A-Kruunu vuosikertomus asukkaille 2023

VUOSIKERTOMUS 2023

Sisältö 4–7 A-Kruunu lyhyesti Arvot Kiinteistöhallinto Rakennuttaminen Käynnissä olevat kehityshankkeet Kehittäminen Tunnusluvut 8–11 Toimitusjohtajan katsaus Arjen sujuvuutta keskeisillä sijainneilla 12–13 Pidetään yhteyttä 12–13 Energiankulutus A-Kruunun taloissa 14–15 Asukaspostia vuoden varrelta 16–23 Vuoden 2023 tärkeimmät tapahtumat 2

Tutustu asukastoimintaan ja ota se omaksesi Asukasvuosikertomus tuo jälleen sinulle tietoa yhtiön toiminnasta. Vuosi 2023 oli erittäin aktiivisen asukastoiminnan vuosi. Verkkosivuillamme julkaistiin runsaasti asukkaiden haastatteluja monipuolisesta toiminnasta. Kiitos kaikille, jotka osallistuivat yhteisen asumisviihtyisyyden kehittämiseen taloissa joko asukastoimintaan osallistumalla tai muuten toiset asukkaat huomioon ottavalla asumisella. Haluamme haastaa asukkaita edelleen toimimaan yhteiseksi eduksi. Avasimme keväällä jätteiden lajitteluun kannustavan jätekamppiksen, jonka myötä jokainen asukas voi koko vuoden ajan omassa kodissaan osallistua toimintaan, joka hyödyttää kaikkia asukkaita. Ota kamppis omaksesi ja vaikuta omiin asumiskustannuksiisi ja ympäristön hyvinvointiin. Asukastoiminnan kautta A-Kruunu saa myös tärkeää tietoa ja palautetta yhtiön toiminnasta. On erittäin tärkeää, että toimintaa pystytään kehittämään asumisen laatu varmistaen ja asumiskustannukset kohtuullisina pitäen. Vuosi 2024 on tuonut tullessaan muutoksia myös asumisen tukiin, joten kustannustehokkuutta tarvitaan, jotta vuokrat pysyvät asukkaiden maksukyvyn rajoissa. Toivotan kaikille hyvää jatkoa vuodelle 2024! Petteri Puolanne Kiinteistöpalvelupäällikkö 3 A-KRUUNU | ASUKASVUOSIKERTOMUS

A-Kruunu lyhyesti A-Kruunu on valtion omistama erityistehtäväyhtiö, jonka tehtävänä on rakennuttaa kohtuuhintaisia omakustannusperusteisia vuokra-asuntoja sekä edistää vähähiilisyyttä, puurakentamista, kiertotaloutta ja uusia innovaatioita. Kaikkia valtio-omisteisia yhtiöitä koskevia tavoitteita ovat yritysvastuun vahva integroiminen liiketoimintaan ja tavoitteellinen yritysvastuun johtaminen sekä edelläkävijyys hiilineutraaliin kiertotalouteen siirtymisessä ja digitalisaation hyödyntämisessä. A-Kruunu toimii Helsingin seudulla ja muilla suurimmilla kaupunkiseuduilla, joilla kohtuuhintaisten asuntojen tarve on suuri, kuten Tampereella, Turussa, Jyväskylässä ja Kuopiossa. Asunnot osoitetaan kohtuuhintaista vuokra-asuntoa eniten tarvitseville ruokakunnille huolehtien myös vuokratalojen monipuolisesta asukasrakenteesta. Arvot • Taloudellisuus • Asukastyytyväisyys • Vastuullisuus • Ketteryys Kiinteistöhallinto Asuntojen taloudellinen käyttöaste oli kertomusvuonna 99,6 % (99,6 %) ja vaihtuvuus 23,3 % (18,70 %). Kiinteistöjen ylläpito ja asuntojen vuokraus saivat hyvät arvosanat vuoden 2023 asiakastyytyväisyystutkimuksessa. Vastausten keskiarvo oli 3,78/1-5 (3,82/1-5). Nettosuositusindeksi (NPS) oli 42 (51). Asuntokannan ylläpidossa painotetaan elinkaarikestävyyttä, energiatehokkuutta ja asiakastyytyväisyyttä. Korjausvelkaa vältetään ammattitaitoisella kunnossapidolla ja kiinteistöjen kunnon seurannalla. 4

Rakennuttaminen Vuonna 2023 A-Kruunulle valmistui 257 asuntoa, aloitettiin 223 asunnon tuotanto ja yli 900 asuntoa oli suunnitteilla. Lähes kaikki A-Kruunun kiinteistöt ovat uusia tai uudehkoja ja keskimääräistä energiatehokkaampia, ja asuntojen vedenkulutus on keskimääräistä vähäisempää. A-Kruunun rakennuttamisen perusteena on kohtuuhintaisten asuntojen merkittävä ja pitkäaikainen tarve seudulla. Kohteiden valinnassa otetaan aina huomioon kohteen hyvä sijainti yhdyskuntarakenteessa. Rakennuttamisessa korostuu tehokas tontinhankinta, laadukas suunnittelu, elinkaarikestävyys ja ammattitaitoinen projektihallinta sekä valvonta. Käynnissä olevat kehityshankkeet A-Kruunulla on vuosittain käynnissä useita kehityshankkeita. Innovaatiotoiminnan etusijalla ovat omistajan antamat erityistehtävät vähähiilisyyden, kiertotalouden puurakentamisen ja asumisen innovaatioiden edistämiseksi. Muutamia esimerkkejä vuonna 2023 käynnissä olleista kehityshankkeistamme: • A-Kruunu oli mukana konsortiossa, joka voitti Tampereen Hiedanrannan Pohjoiskortteleiden toisen tonttikilpailun. Hankkeessa yhtiö toteuttaa kiertotaloutta ja vähähiilistä rakentamista ja edistää yhteiskunnan kannalta tärkeitä asumisen innovaatioita. • Helsingin Vuosaareen on suunnitteilla viherrakentamisen kehityshanke, jossa tutkitaan esimerkiksi viherkaton vaikutusta aurinkovoimalan tuotantoon. • Yhteisöllistä asumista edistävän Ryhmävuokraus-konseptin loppuraportti valmistui kesäkuussa 2023. • Helsingin Postipuistoon alettiin rakentaa urbaania puukerrostalokohdetta, joka toteutetaan umpikorttelina. 5 A-KRUUNU | ASUKASVUOSIKERTOMUS

• Helsingin Verkkosaaressa on rakenteilla kohde, jossa suunnitteluratkaisuissa on huomioitu asuntojen älykäs yhdistäminen ja jakaminen. • Helsingin Malminkartanoon on lähdössä suunnitteluun kohde, jossa huomioidaan erityisesti arjen muuttuvat tarpeet asuntotuotannossa. • A-Kruunun uudishankkeille toteuttiin energiasuunnitteluohje vuoden kestäneessä energiaprojektissa. Kehittäminen • Toimintavuonna on tehty selvitys, miten yhtiö pystyy vaikuttamaan omalla toiminnallaan luonnon monimuotoisuuden edistämiseen, ja miten toiminnoille asetetaan selkeät tavoitteet. Selvitykseen liittyy suunnitelma, jossa on konkreettisia ja aikataulutettuja toimenpiteitä biodiversiteetin edistämiseksi. • Vantaan Tikkurilan Lummetien kohteessa tutkittiin pro gradu -tutkimuksessa yhteisöllisyyden kehittämistä palvelumuotoilun keinoin. • Rakennuttamisjohtaja Jouni Isomöttönen kehitti tuotantotalouden DI-opintojen yhteydessä suorituskyvyn johtamisjärjestelmän yleishyödyllisille vuokrataloyhtiöille. TUNNUSLUVUT 31.12.2023 Liikevaihto milj. € 28 Tase milj. € 600,2 Henkilöstö 33 Valmiit asunnot kpl 2878 Rakenteilla olevat asunnot 394 Rakennussuunnittelussa as.kpl n. 900 6

Tutustu vastuullisuusraporttiin Vastuullisuusraportissa tuodaan esiin monipuolisesti A-Kruunun tavoitteita, toimintaa ja siihen liittyviä tunnuslukuja. Tutustu raporttiin Tutustu asiantuntijablogiin A-Kruunun verkkosivuilla julkaistaan asiantuntijablogia, jonka kirjoittajat pohtivat teksteissään asumista ja rakentamista, asumisen innovaatioita ja puurakentamista eri näkökulmista. Tekstien tavoitteena on tuoda esiin uusia ajatuksia ja herättää keskustelua. Lue blogeja 7 A-KRUUNU | ASUKASVUOSIKERTOMUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Asumisen kehittämistä muuttuvassa toimintaympäristössä VVuonna 2023 kiinteistö- ja rakentamisalan ja erityisesti asuntosektorin toimintaympäristössä tapahtui muutoksia ehkä enemmän kuin koskaan aiemmin. Taloudellinen toimintaympäristö muuttui voimakkaasti varsinkin vuonna 2022 alkaneen korkotason nousun myötä, regulaatioympäristö oli muuttumassa muun muassa EU-direktiivimuutosten ja rakentamislain johdosta ja myös asuntopoliittisia tavoitteita määriteltiin uudelleen. Tällainen murrostilanne vaatii uudistumista ja monen tyyppistä reagointia yhtiömme jatkuvasti ajankohtaisen perustoiminta-ajatuksen toteuttamiseksi. A-Kruunun yksi keskeisimmistä tavoitteista on pystyä tuottamaan asukkaiden arvostamia, laadukkaita koteja kohtuuhintaan. Yhtiön tehtäviin onkin alusta lähtien kuulunut asumisen kehittäminen vastaamaan eri ikäisten yksinasuvien, pariskuntien ja perheiden asumisen tarpeita. Olemme pyrkineet tähän määrätietoisesti niin asuntosuunnittelun kautta kuin myös osallistamalla asukkaita oman asumisensa kehittämiseen asukashallinnon keinoin. Määrätietoinen asukashallintotyö alkaa näkyä myös lisääntyneenä asukastoimintana. Viime vuonna julkaistiin verkkosivuillamme ennätysmäärä artikkeleita asukkaiden järjestämistä asukastilaisuuksista. Ihmisillä on selvästi halu toimia yhdessä, ja samalla he luovat tärkeää yhteisöllisyyttä ja viihtyisyyttä asuinympäristöönsä. Yhtiön rooli on luoda toiminnalle kannustavia käytäntöjä, kuten esimerkiksi se, että viime vuonna otettiin käyttöön talkootarjoilujen ostotapahtumiin asukasluottokortti. Myös palvelupäälliköillä on tärkeä tehtävä kannustaa asukkaita toimimaan kertomalla asukashallintomallistamme ja käytännön mahdollisuuksista. Olemme vieneet asukashallintoa pidemmälle kuin laki yhteishallinnosta edellyttää, koska yhteys asukkaisiin on tärkeä keino asumisen kehittämistyössä. Talojen asukaskokousten, puheenjohtajien kokousten ja palvelupäälliköiden yhteydenpidon kautta olemme hyvin selvillä asukkaiden konkreettisista asumisen kehittämistarpeista. Olemme hyödyntäneet aktiivisesti myös asukastyytyväisyyskyselyitä kehittääksemme muun muassa kiinteistöhuollon palveluita, mikä näkyykin parantuneissa kyselytuloksissa. Asumiseen liittyy kaikissa asuinyhteisöissä myös haasteita. Tärkeää on, että ongelmat nousevat esiin, niihin puututaan aktiivisesti ja vuorovaikutus asukkaiden kanssa toimii. Se lisää luottamusta yhtiön toimintaan ja turvallisuuden tunnetta asumiseen. Tänä vuonna voimaan astunutta lakiuudistusta ennakoiden asukastoimikuntien puheenjohtajat linjasivat viime syksynä, että yhteistyöelimelle tarkoitetut asiat käydään jatkossa läpi asukastoimikuntien puheenjohtajien Teams-kokouksessa. Näin laajemmalla joukolla on mahdollisuus saada tietoa yhtiön toimintaan ja talouteen sekä asumisen kustannuksiin liittyvistä tekijöistä. 8

9 A-KRUUNU | ASUKASVUOSIKERTOMUS

Monipuolista kehitystoimintaa ajankohtaisiin tarpeisiin Asukashallinnon kehittämisen lisäksi olemme tehneet pitkäjänteistä työtä asuntotuotannon asiakaslähtöisyyden parantamiseksi. Työ on vaatinut selvityksiä, suunnittelua, aktiivista tontinhankintaa ja markkinoinnin toimenpiteitä uusien konseptien toteuttamiseksi. Esimerkiksi vuonna 2018 selvitimme pienperheiden asumisen käytäntöjä Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelmaan kuuluvassa Urbaanit lapsiperheet -hankkeessa. Tuon selvityksen tuloksia on sittemmin hyödynnetty monissa hankkeissamme kehittäen ratkaisuja koko ajan eteenpäin. Asumisen kehitystoiminnan kannalta vuosi 2023 oli mainio, sillä valmistuneet kohteet olivat laadullisesti erinomaisia. Kaikki valmistuneet hankkeemme löytyvät vuoden tärkeimmistä tapahtumista, mutta mainittakoon tässä erikseen vuoden alussa Helsingin Pasilan Ratapihakorttelien alueelle valmistunut jälkimmäinen osa yhteensä 122 asunnon mittavasta hankkeesta. Siinä pitkäjänteisen asuntosuunnittelun kehitystyön tulokset näkyvät parhaimmillaan. Kohteen asukkaat kiittelivät asuntojen onnistunut suunnittelua, jossa pieniä yksityiskohtia myöten asioita on ajateltu asiakaslähtöisesti niin, että arjen asuminen helpottuu. Pasilan kohteen liiketilaan valmistuivat myös yhtiön uudet toimitilat. Toimintavuoden kesäkuussa valmistui Ryhmävuokraus-konseptimme loppuraportti. Konseptin keskeisenä tavoitteena on tilaratkaisuiltaan uusien asuntotyyppien kehittäminen yhdistämällä yksityistä ja jaettua tilaa siten, että asukkaille pystytään tarjoamaan yksiön vuokratasoa edullisemmalla vuokralla enemmän ja monipuolisempia tiloja. Loppuraportin mukaan asukkaat pitävät konseptia erinomaisena yhteisöllisyyttä ja asumisen turvallisuutta lisäävänä asumisen mallina ja arvostavat sitä, että voivat itse vaikuttaa asuinkumppaneiden valintaan. A-Kruunulla on ryhmävuokrausasuntoja valmiina kahdessa kohteessa Helsingissä, kolmas kohde on rakenteilla. Valtio-omistajan edellyttämän mukaisesti olemme laatineet suunnitelman luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi. Suunnitelma sisältää konkreettisia aikataulutettuja toimenpiteitä. Olemme mukana myös ympäristöministeriön kiertotalouden Green deal -sitoumuksen valmistelussa. Hankkeessa etsitään ratkaisuja ilmastohaasteisiin, luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen, luonnonvarojen ylikulutukseen ja kiertotalouden edistämiseen Suomessa. Asuntojen käyttöaste edelleen korkea Asuntoja on pystytty edelleen vuokraamaan tehokkaasti, ja asuntojen taloudellinen käyttöaste oli toimintavuonna korkea, 99,6 %. Asukasvaihtuvuus oli 23,3 % ja nousi hieman edellisestä vuodesta. Vuokria korotettiin keskimäärin 6.2 %. Rakentamiseen otettujen lainojen korkotilanne vaikutti yhtiön taloudelliseen tilanteeseen merkittävästi, sillä korkokulut lähes nelinkertaistuivat. Korkojen nousulla oli vaikutusta myös uusien kohteiden arviointiin ja käynnistyspäätöksiin. Vuoden aikana saimme rakenteille kuusi hanketta. Rakentamisen suhdannetilanne on lisännyt tarjousten määrää urakkakilpailuissa. A-Kruunun asuntojen keskimääräinen vuokra oli toimintavuonna 14,49 euroa neliöltä kuukaudessa. 10

joustavuus onkin tärkeä tekijä tavoiteltaessa kestävän kehityksen mukaista asumista. Ajankohtainen haaste puolestaan liittyy tekijään, joka koskee kaikkia ARA-toimijoita. Elinkustannusten voimakas nousu on aiheuttanut asukkaiden maksukyvyn heikkenemisen, mikä lisää asukasvaihtuvuutta, asumisneuvonnan tarvetta ja voi kasvattaa häätöjen määrää. Valtion tukema asuntotuotanto on markkinoiden edullisin asumismuoto, mutta siitä huolimatta vuokrauspalvelumme on havainnut, että yhä useampi asukas joutuu hakemaan alati pienempää tai sijainniltaan asukkaalle itselleen epäedullista asuntoa kustannussyistä. Tilanteen arvioidaan pahentuvan entisestään, kun sosiaalitukien leikkaukset astuvat käytäntöön, eikä näköpiirissä ole elinkustannusten merkittävää laskua. Tilanteesta ei kuitenkaan voi tehdä johtopäätöstä, että pitäisi rakennuttaa yhä enemmän pienempiä asuntoja tai muuten laadullisesti heikompaa asuntokantaa, koska siten kiihdytettäisiin segregaatiota. Sen sijaan kestävän kehityksen mukaista on, että ARA-tuotannossa pidetään kiinni asumisen laatuun liittyvistä tekijöistä, kuten yhtiömme toimii. Asukkaiden maksukykyyn liittyvät haasteet kuuluvat poliittisen päätöksenteon piiriin. A-Kruunulla on hyvä tilanne jatkaa asumisen kehittämistä eteenpäin. Meillä on aktiiviset asukkaat, joiden luottamuksen haluamme ansaita myös tänä vuonna. Sen lisäksi meillä on erinomaiset yhteistyökumppanit, asiantunteva hallitus ja omistajataho sekä motivoitunut henkilöstö. Haluan kiittää kaikkia teitä, jotka olette olleet vaikuttamassa yhtiömme menestykseen vuonna 2023 ja mahdollistatte toimintaamme myös jatkossa. Jari Mäkimattila Toimitusjohtaja Rakennuttamista muuttuvassa toimintaympäristössä Viime vuonna rakenteille lähti kuusi hanketta, joissa on yhteensä 223 asuntoa. Valmistuneita hankkeita oli viisi, ja niissä oli 257 asuntoa. Rakenteilla olevia asuntoja oli vuoden lopussa 394, joista 23 % puurakenteisia. Puurakentamisen tilanne on haastava, sillä markkinoilta on poistunut toimittajia, mikä aiheuttaa haasteita tilaajille ja voi nostaa tarjoushintoja. Toisaalta betonirakentamisen hintataso on laskenut. A-Kruunu toteuttaa jatkossakin kohteita sekä betoni- että puurakenteisina. Omistus- ja sijoittaja-asuntojen kysynnän lasku on aiheuttanut joillekin rakennusliikkeille merkittäviä taloudellisia vaikeuksia. Olemmekin kiinnittäneet entistäkin enemmän huomiota urakoitsijavalinnoissa tarjoajan taloudelliseen asemaan. Tulevista haasteista ja hankkeista Tähtäämme vuonna 2024 ainakin noin 300 asunnon aloitusmäärään, ja kaikkiaan suunnittelussa on noin 900 asuntoa. Lisäksi neuvoteltavana on merkittävä määrä hankeaihioita. Tulevista hankkeista haluan nostaa erikseen esiin projektin, joka edustaa mielenkiintoista vaihtoehtoista rakentamistapaa. Voitimme Tampereen Hiedanrannan konseptikilpailun viime vuoden lopulla A-Kruunun, NCC:n, Setlementtiasuntojen, arkkitehtitoimisto NOAN Oy:n ja Harristo Oy:n konsortiolla. Ehdotuksemme keskittyi energian kulutuksen ja rakentamisen päästöjen vähentämiseen. Ehdotus perustuu pilari-laatta-runkorakenteeseen, joka vähentää betonin määrää, pienentää huomattavasti rakennuksen hiilijalanjälkeä ja edistää muunneltavuutta, kun seinät voidaan toteuttaa kevytrakenteisemmin. Joko muunneltavuuteen tai monikäyttöisyyteen perustuva 11 A-KRUUNU | ASUKASVUOSIKERTOMUS

Pidetään yhteyttä! Asuntojen vuokrauksen asiakaspalvelussa vuokrausneuvottelijat vastaavat puheluihin maanantaista perjantaihin kello 12 – 14.30 numerossa 0207 207 100. Asuntojen vuokraukseen liittyvissä asioissa voi lähettää myös sähköpostia osoitteeseen: vuokraus@a-kruunu.fi. Vuokrauspäällikkö Laura Kalakoski vastaa asiakaspalvelun sujuvuudesta sekä vuokrauksen onnistumisesta. Palvelupäälliköt Pasi Hakala, Mikko Kauppi, Mari Leppänen, Miro Puhakka, Ilari Viljanen ja Leena Winqvist hoitavat asumisen aikaisiin asioihin liittyviä tehtäviä kuten asunnon ja talon kuntoon, asukastoimintaan, häiriötilanteisiin, talokohtaiseen talouteen liittyviä asioita. Heille voi myös antaa kehitysideoita talon asioiden edistämiseksi sähköpostitse: etunimi. sukunimi@a-kruunu.fi. Vuokriin ja vesilaskutuksiin liittyvät asiat hoidetaan talousyksikössä ja niihin liittyvissä kysymyksissä asiakkaita auttaa vuokravalvonta (vuokravalvonta@ a-kruunu.fi). Kiinteistöpalvelupäällikkö Petteri Puolanne vastaa kokonaisuudessaan asiakaspalvelun sujuvuudesta sekä asumisen helppoudesta. (suluissa edellisen vuoden luku) Vuonna 2023 kaukolämmön normeerattu kulutus oli 22,8 (21,9) kWh/Rm3, vettä kului 112 (115) l/hlö/vrk ja sähköä 4716 (3515) MWh, joka tekee 29,8 (28,4) kWh/asm2. Tällä sähkömäärällä lämmitettäisiin noin 240 sähkölämmitteistä omakotitaloa. Energiankulutusta seurataan kulutusraporttien avulla säännöllisesti. Vedenkulutuksen osalta käytössä on tuntiseuranta, mikä nopeuttaa myös vesivuotojen havaitsemista ja ennaltaehkäisee isoja korjaustarpeita. A-Kruunun taloissa on käytössä myös huoneistokohtainen vedenkulutuksen mittaus. Myös laskutus tapahtuu huoneistokohtaisen kulutuksen mukaan, minkä on todettu vaikuttavan tehokkaasti vedenkulutukseen. A-Kruunun taloissa huoneistojen keskimääräinen kulutus on mainittu 112 litraa per henkilö vuorokaudessa. Tyypillisesti vastaavassa asuntokannassa se on noin 150 l/hlö/vrk eli on noin neljänneksen suurempi kuin A-Kruunun kiinteistöissä. Energian- ja vedenkulutus vuosina 2021 – 2023 LÄMPÖ SÄHKÖ VESI MWh kWh/asm2 MWh kWh/asm2 m³ l/rm³ l/as/vrk 2021 11 707 120,5 2 761 29,1 138 305 290,3 127,5 2022 13 022 119,8 3 515 28,4 164 685 268,1 115,0 2023 16 791 107,9 4 716 29,8 221 028 292,5 112,1 Energiankulutus A-Kruunun taloissa ­ 12

VÄÄRÄVARSI 1, JÄRVENPÄÄ 13 A-KRUUNU | ASUKASVUOSIKERTOMUS

Asukassivut avautuivat A-Kruunun asukassivuilta pääset käsiksi kaikkiin asumisen kannalta olennaisiin tietoihin. Pääset käyttämään asukassivuja rekisteröitymällä sivujen käyttäjäksi. Mikäli sähköpostisi on muuttunut, ota yhteyttä osoitteeseen: vuokraus@a-kruunu.fi. Asukassivuille pääset kirjautumaan sillä sähköpostilla, joka asukasreksiterissämme on. A-Kruunun asukassivut löytyvät osoitteesta: https://akruunu-asukassivut.etampuuri.fi. Lummetiellä tutkitaan yhteisöllisyyden mahdollisuuksia palvelumuotoilun keinoin Miten ihmiset saadaan kohtaamaan, että yhteisöllisyys kehittyy ja luo taloon asumisviihtyisyyttä? Sitä tutkitaan A-Kruunun Vantaan Lummetie 6a:ssa graduaan tekevän Satu Karppisen johdolla. Ensimmäisessä työpajassa mukana ollut Susanna Väisänen toivoo taloon syntyvän toimivan naapuriavun. Asukaspostia vuoden varrelta Neljä kertaa vuodessa julkaistavassa Asukaspostissa kerrottiin jälleen asumiseen liittyvistä ajankohtaisista asioista. Tässä koosteena asukastoimintaan liittyvää asiaa. Asumisplus-ryhmätapaturmavakuutus koskee kaikkia asukkaita A-Kruunu on vakuuttanut Asumisplus-ryhmätapaturmavakuutuksella kaikki taloissaan asuvat asukkaat ja talkoisiin osallistuvat henkilöt. Tapaturman hoitokulujen osalta vakuutettuina ovat myös asukkaiden vieraat. Tapaturmien lisäksi vakuutuksesta korvataan asumisen keskeytys vahingosta johtuvan asumisen keskeytyksen vuoksi ja kertakorvauksena toipilasturva vahingonkärsineelle, jos hän joutuu korvattavan tapaturman takia sairaalaan. Vakuutukseen kuuluu myös luunmurtumakorvaus. Asumisplus-vakuutus on voimassa taloyhtiön piha-alueella, yhteisissä tiloissa ja talkoissa sekä niihin liittyvillä matkoilla. Vakuutus maksaa 70 euroa vuodessa taloa kohden. Sen turvin lisätään asukkaiden vakuutusturvaa olennaisesti talkootoimintaan liittyen. Kenenkään kotivakuutusta tämä vakuutus ei kuitenkaan korvaa. 14

Jokainen kerätty roska on hyvä asia Yle kannusti keväällä koko Suomea keräämään miljoona pussia roskia pois ympäristöä likaamasta. Ylen kampanjaa tukemaan A-Kruunu järjesti oman roskapussikampanjan taloissaan. Lahjakorttiarvonnat menivät Kirkkonummelle ja Keravalle. Porvoossa vietettiin vilkas Earth Hour -päivä Maaliskuun lopun Earth Hour -päivä innosti asukkaita toimimaan hyvän asian puolesta Raatimiehenkadulla Porvoossa. Kerhohuoneella oli tarjolla kahvia ja keksejä, ja tekemistä sekä lapsille että aikuisille. Päivän aikana esiteltiin myös yhteiskäyttöautoa. Konkreettisilla toimenpiteillä vähähiilisyyteen - A-Kruunun hiilineutraaliustavoite saavutettiin vuonna 2022 jo lähes 90-prosenttisesti vihreän energian hankinnan ansiosta. Tämä yhdistettynä uuteen, energiatehokkaaseen kiinteistökantaan tarkoittaa sitä, että arvoketjussa tapahtuvien kasvihuonekaasupäästöjen merkitys korostuu. Puurakentaminen on yksi vaikuttavimmista toimenpiteistämme rakennuttamisen päästöjen vähentämisessä, kertoi kehityspäällikkö Leena Oiva kertoo blogitekstissään A-Kruunun vähähiilisyystiekartasta. Kerhohuoneella tavataan! Korvatunturintieltä Helsingin Mellunmäestä löytyy A-Kruunun talojen suurin kerhohuone, jonka asukkaat ovat sisustaneet viihtyisäksi paikaksi pitää talon yhteisiä ja asukkaiden omia tilaisuuksia. Hotmail-osoite voi estää yhtiön lähettämän postin vastaanottamisen Yhtiön lähettämät viestit muun muassa asiakastyytyväisyyskyselystä ja asukaskokouskutsuista eivät ole palautteiden mukaan tavoittaneet kaikkia asukkaita. Yhteinen nimittäjä palautteissa on ollut hotmail-sähköpostiosoite. Ongelma liittynee massapostituksiin, jotka asukkaan sähköpostijärjestelmä tulkitsee roskapostiksi. Vanhat viestit löytynevät kuitenkin roskapostikansioista. Ongelman voi ratkaista lisäämällä sähköpostiohjelman roskapostiasetuksissa A-Kruunun osoitteet sallituiksi osoitteiksi. Asukasviestinnässä käytetään seuraavia osoitteita: vuokraus@a-kruunu.fi, no-reply@a-kruunu.fi, asukasposti@a-kruunu.fi. Vesimaksujen tasaus tehdään 28.2. ja 31.8. A-Kruunun kaikissa asunnoissa on oma vesimittari, jonka mukaan asukkaiden vedenkulutus laskutetaan. Asukkaat pystyvät siten itse vaikuttamaan laskun suuruuteen, sillä omilla asumistottumuksilla on suuri vaikutus vesilaskuun. Ilmoita myös aina viallisista vesikalusteista huoltoon, ettet maksa turhasta vedenkulutuksesta. Patteristontien Halloween-juhlista yleisömenestys Patteristontiellä Tuusulassa juhlittiin Halloweeniä menestyksekkäästi. Juhlimaan saapui kymmenittäin asukkaita. Taikuri veti juhlia, lapset olivat pukeutuneet juhlan teeman mukaan ja kaikki nauttivat itse kasatuista hamppareista ja hodareista. Lue lisää: https://www.a-kruunu.fi/uutiset/patteristontien-halloween-juhlista-yleisomenestys 15 A-KRUUNU | ASUKASVUOSIKERTOMUS

PASILANKATU, HELSINKI Vuoden tärkeimmät tapahtumat 20 23 16

25.1. A-Kruunun hanke lähti rakenteille Helsingin Sompasaaren eteläisimmässä kärjessä Nihdissä. Hanke sijaitsee niin sanotussa Lukki-korttelissa, joka on alueen aloituskortteli ja linjaa koko Nihdin rakentamista. Helsingin kaupunki järjesti vuonna 2020 korttelista tontinluovutuskilpailun, jonka voittajaksi valikoitui Anttinen Oiva Arkkitehtien yhteistyössä A-Kruunun, YIT:n ja Nomaji maisema-arkkitehtien kanssa laatima ehdotus. 30.1. Espooseen Sellon kauppakeskuksen läheisyyteen, Kiannonkatu 18:aan valmistui 46 vuokra-asuntoa. Pääsuunnittelijana toimi Ark7 Oy:n arkkitehti Vesa Laukkanen ja KVR-pääurakoitsijana JM Suomi Oy. Asuntojen keskivuokra on 15,80 euroa neliöltä kuukaudessa. 31.1. Helsingin Keski-Pasilan Ratapihakorttelien alueelle valmistui kahden rakennuksen kokonaisuuteen 122 vuokra-asuntoa. Kohteen pääsuunnittelijana toimi arkkitehti Mikko Kalkkinen HPK Arkkitehdit Oy:stä ja pääurakoitsijana Jatke Uusimaa Oy. Asuntojen keskivuokra on 19,04 euroa neliöltä kuukaudessa. 6.3. Ryhmävuokraus-konseptin asukaskysely valmistui. Vastaukset antoivat positiivisen kuvan konseptista. Konsepti kehitettiin Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelman puitteissa. 14.4. Vantaan Lummetien asuinyhteisössä järjestettiin kolme työpajaa, joissa asukkaat saivat ideoida yhteistä tekemistä taloon ja muun muassa suunnitella kerhohuoneen sisustusta. Työpajat liittyivät Pro gradu -työhön, jossa tutkitiin yhteisöllisyyden mahdollisuuksia palvelumuotoilun keinoin. 17 A-KRUUNU | ASUKASVUOSIKERTOMUS

VÄÄRÄVARSI 1, JÄRVENPÄÄ Vuoden tärkeimmät tapahtumat 20 23 TERÄSMUORINRAITTI, LAHTI 18

25.5. A-Kruunun talojen asukastoimikuntien puheenjohtajat kokoontuivat vapaamuotoiseen tilaisuuteen tutustumaan toisiinsa ja vaihtamaan kokemuksia asukastoiminnasta. 21.6. A-Kruunun vastuullisuusohjelma vuosille 2023 – 2025 valmistui. Vastuullisuus tarkoittaa A-Kruunussa vastuuta asukkaista ja työntekijöistä sekä ympäristöstä ja yhteiskunnasta. 27.6. Ryhmävuokraus-konseptin loppuraportti valmistui. Konseptin kehittäminen aloitettiin jo vuonna 2015. Helsingin kaupungin kehittyvä kerrostalo -ohjelmaan kuuluvan pilottikohteen suunnittelu Kruunuvuorenrantaan aloitettiin vuonna 2018 ja se valmistui vuonna 2021. Nykyisin A-Kruunulla on ryhmävuokrausasuntoja valmiina kahdessa kohteessa Helsingissä, kolmas kohde on rakenteilla. . 30.6. Lahteen valmistui Teräsmuorin raitti 1:een 37 vuokra-asuntoa. Hankkeen pääsuunnittelijana on toiminut arkkitehti Ilkka Ridanpää Arkkitehtitoimisto Ilkka Ridanpää Oy:stä ja KVR-urakoitsijana Hartela Etelä-Suomi Oy. Asuntojen keskivuokra on 14,90 euroa neliöltä kuukaudessa. 10.8. A-Kruunu allekirjoitti urakkasopimuksen Tencon Oy:n kanssa 44 vuokra-asunnon rakentamisesta Helsingin Keski-Pasilan Ratapihakorttelien alueelle Tulistimenkadulle. Hankkeen on suunnitellut Arkkitehdit Hannunkari & Mäkipaja Oy. 19 A-KRUUNU | ASUKASVUOSIKERTOMUS

Vuoden tärkeimmät tapahtumat 20 23 20 JOUHISARANKUJA, KLAUKKALA

1.9. Tampereelle Rantakylänraitti 1:een valmistui 40 vuokra-asuntoa. Hankkeen pääsuunnittelijana toimi BST-Arkkitehdit Oy ja KVR-urakoitsijana Pohjola Rakennus Oy Suomi. Asuntojen keskivuokra on 17,58 euroa neliöltä kuukaudessa. 31.10. Nurmijärven Klaukkalan Jouhisarankujalle valmistui BoKlok-konseptin mukainen kolmen puukerrostalon kortteli, jonka kaksi taloa rakennettiin A-Kruunun vuokra-asunnoiksi ja yksi talo BoKlokin myyntiin omistusasunnoiksi. Hankkeen pääsuunnittelijana toimi arkkitehti SAFA Mikko Rosti Ark7 Oy:stä ja A-Kruunun sopimuskumppanina KVR-urakoinnissa Skanska Talonrakennus Oy. 3.11. Asukastoimikunnan puheenjohtajille pidettiin yhteinen Teams-kokous, jossa asukkaille avattiin budjetin perusteita. Kokouksessa päätettiin, että jatkossa Teams-kokous toimii yhteishallintolain mukaisena yhteistyöelimenä. 9.11. A-Kruunun vuosittainen asiakastyytyväisyystutkimus valmistui. Kaikkien kysymysten vastausten keskiarvo oli 3,78/5. NPS-tulos jälleen kiitettävällä tasolla, 42. Kysely lähetettiin sähköpostitse 3466 asukkaalle. Vastauksia tuli 1295 ja vastausprosentti oli 37 %. Kiinteistöhuollon palvelun laatu sekä nopeus kasvattivat arvosanojaan. 19.12. A-Kruunu oli mukana konsortiossa, jonka ehdotus valittiin voittajaksi Tampereen Hiedanrannan Pohjoiskortteleiden toisessa tontinluovutus-konseptikilpailussa. Hankkeessa yhtiö toteuttaa vähähiilistä rakentamista ja edistää yhteiskunnan kannalta tärkeitä asumisen innovaatioita. Konsortion muut osapuolet olivat NCC Suomi Oy ja Setlementtiasunnot Oy. Konsultteina toimivat Harristo Oy ja Arkkitehtitoimisto NOAN Oy. 21 A-KRUUNU | ASUKASVUOSIKERTOMUS

RANTAKYLÄNRAITTI, TAMPERE Vuoden tärkeimmät tapahtumat 20 23 22

20.12. A-Kruunu allekirjoitti KVR-urakkasopimuksen YIT:n kanssa 46 asunnon rakentamisesta Tampereen Niemenrantaan. 21.12. A-Kruunu allekirjoitti KVR-urakkasopimuksen Hartela Etelä-Suomi Oy:n kanssa 43 vuokra-asunnon rakentamisesta Hyvinkään Hangonsiltaan Uraniankadulle. Kaavoitus- ja toteuttajakumppanit valittiin kilpailun kautta vuonna 2021. Kilpailu- ja kumppanuuskaavoitusvaiheen suunnittelusta vastasi Arco Architecture Company Oy, joka on toiminut myös A-Kruunun konsulttina jatkosuunnittelussa. Rakennuslupa- ja toteutusvaiheen suunnittelusta vastasi Arkkitehtipalvelu Oy. 27.12. A-Kruunu allekirjoitti KVR-urakkasopimuksen Hartela Etelä-Suomi Oy:n kanssa 37 vuokra-asunnon rakentamisesta Lahden Vahva-Jussin asuinalueelle Teräsmuorin raitti 3:een. 28.12. A-Kruunu allekirjoitti KVR-urakkasopimuksen Arkta Rakennus Oy:n kanssa 25 asunnon rakentamisesta Tampereen Lamminpäähän Suorannankatu 18:aan. 23 A-KRUUNU | ASUKASVUOSIKERTOMUS

DUUILO 04/2024 a-kruunu.fi

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk2NzY=