjelmassa käytiin läpi väestönsuojan hoitajan tehtävät ja suojautumisen perusteet, suojan käyttöön perehtyminen, väestönsuojan tekniikka ja toiminta sekä VSS-matkaviestinjärjestelmä. Kurssit saivat osallistujilta positiivista palautetta. Varsinkin ohjeistuksen seikkaperäisyyttä esimerkiksi koneiden käytön suhteen pidettiin tärkeänä. Osallistujat kokivat, että nyt heidän on helpompi toimia tarpeen tullen. ”Väestönsuojan hoitajan kurssilla käsitelty asiakokonaisuus oli erittäin kattava ja se antoi hyvät valmiudet toimia mahdollisissa kriisitilanteissa. Väestönsuojan hoitajan kurssille osallistuneet asukkaat tarkastivat kurssin jälkeen oman kiinteistönsä väestönsuojatilat, ja osa heistä on jo sopinut osallistuvansa huollon vuosittaiseen väestönsuojan tarkastukseen.” - Leena Winqvist, palvelupäällikkö

A-KRUUNU - Yritysvastuuraportti 2022 16 Matalan kynnyksen juttutuokioita Olemme testanneet eri taloyhtiöissä käymistä henkilökunnan toimesta. Käyntien tarkoituksena on ollut matalan kynnyksen juttutuokio asukkaiden kanssa ilman sen kummempaa agendaa. Erään tapaamisen yhteydessä asukkaat olivat käyttäneet tilaisuutta hyväkseen ja järjestäneet yhteisen grillihetken. Kohtaamiset asukkaiden kanssa olivat antoisia ja auttoivat löytämään juuri niitä asioita, joita asukkaat haluavat taloissaan kehittää. ”lmoitin kolmen talon asukkaille tulevani juttusille. Itselläni ei ollut asioita agendalla, mutta halusin kuunnella, mitä asiaa asukkailla on isännöinnin suuntaan. Pistin rantalipun pystyyn pihalle ja olin saatavilla. Oli oikein mukavia vuorovaikutteisia kohtaamisia!” - Pasi Hakala, palvelupäällikkö Asukasdemokratia ja -aktiivisuus Asukastoiminta on vapaaehtoista toimintaa, jolla A-Kruunun asukkaat voivat lisätä asumisen sujuvuutta ja asumisviihtyvyyttä. Se on ideoita ja tekoja, viestintää ja yhteistyötä – oman talon innostuksen ja osaamisen mukaista toimintaa. Toiminta muovautuu aina kunkin talon asukkaiden mukaan. Se voi sisältää grillijuhlia, pihatalkoita, kerhotoimintaa tai muuta yhteistä toimintaa naapureiden kesken. A-Kruunu tukee toimintaa vuosittaisella asukastoimikuntarahalla. Jokainen asukas voi osallistua oman talonsa asukkaiden kokoukseen, jonka isännöitsijä kutsuu koolle kerran vuodessa. Kokouksen tarkoituksena on käsitellä sekä asukkaiden että yhtiön näkökulmasta talon ajankohtaisia asioita. Kokouksessa valitaan myös asukastoimikunta ja asukkaiden ehdokkaat yhtiön hallitukseen. Asukastoimikunnan tehtävä on kehittää asukkaiden ja isännöinnin välistä vuorovaikutusta. Yhteishallintolaki antaa asukastoimikunnalle mahdollisuuden vaikuttaa asumiseen liittyviin asioihin. Jokainen toimikunta voi myös itse määrittää, mitä tehtäviä se ottaa hoitaakseen. Eri talojen asukasaktiivit kokoontuvat yhteen puheenjohtajien kokouksessa. Kokouksessa vaihdetaan kokemuksia asumisesta ja käydään läpi taloja koskevia asioita yhdessä yhtiön edustajan kanssa. Ottamalla asukkaat aktiivisesti mukaan päätöksentekoon sekä kuuntelemalla heitä voimme kehittää palveluitamme ja toimintaamme yhä paremmin asukkaidemme tarpeita ja arvoja vastaaviksi. Aktiivinen sidosryhmäyhteistyö Pidimme vuoden aikana useita sidosryhmätilaisuuksia ja kutsuimme sidosryhmiä tutustumaan valmistuviin kohteisiimme. Sidosryhmien odotusten ymmärtäminen on tärkeää, ja pidämmekin aktiivisesti yhteyttä sekä asukkaisiin että muihin sidosryhmiimme. Turvaamme terveelliset asuinympäristöt

A-KRUUNU - Yritysvastuuraportti 2022 17 Selkeä viestintä on avainasemassa viihtyisän, turvallisen ja kestävän asumisen varmistamiseksi, ja viestimmekin asukkaillemme säännöllisesti useiden eri kanavien kautta. Tavoitteenamme on kehittää asukasviestintää vuosittain sekä kannustaa asiakkaitamme kestävään asumiseen erilaisilla kampanjoilla. Astetta alemmas -kampanja Kuluneena vuonna viestimme asukkaillemme paljon vastuullisuusasioista. Olemme mukana Astetta alemmas -kampanjassa, ja kotisivuiltamme löytyykin omat osionsa sähkölle, vedelle ja lämmitykselle. Jokaisen teeman alle on koottu niin konkreettisia vinkkejä vähentämiseen kuin myös hyviä käytännön ohjeita. Sähkö-osion alta löytyy esimerkiksi ohjeet kuinka vanhat lamput tulisi hävittää tai miksi oman kodin lamput kannattaa vaihtaa LED-lamppuihin. Lämmitys-osiossa on taas kerrottu millaiset ovat eri tilojen suositeltavat lämpötilat. Olimme mukana myös Earth Hourissa, josta viestimme asukkaillemme eri kanavissamme. ”Taloautomaation lisääntyessä pystymme hyödyntämään sen tuomia mahdollisuuksia parempaan energiataloudellisuuteen, se auttaa meitä myös vihreässä siirtymässä, asumismukavuutta unohtamatta. Vesitipoistakin syntyy lopulta joki. Matkalla parempiin ratkaisuihin hyödynnämme kumppaniverkostojamme. Olemme myös mukana esimerkiksi Rakli ry:n ja Green Building Council Finlandin toiminannassa, unohtamatta tärkeimpiä kumppaneitamme, asuvia asukkaitamme.” - Kari Mikola, ylläpitopäällikkö Kampanjan tiimoilta olemme myös poistaneet kohteidemme saunoista tyhjäkäynnin, eli olemme siirtäneet yhdessä asukkaidemme kanssa saunavuorot ajallisesti yhteen putkeen. Tällöin saunamme eivät ole turhaan päällä. Vuokra-asuinkiinteistöjen energiatehokkuussopimus, VAETS Olemme myös mukana VAETS:ssa, jonka tarkoituksena on edistää energian tehokasta käyttöä Suomessa. Vuonna 2022 teimme kuuteen kiinteistöömme energiakatselmuksia. Suuria parannuskohteita ei löytynyt, koska kohteet ovat uusia ja energiatehokkaita. Teetimme myös aurinkosähköselvityksen, jonka pohjalta voimme suunnitella aurinkovoimaloiden rakentamista kohteisiimme. Vuoden 2022 lopulla käynnistimme kiinteistöautomaatioiden läpikäynnin. Tarkoituksena on käydä läpi kaikki etäyhteyksien päässä olevat kiinteistömme, ja etsiä tätä kautta energian säästöpotentiaalia. Viestimme avoimesti kestävästä asumisesta

A-KRUUNU - Yritysvastuuraportti 2022 18 Viestimme avoimesti kestävästä asumisesta Monipuolista tietojen jakamista Kotisivuiltamme löytyy asiantuntijablogeja sekä Asumisen laatu -podcast. Asiantuntijablogeissa alan asiantuntijat pureutuvat ajan polttaviin puheenaiheisiin, kuten vihreään rakentamiseen ja asukkaiden muuttuviin tarpeisiin asuntoa valittaessa. Podcastissa on vierailevia henkilöitä liittyen asumisen eri teemoihin. Podcastin jaksoissa on esimerkiksi käsitelty asumisen laatua asukkaan, arkkitehdin ja rakennuslain näkökulmasta. Kaikista podcasteista on myös saatavilla tekstiversio ja ne ovat myös kuunneltavissa Spotifyista. Uudistetut asukassivut Vuoden 2022 aikana olemme jatkaneet olemassa olevien palveluiden kehittämistä entistä tehokkaammaksi ja toimivammaksi. Tällä hetkellä työnalla on hienosäädöt sähköiseen irtisanomislomakkeeseen. Olemme myös uudistaneet asukassivujamme yhä käyttäjälähtöisimmiksi. Nyt asukkaamme löytävät esimerkiksi asumiseen liittyvät tiedot entistä helpommin. ”Asiakaslähtöiset sähköiset palvelut mahdollistavat asiakkaillemme palveluiden käytön ajasta ja paikasta riippumatta, juuri silloin kun itselle parhaiten sopii. Asukassivut mahdollistavat omaan asumiseen liittyvien tietojen löytämisen vaivattomasti. Asiakas voi tarkistaa vaikkapa vuokranmaksutilanteensa vain muutamalla klikkauksella.” - Laura Kalakoski, vuokrauspäällikkö ”On tärkeää, että asumisen laatua pidetään mukana keskusteluissa, kun suunnitellaan uudisrakentamista. Tänä päivänä rakennettava asuntokanta määrittää minkälaisissa asunnoissa tulemme asumaan vielä vuosikymmeniä eteenpäin.” - Malviina Peltonen, hallituksen asukasjäsen Asukasposti A-Kruunun uutiskirje, joka lähetetään kaikille asukkaille sähköpostilla neljä kertaa vuodessa. Nettisivut Nettisivuilta löytyy kaikki tärkeä tieto A-Kruunun toimintaan sekä asukkaiden asumiseen ja arkeen liittyen. Sosiaalinen media A-Kruunun Facebook-sivuilla sekä Instagramissa viestitään ajankohtaisista asioista ja annetaan vinkkejä kestävään asumiseen.

A-KRUUNU - Yritysvastuuraportti 2022 19 Kohde: Helsingin Korvatunturintie. Rakennamme kestävää kaupunkiympäristöä

A-KRUUNU - Yritysvastuuraportti 2022 20 Ilmastonmuutoksen vaikutukset A-Kruunun toimintaan Olemme laatineet alustavan selvityksen ilmastonmuutoksen vaikutuksista toimintaamme. Ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit voidaan jaotella fyysisiin riskeihin ja siirtymäriskeihin, jotka tunnistamalla takaamme kilpailukykymme säilymisen tulevaisuudessa. Ilmastonmuutoksen tuomat fyysiset riskit liittyvät osaltamme pääosin sään ääri-ilmiöiden lisääntymiseen. Kasvava sadanta ja viistosade rasittavat rakenteita ja erityisesti julkisivumateriaaleja, mikä aiheuttaa kasvavia ylläpitokustannuksia. Lisääntyneiden rankkasateiden takia hulevesiratkaisuihin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Asuntojen kuumeneminen lisääntyvien hellekausien aikana aiheuttaa terveysriskin asukkaille, mikä täytyy huomioida asuntojen suunnittelussa. Reagoimattomuus ilmastonmuutokseen saattaa johtaa merkittävään maineriskiin, sillä sidosryhmät odottavat meiltä yritysvastuuta ja edelläkävijyyttä ilmastoasioissa. Ennakoimalla kiristyvää ilmastopolitiikkaa ja lainsäädäntöä pystymme mukauttamaan toimintatapojamme hyvissä ajoin, ja siten selviytymään muutoksista paremmin. Muuttuva politiikka tuo mukanaan myös taloudellisen riskin, kun rahoitusta ohjataan kestävämpään toimintaan ja muu rahan hinta nousee. Rakennusmateriaalien ja tuotteiden hinnat nousevat, kun resurssien saatavuus heikkenee. Kiertotalouden edistäminen tulee korostumaan entistä enemmän suunnittelussa ja materiaalivalinnoissa. Huomioimalla kiertotalouden aikaisessa vaiheessa kerrytämme omaa osaamistamme, jolla takaamme selviytymisemme tulevaisuudessa. Osaamisen lisäksi on tärkeää huolehtia asenneresurssista ja kyettävä motivoimaan niin henkilöstöä kuin asukkaita ilmastoasioiden suhteen. Riskien lisäksi ilmastonmuutos tuo mukanaan myös liiketoimintamahdollisuuksia, mikäli yritys pystyy vastaamaan muutokseen. Esimerkiksi energiatehokkaat ratkaisut vähentävät ylläpitokustannuksia ja vähähiilinen rakennuttaminen voi asettaa A-Kruunun etusijalle kilpailijoihin nähden. Kohde: Tuusulan Metsävadelmantie.

A-KRUUNU - Yritysvastuuraportti 2022 21 A-Kruunun toiminnan vaikutukset ympäristöön ja luonnon monimuotoisuuteen Rakennuttaminen ja työmaat Työmaatoimintojen ympäristövaikutukset syntyvät fossiilisten polttoaineiden käytöstä ja työmaajätteistä. Vaikka rakentaminen muuttaa ympäristöä peruuttamattomasti, voidaan viherrakentamisella vaikuttaa positiivisesti luonnon monimuotoisuuteen tuomalla piha-alueelle monipuolisesti erilaisia kasveja ja luonnonniittyä. Purku ja kierrätys Pyrimme vähähiiliseen rakennuttamiseen, joka ottaa huomioon rakennuksen ympäristövaikutukset sen koko elinkaaren ajalta. Pidennämme rakennustemme elinikää ajantasaisilla huolto- ja korjaustoimilla. Kun rakennuksemme tulevat käyttöikänsä päähän, pyrimme kierrättämään materiaalit uudelleenkäyttöön. Materiaalien tuotanto ja suunnittelu Rakennuttamisen osalta suurin ympäristövaikutus syntyy jo rakennusmateriaalien valmistuksessa, mitä pystymme pienentämään puurakentamisella. Tutkitusti puurakentaminen tuottaa 20 % vähemmän päästöjä kuin vastaava betonirakennus. Materiaalivalintojen lisäksi rakennuksen elinkaarta pidentävät ja energiatehokkaat ratkaisut pienentävät elinkaaren aikana aiheutuvia ympäristövaikutuksia. A-Kruunun tehtävänä on tuottaa kohtuuhintaista asumista kasvukeskuksiin, joten huomioimme kohteen hyvän sijainnin yhdyskuntarakenteessa. Joukkoliikenteen ja palveluiden läheisyys pienentää asukkaidemme liikkumisen päästöjä. Käyttö- ja huoltovaihe Kiinteistönpidon ja asumisen ympäristövaikutusten pienentämiseksi suurin vaikutus on uusiutuvalla energialla. Ostamme sekä sähkön että lämmön uusiutuvana aina kun se on mahdollista. Samalla lisäämme omaa uusiutuvan energian tuotantoa sekä uudistuotannossa että käytössä olevissa kiinteistöissä. Edistämme kierrätystä ja seuraamme energian- ja vedenkulutusta reaaliaikaisesti taloissamme. Kiinteistönpidossa kiinnitämme lisäksi huomiota kemikaalien käyttöön erityisesti piha-alueilla. Asumisen aikaisten ympäristövaikutusten pienentämisessä myös asukkailla on tärkeä tehtävä sekä energiaviisaassa asumisessa että erityisesti jätteiden lajittelussa. Toimintamme merkittävimmät ympäristövaikutukset syntyvät rakennuttamisesta ja asumisesta.

A-KRUUNU - Yritysvastuuraportti 2022 22 Puurakentamisen edistäminen Suurin puurakenteinen asuinkerrostalojen kohde Pohjoismassa Kuusikoksi nimettu suurin puurakenteisten asuinkerrostalojen kokonaisuus Pohjoismaissa valmistui Tampereen Vuorekseen. A-Kruunulla on kohteessa kolme kerrostaloa, joista ensimmäinen valmistui syksyllä 2021 ja kaksi muuta 2022 maaliskuun lopussa. Kuusikko toteutettiin puurankarunkoisina suurelementteinä, välipohjina kertopuiset ripalaatat. Kohteessa käytettiin myös CLT-levyä parvekelaatoissa ja hissikuilujen seinissä. Puun alkuperäseurannalla, PEFC:llä, varmennettiin, että käytetyt tuotteet ovat peräisin kestävästi hoidetuista metsistä. Puurunkoisen kerrostalon hiilijalanjälki on todistetusti betonirakenteista pienempi kaikissa rakentamisen vaiheissa. Kuusikko-hankkeeseen liittyy myös Tampereen yliopiston Pukki-tutkimushanke, joka selvittää puukerrostalorakentamisen liiketaloudellisia mahdollisuuksia kiinteistökehittämisen näkökulmasta. Tutkimushankkeen tavoitteena on lisäksi tuottaa uutta tietoa puukerrostalorakentamisen arvoketjuista ja tutkia kiertotalouden mahdollisuuksia. Tutkimus on valmistumassa vuoden 2023 kesällä. ” Puukerrostalohanke herätti paljon positiivista kiinnostusta Tampereella ja on saanut näkyvyyttä julkisuudessa. Yhteistyö KVR-urakoitsijan kanssa oli kehitysmyönteistä. Tampereen yliopiston tutkijoiden kanssa hankkeen merkityksellisyys ja puurakentamisen kehittämisnäkökulma korostuivat.” - Leena Aho-Manninen, projektipäällikkö A-Kruunu on jo pitkään panostanut puukerrostalorakentamiseen. Tällä hetkellä A-Kruunulla on yhteensä 265 puurakenteista vuokra-asuntoa. Lisäksi puukerrostalohankkeita on rakenteilla, suunnitteilla ja uusia hankeaihioita vireillä. Noin 30 % rakenteilla ja suunnitteilla olevista hankkeistamme on puurakenteisia. Edistämme aktiivisesti puurakentamisen prosessien ja toimintatapojen kehittämistä yhdessä muiden alan toimijoiden kanssa, erityisesti suunnittelijoiden, puuelementtivalmistajien, puurakentajien ja viranomaisten. Kohde: Tampereen Honkakuusenkatu.

A-KRUUNU - Yritysvastuuraportti 2022 23 ”Tonttikilpailujen avulla pääsemme pilotoimaan uusia asumisen ja rakentamisen innovaatioita. Tavoitteenamme on innovaatioiden avulla kehittää omaa toimintaamme ja parhaassa tapauksessa koko alaa.” - Leena Oiva, kehityspäällikkö Aktiivinen osallistuminen tonttikilpailuihin Kuluneiden vuosien aikana A-Kruunu on osallistunut aktiivisesti tontinluovutusmenettelyihin. Yksi esimerkki tästä on Helsingin Kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelma, josta A-Kruunu sai vuonna 2022 tontin Malminkartanosta. Ohjelmassa on vahvasti mukana vastuullisuusnäkökulmat. Ohjelman tavoitteena on myös lisätä kerrostaloasumisen laatua, houkuttelevuutta ja yksilöllisiä ratkaisuja. A-Kruunu saikin tontin yhdessä Asuntosäätiön kanssa ehdotuksellaan Joustokortteli, jossa yhdistyy asuminen, työ, harrastukset ja eri elämäntilanteet joustavasti. Talon kehitystoiminnassa pilotoimme erillisiä joustokerroksia, joiden käyttötarkoitus vaihtuu aina asukkaan tarpeen mukaan: kerrokset mukautuvat niin työ- kuin harrastustiloiksi. Kiertotalouden Green Deal -sitoutumus Olemme mukana kehittämässä ympäristöministeriön kiertotaloutta edistävää vapaaehtoista green deal -sitoumusta. Yhteensä mukana on 80 toimijaa aina maakunnista yksittäisiin eri alan yrityksiin. Yhteistyön tarkoituksena on tuottaa vapaaehtoinen kiertotaloussitoumus, jonka avulla vauhditetaan siirtymistä kiertotalouden mukaiseen yhteiskuntaan. Hankkeen aikana jokainen mukanaolija pyrkii tunnistamaan toimintansa kannalta vaikuttavimmat kiertotaloustoimet. Tavoitteena on laatia eri alojen sitoumukset vuoden 2023 aikana. Työssä siis kehitetään tilannekuvaa ja skenaariotyökaluja, jotka auttavat eri toimijoita varautumaan muuttuvaan ympäristöön. Näin ollen työllä on vahva yhteiskunnallinen merkitys. Kuva: Pidimme vuoden aikana useita sidosryhmätilaisuuksia ja kutsuimme sidosryhmiä tutustumaan valmistuviin kohteisiimme.

A-KRUUNU - Yritysvastuuraportti 2022 24 Takaamme turvalliset työskentelyolosuhteet Haluamme taata turvalliset työskentelyolosuhteet kaikille työntekijöillemme. Kohteidemme rakentamisen aikana urakoitsijamme tekevät joka viikko TR-mittauksen (talonrakennus -mittauksen). Mittaus perustuu työturvallisuuteen, eli sen aikana tarkistetaan muun muassa, että työkoneet ovat kunnossa, työntekijät käyttävät vaadittavia suojamia ja tarkistetaan työskentelytilojen siisteys. Tämän lisäksi me A-Kruunulla teemme omia TR-mittauksia, joita verrataan urakoitsijoiden tekemiin. Mikäli näissä mittauksissa on paljon eroavaisuuksia, puututaan epäkohtiin välittömästi. Seuraamme työturvallisuutta jatkuvasti ja mikäli työtapaturmia sattuu, ne käydään aina läpi, jotta vastaava tapaturma voidaan välttää tulevaisuudessa. ”Työturvallisuusajattelu on läsnä kaikessa, mitä rakennushankkeissamme tehdään. Turvallisuuden toteutumista seurataan hyvin tarkasti ja mahdollisiin epäkohtiin puututaan välittömästi, kun ne havaitaan.” - Jouni Isomöttönen, rakennuttamisjohtaja Kuva: Tampereen Rantakylänraitti.

A-KRUUNU - Yritysvastuuraportti 2022 25 Keskimääräistä tehokkaampia kiinteistöjä Vuonna 2022 A-Kruunun kiinteistökantaan suhteutettu lämmön ominaiskulutus oli 21,9 (25,8) kWh/rm3, mikä on noin 18 % vähemmän kuin vuonna 2021. Energian ominaiskulutus on pysynyt selvästi muita vastaavia kiinteistöjä alhaisempana. Kiinteistökantaan suhteutettu veden ominaiskulutus oli noin 268,1 (290) l/rm3 ja asukaskohtainen vedenkulutus noin 115 l/as/vrk. Ominaispäästömme pienenivät merkittävästi Vuonna 2022 kasvihuonekaasupäästömme olivat scope 2 osalta noin 264 tCO2 ja ominaispäästöt noin 0,4 kgCO2/rm3. Scope 2 -päästömme ovat pienentyneet merkittävästi viime vuodesta, minkä johdosta myös ominaispäästömme pienenivät vastaavasti. Sen lisäksi, että siirryimme jo vuonna 2020 uusiutuvaan ostosähköön, kasvatamme myös omaa päästötöntä energiantuotantoamme. Viidessä A-Kruunun kohteessa tuotetaan jo nyt aurinkoenergiaa. Kartoitamme myös mahdollisuutta lisätä aurinkopaneeleja vanhaan asuntokantaan. Jätteiden lajitteluprosentti kasvussa Tavoitteenamme on vähentää syntyvän sekajätteen määrää vuosittain. Vuonna 2022 sekajätteen osuus oli 56,8 % kun se vuonna 2021 oli 61,7 %. ”Olemme lähes saavuttaneet hiilineutraaliustavoitteemme. Vuonna 2022 kaikki A-Kruunun kaukolämpösopimukset käytiin läpi ja vaihdettiin päästöttömiksi siellä, missä se oli mahdollista. Uusiutuvien kaukolämpösopimusten ansiosta Scope 2 -kasvihuonekaasupäästömme olivat vuonna 2022 noin 85 % pienemmät kuin vuonna 2021, vaikka energiankulutus kasvoi yli 12 %. Samalla hiilineutraaliustavoitteemme edistyi suurella loikkauksella.” - Leena Oiva, kehityspäällikkö Energian ominaiskulutus, kWh/rm3 Vedenkulutus, l/rm3 ja l/as/vrk Jätteiden kierrätysasteet

A-KRUUNU - Yritysvastuuraportti 2022 26 Tuemme kestävää yhteiskunnallista kehitystä

A-KRUUNU - Yritysvastuuraportti 2022 27 Kohtuuhintaista asumista A-Kruunun tehtävänä on rakennuttaa kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Merkittävä osa asuntotuotannosta tapahtuu pääkaupunkiseudulla ja sen kehyskunnissa. Vuoden 2019 alusta toiminta-aluetta on laajennettu myös muille kasvuseuduille, missä on suuri kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tarve. Vuokra-asuntojen asukasvalinnassa toteutetaan hyviä asukasvalintaperiaatteita osoittaen asunnot kohtuuhintaista vuokra-asuntoa eniten tarvitseville ruokakunnille. Samalla huolehditaan vuokratalojen monipuolisesta asukasrakenteesta. Vuoden 2022 lopussa meillä oli rakenteilla 429 uutta asuntoa, joista 32 % oli puurakenteisia. A-Kruunulla valmistuneiden kohteiden kysyntä on suurta. Vuonna 2022 asuntojen keskimääräinen vuokrataso oli noin 25 % vapaarahoitteista markkinavuokraa alempana. Olemme aktiivisesti mukana erilaisissa yhteiskunnallisissa hankkeissa, jotka tukevat kohtuuhintaista ja vähähiilistä vuokra-asumista. Olemme muun muassa Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat KOVA ry:n ja RAKLI ry:n sekä FIGBC ry:n jäsen. Kohde: Helsinki, Fregatti Dygdeninkuja 4.

A-KRUUNU - Yritysvastuuraportti 2022 28 Kuntarahoituksen vihreän rahoituksen kohde A-Kruunun ensimmäinen Kuntarahoituksen vihreän rahoituksen kohde valmistui Espooseen. Rahoituksen kriteerinä oli muun muassa energiatehokkuus, minkä kohde täyttää reilusti: kohde jopa alittaa A-energialuokan rajan. Kohteen katolla on aurinkokeräimiä, joilla tuotetaan lämmintä käyttövettä. Tämä vähentää talon kaukolämmön kulutusta. Kiinteistön aivan välittömässä läheisyydessä on metroasema, jonka lähelle tulee vielä lisää palveluita. Kuntarahoitus on myöntänyt A-Kruunulle myös toiseen kohteeseen vihreää rahoitusta. Kyseinen Helsingin Postipuistossa sijaitsevan kohteen suunnitelma perustuu asuntoreformikilpailun voittaneeseen ehdotukseen. Kohteessa tullaan näkemään yhteistilojen uudenlaista ajattelua sekä puurakentamista umpikortteliin. Hanke on osa Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo-ohjelmaa. Kohde: Espoon Finnoo, Syvänsalmenkatu. Kuntarahoituksen vihreän rahoituksen kohde. ”Syvänsalmenkadun hanke on myös rahoituksen osalta osoitus siitä, että panostamme yhteisten ilmasto- ja ympäristötavoitteiden eteen. Tavoitteena on saada lisää vihreästi rahoitettuja kohteita tulevaisuudessa.” - Tarja Lappalainen-Liipo, talouspäällikkö

A-KRUUNU - Yritysvastuuraportti 2022 29 Eettinen liiketoiminta ja hankintaketju Yhtiömme periaatteena on toimia pitkäjänteisesti, noudattaa alan hyviä käytäntöjä ja toimia valtionyhtiöiden omistajapolitiikasta annetun ohjeistuksen mukaisesti. Toimintamme perustuu eettisiin periaatteisiin, jotka ovat hallituksen hyväksymät. Pyrimme myös vaikutusvaltamme puitteissa varmistamaan, että alihankkijat sitoutuvat eettisiin periaatteisiin. Edellytämme harmaan talouden torjuntaa myös alihankintaketjussa. Valvomme toimittajien vastuullisuutta muun muassa rajoittamalla alihankintaketjujen pituutta. Liikevaihtomme oli vuonna 2022 yhteensä 20,3 (15,7) miljoonaa euroa, missä on kasvua 29 (34) %. Tavoitteena on, että asuntokantamme on tehokkaassa käytössä. Vuonna 2022 asuntojen käyttöaste oli edelleen erittäin korkea 99,6 (99,6). Vaihtuvuus puolestaan laski hieman vuoden takaisesta ollen 18,7 % (21,3 %). Koska toimimme Suomessa, maksamme kaikki veromme Suomeen. Emme toteuta verosuunnittelua tai järjestelyjä, joiden yksinomaisena tarkoituksena on verojen välttäminen. Vuonna 2022 maksoimme veroja ja veroluonteisia maksuja yhteensä noin 13,2 (12,4) miljoonaa euroa. Noudatamme lakeja ja säädöksiä Noudatamme luotettavaa, eettistä ja rehellistä liiketoimintatapaa Kunnioitamme ja noudatamme ihmisoikeuksia ja ILO:n määrittelemiä työntekijän perusoikeuksia Takaamme työntekijöillemme turvalliset ja terveellisetyöskentelyolosuhteet Kunnioitamme työntekijöiden perusoikeuksia, kuten oikeutta työsopimusneuvotteluihin Emme käytä epäeettisiä kauppatapoja emmekä hyväksy tai maksa lahjuksia Vältämme eturistiriitoja Odotamme näiden periaatteiden noudattamista myös yhteistyökumppaneiltamme Toimimme ympäristöä rasittamatta ja edistämme kestävää kehitystä Noudatamme tasa-arvosta annettuja lakeja ja määräyksiä sekä syrjimätöntä kohtelua ”Hankintaketjun vastuullisuuden ja laadunvalvonnan johtaminen on ollut A-Kruunun oman työmaavalvonnan painopisteitä jo toimintamme alusta lähtien. Muun muassa teemme kaikilla työmailla vuosittain harmaan talouden tarkastuksen. Puutumme kaikkiin havaittuihin epäkohtiin välittömästi. - Jari Mäkimattila, toimitusjohtaja

A-KRUUNU - Yritysvastuuraportti 2022 30 Arkkitehtiopiskelija tutustuu työmaahan Vuonna 2022 Aalto-yliopiston arkkitehtiopiskelija Oskari Lumikari vieraili noin kerran viikossa puolen vuoden ajan Porvoon Raatimiehenkadun rakennustyömaalla. Työmaaseuranta kuului pakollisena arkkitehtiopiskelijoiden silloiseen opintosuunnitelmaan. Vierailujensa aikana Oskari piti kuvapäiväkirjaa, johon hän otti kuvia rakennuksen eri vaiheista ja reflektoi oppimaansa. Oskarin mukana työmaalle pääseminen ei ole opiskelijoille itsestään selvyys – monet työmaat eivät ole valmiita antamaan työaikaansa opiskelijoiden vierailuihin. A-Kruunu tahtoi kuitenkin tarjota Oskarille mahdollisuuden oppia lisää rakentamisen eri vaiheista ja mahdollisti työmaavierailut. Työmaavierailu alkoi perehdytyksellä, kuinka työmaalla tulee liikkua, turvavarusteista sekä missä osissa rakennustyömaata saa vierailla. Kun työmaan käytännöt ja kasvot olivat tulleet tutuksi, Oskari pystyi vierailemaan työmaalla joustavasti omien aikataulujen mukaan. Oskarin mukaan työmaalla vallitsi rento ja luottavainen ilmapiiri, joka teki vierailuista erityisen miellyttäviä. Puolen vuoden aikana Oskari pääsi näkemään kuinka rakennuspiirustuksista kasvaa kokonainen kiinteistö. Kohteessa rakennettiin kahta samanlaista rakennusta vierekkäin, mikä havainnollisti hyvin, kuinka rakennus alkaa muodostumaan ja mitä rakentamisen vaiheita on tulossa seuraavaksi. Tästä sai hyvän käsityksen, millaisella vauhdilla työmaa edistyy ja mitkä ovat konkreettiset rakennusvaiheet. Tärkeä oppi oli myös nähdä erilaisia rakentamisen tapoja ja missä järjestyksessä rakennusta rakennetaan. Oskarista on tärkeää, että opiskelijat pääsisivät näkemään rakentamisen eri vaiheita, varsinkin opintojen loppupuolella. Opintojen aikana on totuttu piirtämään asioita, mutta työmaalla näki, kuinka piirustuksista tulee valmiita rakennuksia. Erityisesti raakatilan muodonmuutoksen eri vaiheet kohti lopullista tilaa oli opettavainen nähdä omin silmin. Rakennuspiirustuksista kun on vielä matkaa siihen, että talo on valmis. Rakennusala on monien eri tahojen kokonaisuus, minkä takia hankkeeseen menee useampi vuosi. Oskari pitää tärkeänä, että rakentamisen tietoutta valuisi nuorille suunnittelijoille enemmän. Näin opiskelijoilla olisi jo alan konkreettisia tietoja käytettävissä heti valmistumisesta ja näin ollen muutos rakennusmaailmassa voisi olla nopeampaa. Kohde: Porvoon Raatimiehenkatu

A-KRUUNU - Yritysvastuuraportti 2022 31 Panostamme työyhteisöön

A-KRUUNU - Yritysvastuuraportti 2022 32 Vuonna 2023 meitä odottaa jännittävät ajat, sillä olemme muuttamassa uusiin toimistotiloihimme Helsingin Pasilaan. Tilan suunnittelussa on pyritty ottamaan huomioon sen käyttäjien erilaiset tarpeet: tiloista löytyy niin rennompaan oleskeluun kutsuvia kalusteryhmiä kuin huolella valittuja ergonomisia työskentelypisteitä. Tiloissa on erityisesti otettu huomioon hybridityöskentelyn mahdollistaminen. Tilan värit ja materiaalit tukevat uutta brändi-ilmettämme, joten tiloissamme tullaan näkemään paljon luonnonläheisiä materiaaleja sekä värejä. Tärkeänä kantavana teemana tiloja suunniteltaessa onkin ollut hyvinvointi. Päämääränä on ollut suunnitella tilat, joissa jokainen voi tuntea olonsa rentoutuneeksi ja innovatiiviseksi. Tilojen suunnitteluun on osallistettu vahvasti henkilökuntaa: olemme esimerkiksi järjestäneet työpajan, jossa henkilöstö pääsi ideoimaan uutta toimitilaa sekä kertomaan omia ajatuksia uudesta tilasta. Olemme tekemässä uusiin tiloihimme Green Office -ohjelmaa, johon tulemme hakemaan sertifiointia vuoden 2023 alussa. Uudet toimitilat Helsingin Pasilassa Uuden brändi-ilmeen tarina Uudella brändi-ilmeellä tahdomme ilmentää Suomen kaunista luontoa. Ilmeessä onkin vahvasti mukana rantakalliot ja kivet, liplattava vesi sekä ikoniset metsien puut. Uusi brändi-ilme on vahvasti läsnä uusissa toimitiloissamme Helsingin Pasilassa. Uusi brändi-ilme kuvastaa toimintaamme vastuullisena, luontoa kunnioittavana ja ihmisläheisenä yrityksenä. ”A-Kruunun uusien toimitilojen suunnittelu oli projektina mielenkiintoinen, koska suunnitelmia jouduttiin päivittämään hankkeen aikana tapahtuneiden isojen muutosten johdosta, sekä henkilökunnan määrän kasvu että joustavan työn mallin käyttöönotto huomioitiin ketterästi suunnitelmissa. Green Office -ohjelman käyttöönotto uusissa tiloissa tukee hyvin vastuullisuustavoitteitamme. Uudet tilat ja uusi brändi-ilme ovat odotettuja muutoksia henkilökunnan keskuudessa ja aloittavat uuden aikakauden A-Kruunun historiassa.” - Riikka Vitakoski, hallintopäällikkö Kuva: A-Kruunun uusien Pasilan toimitilojen suunnittelua.

A-KRUUNU - Yritysvastuuraportti 2022 33 Hyvinvoiva henkilöstö Meille on tärkeää, että henkilöstömme voi hyvin. Vuoden 2022 lopussa A-Kruunun palveluksessa oli 33 henkilöä. Henkilöstömäärä kasvoi vuoden aikana kolmella työntekijällä. Ikäjaukauma on pysynyt suhteellisen tasaisena. Vuonna 2022 eniten kasvoi 30-39 -vuotiaiden työntekijöiden määrä. Tavoitteenamme on yhteisöllinen ja hyvinvoiva henkilöstö, joten panostamme tarkoituksenmukaisiin työolosuhteisiin, kattaviin työsuhde-etuihin ja yhteisölliseen yrityskulttuuriin. Järjestämme vuosittain vähintään yhden työhyvinvointia ylläpitävän päivän, jonka lisäksi virkistystiimimme suunnittelee ja ideoi muuta virkistystoimintaa. Vuonna 2022 järjestettiin useita yhteisiä tapahtumia, kuten virkityspäiviä ja pikkujoulut. Tapahtumien teemana on ollut paluu toimistolle ja työyhteisöön tutustuminen kauan kestäneen poikkeusajan jälkeen. Työntekijää 31.12.2022 Takaamme turvallisen työympäristön Haluamme taata työntekijöillemme turvallisen ja viihtyisän työympäristön, joten panostamme ennalta ehkäiseviin käytäntöihin yhdessä työterveys- huollon kanssa. Terveyshuollon raportin mukaan, vuonna 2022 sairauspoissaoloja oli kumulatiivisesti 5,63 (5,79) työpäivää per henkilö, ja sairauspoissaoloprosentti oli 2,9 (1,97). Vuonna 2022 tapahtui 2 poissaoloon johtanutta työtapaturmaa. Whistleblowing-ilmoituskanavallamme tuli kaksi ilmoitusta, jotka on käsitelty ja tarvittavat toimenpiteet on käynnistetty. Henkilöstön ikäjakauma Kuva: Kannustamme henkilöstöä kestävään liikkumiseen. Kuvassa A-Kruunun kilometrikisan kärkikolmikko. Henkilöstöjakauma keskimäärin vuonna 2022 33

A-KRUUNU - Yritysvastuuraportti 2022 34 Kolmas henkilöstökysely Vuonna 2022 toteutimme järjestyksessään kolmannen henkilöstökyselyn. Valtaosa henkilöstöstä jaksaa työssään hyvin ja monet ovat mieltyneet etätyöskentelyyn. Henkilöstö kuitenkin kaipaa spontaania tiedonvaihtoa, jota tapahtuu toimistolla. Pääosalle henkilöstöstä on erittäin tärkeää, että he voivat itse vaikuttaa joustavasti etätyöpäivien määrään. Kuluneena vuonna olemmekin pitkälti palanneet toimistotyöskentelyyn sopimalla yhteisiä toimistolla olopäiviä. Olemme myös pyrkineet löytämään erilaisia keinoja aktivoida kohtaamisia työnteossa. Kyselyn perusteella a-kruunulaiset kokevat A-Kruunulle annetut eritystehtävät tärkeäksi. Henkilöstön mielestä A-Kruunussa tehdään yhteiskunnallisesti tärkeää työtä. Kuva: A-Kruunun hallitus ja johtoryhmä tutustumassa Tampereen Kuusikkoon. Henkilöstö viihtyy työssään hyvin ja erityisesti A-Kruunun erityistehtävät tekevät työstä mielekästä. Yrityksen toiminta-ajatukset ja tavoitteet ovat selkeät henkilöstölle. Työt jakautuvat hiukan epätasaisesti, osalla on hiljaisempaa ja osalla kiireistä. Työssä jaksamisessa on tapahtunut parannusta, mutta siinä on vielä hieman parannettavaa.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk2NzY=