A-Kruunu vuosikertomus 2022

VUOSIKERTOMUS 2022

Sisältö 4–5 A-Kruunu lyhyesti Arvot Tunnusluvut Kiinteistöhallinto Rakennuttaminen Kehityshankkeet 6–9 Toimitusjohtajan katsaus 10–17 Vuoden 2022 tärkeimmät tapahtumat 18–23 Asiantuntijablogin nostot 24–37 Hallituksen toimintakertomus 38–39 Tuloslaskelma 40–41 Tase 44–83 Yritysvastuu 2 3 A-KRUUNU | VUOSIKERTOMUS

A-Kruunu lyhyesti A-Kruunu on valtion omistama erityistehtäväyhtiö, jonka tehtävänä on rakennuttaa kohtuuhintaisia omakustannusperusteisia vuokra-asuntoja sekä edistää vähähiilisyyttä, puurakentamista, kiertotaloutta ja uusia innovaatioita. Kaikkia valtio-omisteisia yhtiöitä koskevia tavoitteita ovat yritysvastuun vahva integroiminen liiketoimintaan ja tavoitteellinen yritysvastuun johtaminen sekä edelläkävijyys hiilineutraaliin kiertotalouteen siirtymisessä ja digitalisaation hyödyntämisessä. A-Kruunu toimii Helsingin seudulla ja muilla suurimmilla kaupunkiseuduilla, joilla kohtuuhintaisten asuntojen tarve on suuri, kuten Tampereella, Turussa, Jyväskylässä ja Kuopiossa. Asunnot osoitetaan kohtuuhintaista vuokra-asuntoa eniten tarvitseville ruokakunnille huolehtien myös vuokratalojen monipuolisesta asukasrakenteesta. Arvot • Taloudellisuus • Asukastyytyväisyys • Vastuullisuus • Ketteryys TUNNUSLUVUT 31 . 12 . 2022 Liikevaihto milj. € 20,3 Tase milj. € 559,8 Henkilöstö 33 Valmiit asunnot kpl 2609 Rakenteilla olevat asunnot 429 Rakennussuunnittelussa as.kpl n. 1300 Rakennuttaminen Vuonna 2022 A-Kruunulle valmistui 579 asuntoa, aloitettiin 235 asunnon tuotanto ja 1306 asuntoa on suunnitteilla. A-Kruunun kiinteistöt ovat uudehkoja ja energiatehokkaita, ja vedenkulutus asunnoissa on keskimääräistä alhaisempi. A-Kruunun rakennuttamisen perusteena on kohtuuhintaisten asuntojen merkittävä ja pitkäaikainen tarve seudulla. Kohteiden valinnassa otetaan aina huomioon kohteen hyvä sijainti yhdyskuntarakenteessa. Rakennuttamisessa korostuu tehokas tontinhankinta, laadukas suunnittelu, elinkaarikestävyys ja ammattitaitoinen projektihallinta sekä valvonta. Yhtiön rakennuttamisjohtajaksi nimitettiin 1.9.2022 Jouni Isomöttönen. Kiinteistöhallinto Asuntojen taloudellinen käyttöaste oli kertomusvuonna 99,6 % (99,6 %) ja vaihtuvuus 18,70 % (21,3 %). Kiinteistöjen ylläpito ja asuntojen vuokraus saivat erinomaiset arvosanat vuoden 2022 asiakastyytyväisyystutkimuksessa. Vastausten keskiarvo oli 3,82/1-5 (3,77/1-5). Nettosuositusindeksi (NPS) oli 51 (44). Asuntokannan ylläpidossa painotetaan elinkaarikestävyyttä, energiatehokkuutta ja asiakastyytyväisyyttä. Korjausvelkaa vältetään ammattitaitoisella kunnossapidolla ja kiinteistöjen kunnon seurannalla. Käynnissä olevat kehityshankkeet A-Kruunulla on vuosittain käynnissä useita kehityshankkeita. Innovaatiotoiminnan etusijalla ovat omistajan antamat erityistehtävät vähähiilisyyden, kiertotalouden ja puurakentamisen edistämiseksi. • Tampereen yliopiston tutkimushanke ”Puurakentaminen kestävän kiinteistökehittämisen keinona” (PUKKI) valmistui. • A-Kruunun, Asuntosäätiön, Demos Helsingin ja Inaron yhteistyössä kehittämä Joustokortteli-konsepti voitti Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelman Malminkartanon tonttikilpailun syksyllä 2022. • Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelman kanssa on edistetty ryhmävuokraus-konseptia (yhteisöasumiskonsepti) Kruunuvuorenrannan ja Jätkäsaaren kohteissa sekä puukerrostalorakentamista Helsingin Postipuiston yhteistyöhankkeessa Asuntosäätiön, JVR Rakenne Oy:n ja Kump Arkkitehtien kanssa. • Vihreistä Vihrein Vuosaari on viherrakentamisen koehanke, jossa osapuolina mm. Rakennusliike Arkta Reponen Oy ja Aalto-yliopisto. • Yhteisöllisyyden kehittämistä palvelumuotoilun keinoin tutkittiin pro gradu -tutkimuksessa. 5 A-KRUUNU | VUOSIKERTOMUS 4

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Arjen sujuvuutta keskeisillä sijainneilla Vuonna 2022 A-Kruunulle valmistui 579 asuntoa hyville sijainneille Helsingin seudulla, Tampereella ja Jyväskylässä. Valmiina ja rakenteilla olevien asuntojen yhteismäärä ylittää jo 3000 asunnon rajan. Asuntojemme taloudellinen käyttöaste oli edelleen korkea, 99.6 % ja vaihtuvuus kohtuullisella tasolla, 18,70 %. Hakijoita kaikkiin uusiin asuntoihin oli runsaasti. ARA-asuntojen kysyntä on lisääntynyt koronapandemian aikana ja sen jälkeen useistakin syistä, muun muassa elinkustannusten nousun takia. ARA-tuotannon tekeminen on viime vuosina ollut haasteellista rakennuskustannusten nousun, heikon tarjoushalukkuuden, materiaalien toimitusvaikeuksien ja alan osaajapulan vuoksi. Kun vapaarahoitteisten asuntojen tuotanto on ollut runsasta, valtion tukeman asuntotuotannon tekemiseen on ollut vähemmän kiinnostusta. Tilanne kuitenkin muuttui toimintavuoden syksyllä. Hankkeisiin saatiin enemmän tarjouksia ja urakoitsijat olivat meihin myös itse aktiivisesti yhteydessä. Toimintavuonna käynnistynyt korkotason voimakas nousu on samalla merkittävästi vaikeuttanut uusien kohteiden käynnistämistä ja nostanut asumisaikaisia kustannuksia. Korkojen ja muidenkin kustannusten nousuun vastaaminen edellyttää suunnitelmallista pidemmän tähtäimen toimintaa. Omistaja asetti yhtiölle hiilineutraalisuustavoitteet Toimintavuoden keväällä yhtiökokous asetti A-Kruunulle tavoitteeksi olla oman toiminnan päästöjen osalta lähes hiilineutraali vuonna 2024. Myös arvoketjujen päästöjä tulisi tavoitteellisesti vähentää, keinoina esimerkiksi puurakentaminen ja kiertotalouden ratkaisut. Puukerrostalojen osuus tuotannosta pitäisi olla kolmasosa vuonna 2024. Toteutimme suuren osan noista tavoitteista jo vuonna 2022. Esimerkiksi kaukolämpö muutettiin uusiutuvaan energiaan kaikissa kohteissa, missä sitä oli saatavilla. Toimenpiteen ansiosta lämmityksen hiilidioksidipäästöt vähenivät yli 80 %. Myös puukerrostalotuotantomme on ainakin tällä hetkellä jo tavoitetasolla. Olemme olleet mukana toteuttamassa Suomen suurinta puukerrostalokokonaisuutta Tampereen Vuoreksen Isokuusessa, ja maaliskuussa alueelle valmistui omistukseemme 92 asunnon hanke. Nurmijärven Klaukkalassa puolestaan lähti liikkeelle BoKlok-konseptin mukainen kolmen puukerrostalon kortteli, johon A-Kruunulle tulee kaksi taloa ja 63 asuntoa. Asunnot valmistuvat loppuvuonna 2023. Hankkeita valmistui keskeisiin sijainteihin Toteutamme kaikki kohteemme asuntokysynnän kannalta keskeisille paikoille työssäkäyntialueille, mikä näkyy runsaina hakijamäärinä. Sijainti hyvien liikenneyhteyksien varrella ja palveluiden äärellä on asukkaille erittäin tärkeä asunnon valintakriteeri sen lisäksi, että etsitään vuokratason kohtuullisuutta. Näillä tekijöillä vähennetään myös ARA-kohteiden taloudellista riskiä tulevaisuudessa. 7 A-KRUUNU | VUOSIKERTOMUS 6

Vuonna 2022 meille valmistui hankkeet muun muassa Helsingin Pasilaan Ratapihakorttelien alueelle, Helsingin Jätkäsaareen Länsisatamankadulle, Vantaan Tikkurilaan Lummetielle ja Porvoon Raatimiehenkadulle. Kyseiset sijainnit ovat myös kaupunkikuvallisesti vaativia, mikä lisää haastetta kohtuuhintaiseen toteutukseen. Lummetiellä toteutetaan myös pro gradu -tutkimusta urbaanin yhteisöllisyyden kehittämiseksi palvelumuotoilun keinoin. Toimintavuoden lopulla saimme rakenteille 81 asunnon hankkeen Helsingin Verkkosaaressa ja 91 asunnon puukerrostalohankkeen Helsingin Postipuistossa. Verkkosaaren hankkeessa testataan joustavuuden lisäämistä asuntojen yhdistämis- ja jakamismahdollisuuksilla, Postipuiston Lavakadun hankkeessa urbaanin puurakentamisen mahdollisuuksia. Merkittäviä kehityshankkeita vireille Syksyllä A-Kruunun, Asuntosäätiön, Demos Helsingin ja Inaron yhteistyössä kehittämä kiertotaloutta edistävä Joustokortteli-konsepti selvisi yhdeksi voittajaksi Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelman tonttikilpailussa. Malminkartanon portiksi tulevaan Joustokortteliin kehitettiin uudenlainen talotyyppi, jossa yhdistetään asuminen, työ ja harrastukset sekä eri elämäntilanteet joustavasti. Menestyimme myös Hyvinkään Hangonsillan 2. vaiheen kumppanuuskaavoituksen yhteistyökumppanivalinnoissa. YIT Suomi Oy:n, A-Kruunu Oy:n ja Asuntosäätiön yhteenliittymä valittiin hankkeen toiseksi toimijaksi. Kaupunkiasuminen kehittyy koko ajan ja vaatii jatkuvaa tutkimus- ja selvitystyötä, jotta tulevaisuuden asukkaiden tarpeet pystytään tyydyttämään. Menestyminen kilpailuissa on yhtiön kannalta positiivinen asia erityisesti siksi, että kilpailuehdotusten tekeminen vaatii sekä taloudellisia että henkilöresursseja. Suunnitelmien saaminen toteutukseen puolestaan kehittää tuotantoamme laaja-alaisesti. Hyödynnämme kehityshankkeiden antia mahdollisuuksien mukaan aina myös muun tuotantomme suunnittelussa ja toteutuksessa. Asiakastyytyväisyys kasvoi Asiakastyytyväisyyden tutkiminen on toiminnan kehittämisen kannalta keskeinen toimenpide. Vuoden 2022 lopulla toteutetun tutkimuksemme viidentoista kysymyksen vastausten keskiarvo oli 3,82/1-5. Keskiarvo oli noussut hieman edellisestä vuodesta, kuten myös nettosuositusindeksi (NPS), joka oli nyt 51 ollen vuotta aiemmin 44. Olemme tehneet määrätietoisesti työtä asiakastyytyväisyyden nostamiseksi käytännön toimin analysoimalla talokohtaisesti asiakkaiden toiveet ja tarpeet. Myös asukashallinnon kautta saadaan tärkeää tietoa asumisen kehittämiseksi. On ilo huomata, että tehty työ myös näkyy ja tuntuu asiakkaittemme arjessa. Jos jollain lailla pitäisi summata vuoden 2022 saavutuksia, esiin nousee nimenomaan yhteistyön tekemisen tärkeys. Olemme saavuttaneet kaikki merkittävät asiamme yhdessä tekemisen kautta ja sillä tiellä aiomme jatkaa myös vuonna 2023. Asian tärkeys korostuu erityisesti tällaisena vaikeana aikana, jota Euroopassa nyt eletään. Kiitos kaikille, niin asukkaillemme, henkilöstöllemme, yhtiön hallitukselle ja omistajatahon edustajille kuin myös kumppaneillemme hyvästä yhteistyössä laadukkaan asumisen mahdollistamisessa. Jari Mäkimattila Toimitusjohtaja RAATIMIEHENKATU 1 JA 3, PORVOO 9 A-KRUUNU | VUOSIKERTOMUS 8

HONKAKUUSENKATU 5, TAMPERE Vuoden tärkeimmät tapahtumat 20 22 18.1. A-Kruunulle valmistui hiilineutraaliuden tiekartta. 4.3. Hyvinkään Hangonsillan 2. vaiheen kumppanuuskaavoituksen yhteistyökumppaniksi valittiin kortteli 82:n osalta YIT Suomi Oy:n, A-Kruunu Oy:n ja Asuntosäätiön yhteenliittymä. Kotipesä-hankkeen suunnittelijana toimii ARCO Architecture Company. 31.3. Suomen suurin, kuuden puukerrostalon kokonaisuus Kuusikko valmistui Tampereen Vuorekseen. A-Kruunulle valmistui kortteliin kolme taloa, 92 asuntoa. Hankkeeseen liittyi tutkimustyö, jossa selvitettiin puurakentamista kestävän kiinteistökehittämisen keinona. Urakoitsijana hankkeessa toimi Arktra Rakennus Oy. Asuntojen keskimääräinen alkuvuokra oli 12,96 euroa. 5.4. Yhtiökokous asetti tavoitteeksi, että A-Kruunu on lähes hiilineutraali oman toiminnan päästöjen osalta vuonna 2024 ja vähentää arvoketjun päästöjä tavoitteellisesti rakennuskannan energiatehokkuudella, puurakentamisella ja kiertotalouden ratkaisuja kehittämällä. 11 A-KRUUNU | VUOSIKERTOMUS 10

Vuoden tärkeimmät tapahtumat 20 22 14.6. Kansainväliset sosiaalisen asumisen festivaalit pidettiin Helsingissä 14. – 17.6.2022. A-Kruunu osallistui festivaaleille videollaan, joka kertoo Kalasataman Urbaanit lapsiperheet -kehityshankkeesta. 27.6. Nurmijärven Klaukkalassa käynnistyi Skanskan ja Ikean BoKlok-konseptin mukainen kolmen puukerrostalon rakentaminen. A-Kruunulle kortteliin tulee kahteen taloon yhteensä 63 asuntoa. 30.6. Järvenpään Ainolan juna-aseman viereen valmistui 68 vuokra-asuntoa. Suunnittelijana toimi arkkitehtitoimisto Ajak Oy ja KVR-urakoitsijana Varte Lahti Oy. Asuntojen keskimääräinen alkuvuokra oli 12,82 euroa. 31.8. Tuusulan Metsävadelmantie 2:een valmistui 76 asuntoa. Suunnittelijana toimi Arkkitehtitoimisto Kanttia 2 Oy, pääsuunnittelijana arkkitehti Sauli Kosonen ja pääurakoitsijana Rakennuspetäjä Oy. Asuntojen keskimääräinen alkuvuokra oli 12,78 euroa. 31.8. Jyväskylän Äijälänrantaan valmistui 44 asuntoa. Suunnittelijana toimi Arkkitehtipalvelu Oy, pääsuunnittelijana Saila Poikolainen ja pääurakoitsijana YIT Suomi Oy:n Jyväskylän yksikkö. Asuntojen keskimääräinen alkuvuokra oli 12,62 euroa. VÄÄRÄVARSI 1, JÄRVENPÄÄ 13 A-KRUUNU | VUOSIKERTOMUS 12

Vuoden tärkeimmät tapahtumat 20 22 30.9. Helsingin Jätkäsaareen valmistui 47 asuntoa. Hankkeen suunnittelijana toimi Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy ja pääurakoitsijana Jalon Rakentajat Oy. Asuntojen keskimääräinen alkuvuokra oli 17,96 euroa. 1.11. Espoon Syvänsalmenkadulle valmistui 41 asuntoa, A-Kruunun ensimmäinen Kuntarahoituksen rahoittama Vihreän rahoituksen kohde. KVR-urakoitsijana toimi SSA Rakennus Oy. Asuntojen keskimääräinen alkuvuokra oli 15,99 euroa. 25.11. A-Kruunu julkaisi Asumisen laatu -podcast-sarjan. Kuudessa jaksossa käsiteltiin laatuasiaa monelta näkökulmalta eri haastateltavien kanssa. 1.12. Tikkurilan keskustaan valmistui 129 asuntoa. Kohteen suunnittelijana toimi ArkOpen Oy, pääsuunnittelijana Juha Kämäräinen ja pääurakoitsijana Peab Oy. Asuntojen keskimääräinen alkuvuokra oli 15,71 euroa. KIANNONKATU 18, ESPOO 15 A-KRUUNU | VUOSIKERTOMUS 14

HONKAKUUSENKATU 5, TAMPERE Vuoden tärkeimmät tapahtumat 20 22 16.12. A-Kruunun ja Asuntosäätiön Joustokortteli valittiin Malminkartanon portiksi Kehittyvä kerrostalo -ohjelman tonttihaun kautta. Joustokorttelin taustalla on A-Kruunun, Asuntosäätiön ja Demos Helsingin yhteistyössä teettämä selvitys pandemian kiihdyttämistä asumisen muutoksista. 22.12. Asuntosäätiö ja A-Kruunu allekirjoittivat urakkasopimukset JVR-Rakenteen kanssa puurakenteisen kerrostalokorttelin rakentamisesta Helsingin Pohjois-Pasilaan. A-Kruunulle kortteliin valmistuu 91 asuntoa. Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelmaan kuuluvan hankkeen suunnittelusta vastaa työyhteenliittymä KUMP Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy ja Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy. 29.12. A-Kruunu Oy ja Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy allekirjoittivat kokonaisurakkasopimuksen Helsingin Verkkosaarenranta 18:aan toteutettavasta 81 asunnon kohteesta. Pääsuunnittelija toimi Jari Lonka L Arkkitehdit Oy:stä. 30.12. Porvoon sisääntuloväylän varteen valmistui 64 asuntoa. Suunnittelijana toimivat Juha ja Sanna Vesen Arkkitehtitoimisto Kanttia2 Oy:sta ja pääurakoitsijana Varte Lahti Oy. Asuntojen keskimääräinen alkuvuokra oli 14,58 euroa. 17 A-KRUUNU | VUOSIKERTOMUS 16

Asiantuntijablogi Blogien kirjoittajat pohtivat teksteissään asumista ja rakentamista, asumisen innovaatioita ja puurakentamista eri näkökulmista. Tekstien tavoitteena on tuoda esiin uusia ajatuksia ja herättää keskustelua. Tekstit edustavat kirjoittajien näkemyksiä, eivätkä ne välttämättä vastaa A-Kruunun kantaa asiassa. Blogitekstit ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.a-kruunu.fi Johtava asiantuntija Esa Iivonen Mannerheimin Lastensuojeluliitto ”Perustuslaissa julkisen vallan edellytetään edistävän jokaisen oikeutta asuntoon ja tukevan asumisen omatoimista järjestämistä. Tämä koskee myös nuorten asumista. Asuntopolitiikassa tulee huomioida nuorten ja heidän tarpeensa.” Tutkimusjohtaja, innovaatiotoiminta Sini Saarimaa Rakennustietosäätiö RTS sr ”Kiinteistö- ja rakennusalan eri tahojen osaamista hyödyntäen on syytä tarkastella perusteellisesti myös sitä, että rakennusten toimivuus, viihtyisyys, huollettavuus sekä ylläpidettävyys voidaan taata vaihtelevissa tilanteissa.” Arkkitehti SAFA Anna Koskinen Tutkija, Tampereen yliopisto ”Kasvukeskusten kupeessa oleviin lähiöihin kohdistuu nyt suuri tiivistämisen paine. Alun perin väljiksi suunnitelluissa lähiöissä on periaatteessa tilaa tiivistämiselle ja täydennysrakentamiselle, mutta tunnistetaanko lähiöiden arvot?” Hallituksen puheenjohtaja Matti Vatilo A-Kruunu Oy ”Asumisen kohtuuhintaisuuden kannalta asuntopoliittisen kehittämisohjelman tärkein kokonaisuus koskee asumisen tukien kehittämistä. Siinä innovatiivisuudella olisi ollut paikkansa, kun toimintaympäristö on monin tavoin murroksessa. Nyt tyydyttiin freesaamaan vanhaa.” Toimitusjohtaja Jari Mäkimattila A-Kruunu Oy ”Pitkän korkotukimallin kehittäminen on osa asuntopoliittista kahdeksan vuoden kehittämisohjelmaa. Mallin kehittämisellä pyritään muun muassa tuen ja rajoitusten nykyistä parempaan tasapainoon, ja sen myötä linjataan tulevaisuuden toimintamahdollisuuksia tällä eurooppalaisittainkin keskeisellä sektorilla. Uudistus voisi alkaa lainamallin nimen muutoksella” Toiminnanjohtaja Anne Viita Vuokralaiset ry ”Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa on uudistumassa ja muuttumassa laiksi yhteishallinnosta valtion tukemissa vuokrataloissa. Hallitusohjelma kirjauksessa uudistuksen tarkoituksena oli vahvistaa vuokralaisten vaikutusmahdollisuuksia asumisessansa. Tavoite on oikea ja tarpeellinen.” 19 A-KRUUNU | VUOSIKERTOMUS 18

Asiantuntijablogi Saint-Gobain Finlandin vastuullisuuspäällikkö Anne Kaiser Green Building Council Finlandin hallituksen puheenjohtaja ”KIRA-alalla tehdään jopa päällekkäistä työtä kestävän rakentamisen osaamisen ja toimintatapojen kehittämisessä. Alan hiilipäästöjä on vaikea vähentää ilman yhteisesti sovittuja pelisääntöjä ja seurantaa. Jos yhdistämme resurssit yhteisen haasteen edessä, kaikki voittavat.” Kestävien elämäntapojen asiantuntija Otso Sillanaukee Demos Helsinki ”Ilmastokriisin ratkaiseminen riippuu kyvystämme kuvitella parempia tulevaisuuksia. Ilmastotavoitteen mukainen elämä on jo monien ihmisten ulottuvilla.” Puurakentamisen ohjelman ohjelmapäällikkö Petri Heino Ympäristöministeriö ”Puurakentaminen ei ole rakentamisen sektorista irrallinen vaan perinteisesti ja tulevaisuudessa vahvemminkin kehityksessä mukana oleva ja materiaaliominaisuuksiensa kautta paljon potentiaalia omaava.” Muotoilija, perustaja Päivi Raivio Parkly Oy Kaupunkimuotoilija Jalmari Sarla Parkly Oy ”Miksi kävelyreittini varrella on tyhjää asfalttikenttää ilman varjoisia istuskelupaikkoja? Voisiko tämän kadun hiljentää liikenteen vaaroilta, melulta ja saasteilta lasten pihaleikille? Esimerkiksi tällaisia, asukkaiden tarpeista kumpuavaa kaupunkiympäristön kehittämistä voidaan edistää kevyemmin, nopeammin ja osallistavin keinoin.” Hankepäällikkö Sina Rasilainen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA ”Helsinki valikoitui kv. sosiaalisen asumisen festivaalin järjestämispaikaksi ainutlaatuisen työnsä ansiosta valtion tukeman, yleishyödyllisen asumisen edistäjänä.” Professor Jukka Heinonen University of Iceland Faculty of Civil and Environmental Engineering ”Aloitetaan sanomalla se suoraan: betonista ja teräksestä ei synny ilmastokestäviä rakennelmia.” President Marie Linder International Union of Tenants ”At the International Union of Tenants (IUT) we recognise that housing is a fundamental human right.” Toiminnanjohtaja Kirsi Heikinheimo Suomen Uusperheiden Liitto ”Taloudellisesti tiukassa tilanteessa asumistuki mahdollistaa riittävän, lapsen oman tilan tarpeen huomioivan asumisjärjestelyn, mutta vain kotiin, jossa vuoroasuva lapsi on kirjoilla.” Maajohtaja Kati Valtonen BoKlok Suomi ”Puurakentaminen on noussut kuntien ja kaupunkien sekä tilaajien agendalle, ja sitä myöden urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden työpöydälle. Samalle agendalle on herännyt kysymys, miten puukerrostalorakentaminen saadaan kohtuuhintaiseksi.” Kehityspäällikkö Leena Oiva A-Kruunu Oy ”Suomessa kiinteistö- ja rakennussektorin hiilineutraaliuskeskustelu on viime vuosina keskittynyt enemmän rakentamisen aiheuttamaan hiilipiikkiin ja sen pienentämiseen kuin energiatehokkuuteen.” Kuvanveistäjä Samuli Alonen Design Alonen ”Taiteen tehtävänä on tuottaa ihmiselle iloa, positiivisia tunteita, elämyksiä ja ennen kaikkea uutta sisältöä arkeen. Arkemme pohjautuu paljon rutiineihin ja taide voi parhaimmillaan pysäyttää ´koneistomme´ jonkun uuden äärelle.” 21 A-KRUUNU | VUOSIKERTOMUS 20

Asiantuntijablogi Tutkijatohtori Antti Wallin Tampereen yliopisto Yliopistonlehtori Markus Laine Tampereen yliopisto Professori Helena Leino Tampereen yliopisto ”Suomessa ja länsimaissa kaupungit ovat alkaneet etsiä kestävyydestä uutta kehystä taloudelleen ja imagolleen.” Pääekonomisti Jukka Kero Suomen Kiinteistöliitto ry ”Korona-pandemia ja Venäjän käynnistämä sota ovat potkaisseet liikkeelle visaisimman kustannus- ja hintakierteen sitten 1970- ja 80 -lukujen.” Toimitusjohtaja Matti Tarhio Hoas ”Jos Helsingistä pitäisi valita tällä hetkellä erityisen kiinnostava kaupunginosa, kehottaisin kääntämään katseen Myllypuroon. Perinteisen asuinkorttelin sydämeen on syntynyt vireä kampusalue.” PASILANKATU 11 JA 13, HELSINKI 23 A-KRUUNU | VUOSIKERTOMUS 22

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2022 A-Kruunun tehtävät A-kruunu oy on valtion omistama ympäristöministeriön ohjauksessa toimiva erityistehtäväyhtiö. A-kruunun tehtävänä on rakennuttaa kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja omaan omistukseen Helsingin seudulla ja muilla suurimmilla kaupunkiseuduilla. Rakennuttamisen perusteena on kohtuuhintaisten asuntojen merkittävä ja pitkäaikainen tarve seudulla. A-Kruunu edistää myös puurakentamista, uusia innovaatioita, vähähiilisyyttä ja kiertotaloutta. Lisäksi Suomen hallitus on määrittänyt omistajapoliittisella periaatepäätöksellä omistajaohjauksessa olevien yritysten painopisteiksi ilmastoasiat, digitalisaation ja tki:n sekä yritysvastuun integroimisen liiketoimintaan. Tavoitteena on, että vuosittain rakennutetaan 800 asuntoa, joista pääosa on Helsingin seudulla ja muut muilla suurimmilla kasvuseuduilla. Yleistä toimintaympäristöstä Vuotta 2022 leimasivat globaalit toimitusvaikeudet, energiapula, rakennuskustannusten nousu ja inflaatio sekä korkojen nousu, joiden merkittävänä aiheuttajana oli Venäjän aloittaman hyökkäyssota. Tämä on laskenut kuluttajien luottamusta sekä lisännyt epävarmuutta yritysten toiminnassa. Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen kysyntä jatkui edelleen vilkkaana vuonna 2022. Vapaarahoitteiset vuokrat nousivat vuoden 2022 loka-joulukuussa 1,8 prosenttia koko maassa vuositasolla. Pääkaupunkiseudulla vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat nousivat 0,9 prosenttia vuodessa. ARA-vuokrat nousivat pääkaupunkiseudulla ja muualla Suomessa prosentin molemmin puolin. Rakennusteollisuus RT:n arvion mukaan vuonna 2022 aloitettiin noin 41 000 asunnon rakentaminen, kun vuonna 2020 aloituksia oli ennätykselliset 47 300. ARA:n mukaan vuonna 2022 aloitettiin 2 146 pitkän korkotuen normaalin ARA-vuokra-asunnon rakentaminen, mikä on noin kolmannes vähemmän kuin vuonna 2021. ARA-tuotannon rakennuskustannukset nousivat pääkaupunkiseudulla 8,3 prosenttia ja koko maassa 10,2 prosenttia vuositasolla. Yleinen rakennuskustannusten nousu joulukuussa 2022 oli 5,3 prosenttia vuoden takaisesta. Urakoitsijoiden tarjoushalukkuus kasvoi merkittävästi vuoden lopulla. Asuinkerrostalojen ylläpidon kustannukset nousivat 8,0 prosenttia vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä verrattuna vuoden takaiseen. Korkotaso nousi vuoden aikana rajusti. 12 kuukauden euribor nousi vuoden alun noin -0,5 prosentista vuoden lopun noin 3,3 prosenttiin. Lainakilpailuihin osallistui toimintavuoden aikana edelleen vain kaksi pankkia. Tarjoajien pienen määrän voi arvioida olevan riski rahoituksen hankkimiselle. Yleistä toimintaympäristöstä –osan tilastotiedot Tilastokeskuksen mukaan, paitsi ARA-tuotannon osalta ARA:n mukaan, jos muuta lähdettä ei mainittu. VÄÄRÄVARSI 1, JÄRVENPÄÄ 25 A-KRUUNU | VUOSIKERTOMUS 24

Olennaiset tapahtumat tilikaudella (suluissa vuoden 2021 luku) Rakennuttaminen ja hankkeiden kehittäminen Toimintavuoden aikana aloitettiin 235 (191) asunnon rakentaminen. Vuoden 2022 lopussa rakenteilla oli yhteensä 429 (771) asuntoa. Aloitettujen asuntojen tavoitetta pienempi määrä johtui muun muassa siitä, että useat hankkeet sijaitsivat alueilla, joiden asemakaavasta valitettiin. Rakenteille lähteneet asuintalot 2022: SOPIMUS- AJANKOHTA ASUINTALO ASUNTOJEN LUKUMÄÄRÄ URAKOITSIJA Kesäkuu Jouhisarankuja, Klaukkala, Nurmijärvi 63 Skanska Talonrakennus Oy Joulukuu Lavakatu 9, Postipuisto, Helsinki 91 JVR-Rakenne Oy Joulukuu Verkkosaarenranta, Verkkosaari, Helsinki 81 Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy 235 Toimintavuoden aikana valmistui 579 (575) asuntoa. Valmistuneet asuintalot 2022: SOPIMUS- AJANKOHTA ASUINTALO ASUNTOJEN LUKUMÄÄRÄ Huhtikuu Honkakuusen- ja Aihkinkatu, Vuores, Tampere 59 Heinäkuu Väärävarsi, Lepola, Järvenpää 68 Syyskuu Äijälänrannantie, Kuokkala, Jyväskylä 44 Syyskuu Metsävadelmantie, Rykmentinpuisto, Tuusula 76 Lokakuu Länsisatamankatu, Jätkäsaari, Helsinki 47 Marraskuu Syvänsalmenkatu, Finnoo, Espoo 41 Joulukuu Pasilankatu, Pasila, Helsinki 51 Joulukuu Lummetie, Tikkurila, Vantaa 129 Joulukuu Raatimiehenkatu, Porvoonportti, Porvoo 64 579 27 A-KRUUNU | VUOSIKERTOMUS 26

5.4.2022 pidetty yhtiökokous asetti tavoitteeksi, että A-Kruunu on lähes hiilineutraali oman toiminnan päästöjen osalta vuonna 2024 ja vähentää arvoketjun päästöjä tavoitteellisesti rakennuskannan energiatehokkuudella, puurakentamisella ja kiertotalouden ratkaisuja kehittämällä. Tavoitteena on, että puukerrostalojen osuus tuotannossa on kolmasosa vuonna 2024. Hyvinkään Hangonsillan 2. vaiheen kumppanuuskaavoituksen toiseksi yhteistyökumppaniksi valittiin YIT Suomi Oy:n, A-Kruunu Oy:n ja Asuntosäätiön yhteenliittymä. A-Kruunu rakennuttaa kortteliin noin 50 ARA-vuokra-asuntoa. Kansainväliset sosiaalisen asumisen festivaalit järjestettiin kesäkuussa Helsingissä. A-Kruunu osallistui festivaalien Building Communities -videosarjaan. A-Kruunun video kertoo Kalasataman Urbaanit lapsiperheet -kehityshankkeesta. A-Kruunun ja Asuntosäätiön Joustokortteli valittiin Malminkartanon portiksi Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelman tonttihaun kautta. Joustokorttelin taustalla on A-Kruunun, Asuntosäätiön ja Demos Helsingin yhteistyössä teettämä selvitys pandemian kiihdyttämistä asumisen muutoksista. Asuntojen vuokraus ja kiinteistöjen ylläpito Yhtiöllä oli vuoden lopussa omistuksessaan 44 (34) asuntokohdetta, joissa on yhteensä 2609 (2030) asuntoa. Kiinteistöt sijaitsevat Helsingin seudulla ja Turussa, Tampereella, Jyväskylässä, Kuopiossa ja Porvoossa. Asuntojen taloudellinen käyttöaste oli kertomusvuonna 99,6 % (99,6 %) ja vaihtuvuus 18,70 % (21,3 %). Valmistuneiden kohteiden asuntojen kysyntä oli suurta. Kertomusvuonna toteutettiin asiakastyytyväisyystutkimus. Viidentoista kysymyksen vastausten keskiarvo oli 3,82/1-5 (3,77/1-5) ja nettosuositusindeksi oli 51 (44) (NPS). Asukasvalinnassa toteutettiin hyviä asukasvalintaperiaatteita osoittaen asunnot kohtuuhintaista vuokra-asuntoa eniten tarvitseville. Asuntojen asukasvalintaperiaatteet ovat Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) määrittelemiä. Asukkaiden valinta perustuu sosiaaliseen tarkoituksenmukaisuuteen ja taloudelliseen tarpeeseen, joita arvioidaan hakijan asunnontarpeen, varallisuuden ja tulojen perusteella. Samalla huolehditaan vuokratalojen monipuolisesta asukasrakenteesta. A-Kruunun asukashallintojärjestelmä toimi suunnitelmien mukaisesti. Asukkaiden kanssa pyritään jatkuvaan ja avoimeen keskusteluun, ja asukasyhteistyön kehittäminen on tärkeä tavoite. A-Kruunun hiilijalanjäljen pienentämistä edistettiin ottamalla uusiutuva kaukolämpö käyttöön kaikissa kohteissa, missä kaukolämpötoimittajalla on uusiutuvaa energiaa tarjolla. Tämän ansiosta lämmityksen hiilidioksidipäästöt vähenivät yli 90 %. Talouden hallinta Tilikauden aikainen inflaation nousu vaikutti hoitokulujen kasvuun. Lisäksi A-Kruunun rahoitusrakenteen vuoksi lainojen korkojen raju nousu kasvatti huomattavasti korkokulujen määrää. Omistaja pääomitti yhtiötä keväällä valtion vuonna 2019 tekemään päätökseen perustuen. Tilikauden aikana on täytäntöönpantu seuraavien tytäryritysten sulautumiset A-Kruunuun: SULAUTUNUT YRITYS Y-TUNNUS REKISTERÖINTIPÄIVÄ Kiinteistö Oy Espoon Mäntylä 3163435-6 31.1.2022 Kiinteistö Oy Espoon Työpaja 3163466-3 31.1.2022 Kiinteistö Oy Espoon Kiannonkatu 18 3163455-9 31.1.2022 Kiinteistö Oy Nurmijärven Jouhisarankuja 3254625-1 30.12.2022 PASILANKATU 11 JA 13, HELSINKI 29 A-KRUUNU | VUOSIKERTOMUS 28

SYVÄNSALMENKATU 5B, ESPOO Kehitystoiminta A-Kruunun kehitystyön tavoitteena on tukea yrityksen ja koko alan kehitystä ja mahdollistaa uusien innovaatioiden käyttöönottoa. A-Kruunulla on vuosittain käynnissä useita kehityshankkeita, joista useat keskittyvät rakennusvaiheeseen. Innovaatiotoiminnan etusijalla ovat omistajan antamat erityistehtävät vähähiilisyyden, kiertotalouden ja puurakentamisen edistämiseksi. Seuraavat kehityshankkeet olivat käynnissä vuonna 2022: TEEMA KEHITYSHANKKEEN SIJAINTI TILANNE VUODEN LOPUSSA Ryhmävuokraus (yhteisöasuminen) Helsinki 3 kohdetta, joista 2 valmista ja 1 suunnitteilla Puukerrostalot investointikohteina, puukerrostalojen kaavoitukselliset haasteet, kiertotalousratkaisut Tampere Vuores Isokuusi Kohde valmis, väitöskirjan viimeistely kesken Asuntojen älykäs yhdistäminen/jakaminen Helsinki Verkkosaari Rakenteilla Viherrakentamisen koehanke Vihreistä Vihrein Vuosaari Helsinki Vuosaari Suunnitteilla Asuntoreformikilpailu, puukerrostalorakentaminen Helsinki Postipuisto Rakenteilla Energiasuunnittelu Projektin kesto 05/2022–05/2023 Arjen muuttuvien tarpeiden huomioon ottaminen asuntotuotannossa Helsinki Malminkartano Lähdössä suunnitteille Arvio taloudellisesta asemasta ja tuloksesta (suluissa vuoden 2021 luku) Yhtiön liikevaihto vuonna 2022 oli 20,3 M€ (15,7 M€) ja taseen loppusumma 31.12.2022 oli 559,8 M€ (469,4 M€). Keskeneräisten rakennushankkeiden väheneminen näkyy kirjatussa rakennuttamispalkkiossa, 1,8 M€ (4,5 M€). Vuoden aikana aloitettiin uudisrakennushankkeet, joiden hankinta-arvo on 54,9 M€ (37,2 M€). Hankkeet rahoitetaan korkotukilainalla, käynnistysavustuksella ja omalla rahoituksella. Olemassa olevan asuntokannan korjaustoimintaan käytettiin 0,7 M€ (0,9M€). Tilikauden aikana purettiin vanhaa asuintalovarausta 0 M€ (0,4 M€). Uutta asuintalovarausta kirjattiin 0,36 M€ (0,4 M€). Poistoeroa kirjattiin 1,7 M€ (4,7 M€). A-Kruunu Oy:n tilikauden voitto oli 1 626,84 € (1 586,97 €). 2022 2021 2020 Oman pääoman tuottoprosentti 0,4 1,2 1,0 Omavaraisuusasteprosentti 16,3 13,5 16,7 31 A-KRUUNU | VUOSIKERTOMUS 30

Hallinto Hallitus Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet seuraavat henkilöt vuonna 2022: 5.4.2022 saakka Matti Vatilo, pj. Eero Saastamoinen, vpj. Mia Rainio Jaana Parviainen Malviina Peltonen Teppo Salmikivi 5.4.2022 lähtien Matti Vatilo, pj. Teppo Salmikivi, vpj. Jaana Parviainen Malviina Peltonen Mia Rainio Jannica Aalto Hallitus piti vuoden aikana 8 kokousta ja yhden strategian suunnittelukokouksen. Toimitusjohtaja Toimitusjohtajana on toiminut EMBA, arkkitehti Jari Mäkimattila. Yhtiön tilintarkastajat Yhtiön tilintarkastajana on toiminut KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Markku Sohlman. Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidettiin 5.4.2022. Omistus Yhtiön koko osakekanta, 5 640 on valtion omistuksessa. A-Kruunu Oy on valtion erityistehtäväyhtiö, jossa valtiolla omistajana on yhteiskunnallisia tavoitteita. Yhtiön omistajaohjauksesta vastaa ympäristöministeriö. Kuvassa takana Jaana Parviainen, Teppo Salmikivi ja Matti Vatilo. Edessä Mia Rainio, Malviina Peltonen ja Jannica Aalto. 33 A-KRUUNU | VUOSIKERTOMUS 32

Henkilöstö Toimintavuoden aikana henkilöstön lukumäärä oli keskimäärin 35 (28). Palkitsemispolitiikka, toteutunut palkitseminen Palkitsemispolitiikassa noudatetaan valtion omistajapolitiikkaa koskevaa valtioneuvoston periaatepäätöstä 8.4.2020. Palkitsemispolitiikan tavoitteena on tukea yhtiön strategisten tavoitteiden saavuttamista ja pitkäjänteistä arvon nousua. Palkitsemisjärjestelmän (STI) ansaintajakso oli kalenterivuosi 2022. Järjestelmän mittarit vastasivat A-Kruunun strategisia tavoitteita. A-Kruunun vastuullisuusohjelman tavoitteita on integroitu palkitsemisjärjestelmän mittareihin. Palkitsemistiedot on esitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa. Yritysvastuu A-Kruunussa on käytössä vastuullisohjelma ja -raportointi. Yritysvastuusta raportoidaan vuosikertomuksessa. A-Kruunun vastuullisuusohjelma rakentuu seuraavien teemojen ympärille: • Mahdollistamme viihtyisän ja turvallisen asumisen • Rakennamme kestävää kaupunkiympäristöä • Tuemme kestävää yhteiskunnallista kehitystä • Panostamme työyhteisöön Vastuullisuusteemoja seurataan eri näkökulmien kautta. Jokaiselle teemalle ja näkökulmalle on määritelty omat tavoitteet, joiden avulla pystytaan kehittämään toimintaa entisestään. Tavoitteet auttavat myös arvioimaan toimintaa jatkuvasti. A-Kruunu on siirtynyt uusiutuvan kaukolämmön ja kiinteistösähkön käyttöön ja on lähes hiilineutraali oman toiminnan osalta vuoden 2022 lopussa (scope 1 ja 2). Arvoketjun päästöjä pyritään vähentämään suunnitelmallisesti (scope 3). Riskeistä ja riskien hallinnasta A-Kruunussa riskit on jaoteltu seuraaviin luokkiin: • Strategiset • Operatiiviset • Taloudelliset • Hankkeisiin ja kiinteistöihin liittyvät • Vahinkoriskit HENKILÖSTÖKULUT 2022 2021 Palkat 2 227 137,49 1 888 857,50 Palkkiot 108 600,00 113 080,00 Eläkekulut 409 859,91 331 397,68 Muut henkilösivukulut 54 236,60 55 645,23 Yhteensä 2 799 34,00 2 388 980,41 34 35 A-KRUUNU | VUOSIKERTOMUS

Strategiset, operatiiviset ja taloudelliset riskit arvioidaan ja niiden hallinta suunnitellaan vuosittain strategiaprosessin yhteydessä sekä aina tarpeen vaatiessa. Hankkeisiin liittyvät riskit arvioidaan ja niiden hallinta suunnitellaan ko. hankkeisiin liittyviä hallituspäätöksiä valmisteltaessa ja tehtäessä. Vuonna 2022 riskien hallinnan merkitys korostui. Korkojen nousu edelleen arvioitiin vaikuttavuudeltaan suurimmaksi riskiksi, ja siihen pyrittiin vastaamaan mm. vuokranmäärityksessä ja hankkeiden ja uusien hankeaihioiden arvioinnissa. Myös kumppaniriskin toteutumisen todennäköisyys kasvoi, ja riski arvioitiin vaikuttavuudeltaan suureksi erityisesti puurakentamisessa. Riskiin pyrittiin vastaamaan hankekohtaisesti useilla eri toimenpiteillä, jotka liittyivät mm. valvontaan ja vakuuksiin. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä RT:n arvion mukaan asuntoaloitukset laskevat 36 000 asuntoon vuonna 2023. RT:n arvion mukaan vapaarahoitteinen vuokra-asuntotuotanto ja sijoittajakysyntä hidastuvat merkittävästi. Kustannustason nousu rajoittaa ARA-hankkeiden aloituksia. RT arvioi, että vuonna 2023 aloitetaan noin 8000 ARA-asunnon rakentaminen. Koronan jälkeen muutto kaupungeista kehyskuntiin tulee tasaantumaan, mutta etätyön jäädessä pysyväksi tavaksi, asuntojen kokoihin ja sijainteihin liittyvät toiveet ja tarpeet muuttunevat jonkin verran. Mahdollinen taantuma ja elinkustannusten nousu tullee edelleen lisäämään kohtuuhintaisten asuntojen tarvetta, jotta pystytään mahdollistamaan pieni- ja keskituloisten työntekijöiden asuminen suurimmilla talousalueilla sekä helpottamaan pitkäaikaisasunnottomuutta. A-Kruunu arvioi aloittavansa noin 400 asunnon rakentamisen vuonna 2023. Lähes kaikki näistä hankkeista sijaitsevat Helsingissä. A-Kruunulle valmistuu vuoden aikana arviolta 257 (660) asuntoa. Uusien kohteiden myötä liikevaihdon arvioidaan kasvavan. Lainojen korkokulut ovat jatkaneet nousuaan alkuvuonna 2023. Korkokulujen määrä tulee kasvamaan ja heikentää tulosta. Uusia mahdollisia hankkeita tarkastellaan kriittisesti. Talousnäkymiin vastataan toiminnan suunnitelmallisuudella ja pitkäjänteisyydellä. Hallituksen esitys vuoden 2022 tilinpäätöksestä Hallituksen esitys voittovarojen käytöstä on, että tilikauden voitto 1 626,84 € (1 586,97 €) kirjataan taseen tulostilille ja että osinkoa ei jaeta. KIANNONKATU 18, ESPOO 36 37 A-KRUUNU | VUOSIKERTOMUS

Tuloslaskelma 1 . 1 . - 31 . 12 . 2022 1 . 1 . - 31 . 12 . 2021 Liikevaihto 20 293 992 15 699 948 Henkilöstökulut -2 799 834 -2 388 980 Rakennuttamispalkkiot 1 782 170 4 526 249 Poistot ja arvonalentumiset -5 024 388 -3 578 504 Muut kulut -9 475 494 -7 409 991 Liikevoitto 4 776 446 6 848 722 Rahoitustuotot ja -kulut -2 669 194 -1 689 271 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 2 107 253 5 159 451 Verotusperusteisten varausten muutos -2 057 650 -5 152 350 Tuloverot -47 976 -5 515 TILIKAUDEN VOITTO 1 627 1 586 VÄÄRÄVARSI 1, JÄRVENPÄÄ 38 39 A-KRUUNU | VUOSIKERTOMUS

Tase VASTAAVAA 31 . 12 . 2022 31 . 12 . 2021 Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 4 709 7 306 Aineelliset hyödykkeet 497 800 076 430 291 758 Sijoitukset 190 133 190 133 Pysyvät vastaavat yhteensä 497 994 918 430 489 198 Vaihtuvat vastaavat Pitkäaikaiset saamiset 2 863 285 2 863 285 Lyhytaikaiset saamiset 319 933 240 386 Rahoitusarvopaperit yhteensä 32 263 145 12 932 872 Rahat ja pankkisaamiset 26 310 086 22 907 915 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 61 756 450 38 944 458 VASTAAVAA YHTEENSÄ 559 751 369 469 433 656 VASTATTAVAA 31 . 12 . 2022 31 . 12 . 2021 Oma pääoma 80 876 988 54 875 361 Tilinpäätössiirtojen kertymä 12 819 217 10 761 567 Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma 453 333 556 388 067 049 Lyhytaikainen vieras pääoma 12 721 607 15 729 679 Vieras pääoma yhteensä 466 055 164 403 796 728 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 559 751 369 469 433 656 40 41 A-KRUUNU | VUOSIKERTOMUS

Vastuullisuuden kohokohdat 2022 Suositteluhalukkuutta mittaava NPS-luku oli 51. Kasvua 16 % vuodesta 2021. Energiankulutuksen (scope 2) kasvihuonekaasupäästöt olivat 264 tCO2, mikä on 81 % vähemmän kuin vuonna 2021. Yhteensä 2 609 valmista asuntoa. Kasvua 29 % vuodesta 2021. Uudet toimitilat Helsingin Pasilassa. Asuntojen käyttöaste 99,6 %, mikä on sama kuin vuonna 2021. 20,3 M€ liikevaihto. Kasvua 29 % vuodesta 2021. A-Kruunu Oy:n yritysvastuuraportti 2022 Vastuullisuus on olennainen osa A-Kruunun ydintoimintaa ja strategiaa. Meille se tarkoittaa vastuuta ihmisistä, joita ovat asunnoissamme asuvat asukkaat sekä meillä työskentelevät henkilöt. Lisäksi se tarkoittaa vastuuta ympäristöstä sekä yhteiskunnasta. Tämä vuoden 2022 yritysvastuuraportti sisältää olennaisuusarvioon perustuvat tiedot meille ja sidosryhmillemme tärkeimmistä vastuullisuusasioista. A-Kruunun vastuullisuustyö on kehittynyt vuosien varrella merkittävästi. Tästä johtuen uudistamme vuoden 2023 aikana vastuullisuusohjelmamme. Osana tätä uudistusta teemme entistä kunnianhimoisemmat vastuullisuustavoitteet, joiden avulla voimme kehittää toimintaamme. Tässä raportissa vastuullisuustyötämme käsitellään vielä vuoden 2020 ohjelman mukaisesti. Sivulle 11 on koostettu, kuinka olemme saavuttaneet vastuullisuustavoitteemme vuonna 2022. Sisällysluettelo Vastuullisuustyön lähtökohdat Vastuullisuus osana strategiaa 4 Toimintaympäristön tunnistaminen 6 Megatrendit 7 Vuoropuhelua sidosryhmien kanssa 8 Vastuullisuusohjelma 2020-2023 Olennaiset vastuullisuusteemat 10 YK:n kestävän kehityksen tavoitteet 11 A-Kruunun vastuullisuustavoitteet 11 Vastuullisuustyö vuonna 2022 Mahdollistamme viihtyisän ja turvallisen asumisen 13 Rakennamme kestävää kaupunkiympäristöä 19 Tuemme kestävää yhteiskunnallista kehitystä 26 Panostamme työyhteisöön 31 Vastuullisuus lukuina 37 48 50 51 52 54 55 55 57 63 70 75 81 46 47 A-KRUUNU | YRITYSVASTUURAPORTTI

Vastuullisuus on toimintamme ankkuri Kestävän kehityksen periaatteet ovat A-Kruunun vastuullisuustyön ytimessä. Jalkautamme YK:n kestävän kehityksen tavoitteet toimintamme kehittämiseen ja jokapäiväiseen työhömme. Olemme avanneet niistä meille keskeisimmät viideksi vastuullisuuslupaukseksi. Valtion erityistehtäväyhtiönä noudatamme luonnollisesti myös valtioneuvoston omistajapoliittista periaatepäätöstä (8.4.2020), jossa meiltä edellytetään yritysvastuun vahvaa integroimista liiketoimintaan ja sen tavoitteellista johtamista. Vastuullisuus on yhtiön toiminta-ajatuksen, arvojen ja vision peruspilareita. Sitä konkretisoidaan hallituksen vuosittain linjaamissa strategisissa kehityskohteissa, joita on yhteensä parikymmentä. Kuhunkin on määritelty tavoite, sen saavuttamisen edellyttämät toimenpiteet ja aikataulu. Vastuullisuuslupaukset ja niihin liittyvät tavoitteet koskevat viihtyisää ja turvallista asumista, kestävän kaupunkiympäristön puolesta toimimista, kestävän yhteiskunnallisen kehityksen edistämistä ja työyhteisön hyvinvointia. Tavoitteissa pyritään konkreettisuuteen niin, että niiden toteutumista voidaan mitata. Omistajapoliittisessa periaatepäätöksen mukaisesti A-Kruunu pyrkii yritysvastuun toteuttamisessa edelläkävijyyteen. Kaiken toiminnan perustana on huolehtiminen sosiaalisesta ja ekologisen kestävyydestä ja ajankohtaisiin ympäristöhaasteisiin vastaamisesta. Käytännön valinnoissa se tarkoittaa esimerkiksi kaupunkiympäristöä rikastuttavaa ja asukkaiden tarpeisiin vastaavaa asuntotuotantoa, rakennuttamisprosessien laadukkuutta, asukasviihtyvyydestä huolehtimista sekä alan ja oman toiminnan jatkuvaa kehittämistä innovaatiohankkeisiin osallistumalla. Puurakentamisessa A-Kruunu haluaa olla Suomen johtava ARA-toimija. A-Kruunu on jo vuosia tehnyt toimenpiteitä hiilijalanjäljen pienentämiseksi keinoina erityisesti hiilineutraali energia, energiatehokkuus sekä uudistuotannon kestävän suunnittelun ja käytön ohjaus. Vuonna 2022 hyväksytty vähähiilisyyden tiekartta kokosi yhteen hiilijalanjäljen kokonaisuuden ja sen pienentämiseksi tehtävät toimenpiteet. Käytännössä olemme jo nyt lähes hiilineutraali oman toiminnan hiilipäästöjen osalta, koska kiinteistösähkö ostetaan päästöttömänä ja kaukolämmöstä yli 90% on päästötöntä. Työtä on jatkettu hallituksen vastikään hyväksymällä hiilineutraaliuden tiekartalla, jossa keskitytään oman toiminnan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen erityisesti energiankulutuksen osalta. Kaikissa uusissa kohteissa tavoitteena on A-energialuokka. Mukana on myös koko arvoketjun olennaiset päästöt rakennusmateriaalien tuotannosta jätehuoltoon ja henkilöstön toimintaan. Ympäristövastuullisuushaasteita riittää myös tuleville vuosille. Olemme jo aloittaneet hallituksessa keskustelun, mitä kiertotalouden ja vihreän siirtymän edistäminen tarkoittaa yrityksen toiminnassa. Hiilijalanjäljen ja hiilikädenjäljen laskennan systematisointi tulee ajankohtaiseksi viimeistään, kun niiden raportointi tulee pakolliseksi osana ilmastoselvitystä vuonna 2025 voimaan tulevan uuden rakentamislain myötä. - Matti Vatilo, A-Kruunu Oy:n hallituksen puheenjohtaja Yritysvastuu pitää sisällään myös taloudellisen ja sosiaalisen vastuun. Juuri nyt taloudellinen vastuu edellyttää erityistä huomion kiinnittämistä toimintaympäristön muutoksiin. Lainakorot ovat nousseet nopeasti useita prosenttiyksiköitä, samoin energian hinta ja rakentamisen panoshinnat. Asiakkaillemme on tärkeää, että heillä on mahdollisuus asua kohtuuvuokralla tarpeitaan vastaavassa kaupunkiympäristössä, joka yhtiön näkökulmasta säilyttää vetovoimansa vuosikymmenien päähän. 48 49 A-KRUUNU | YRITYSVASTUURAPORTTI

Toimintaympäristön tunnistaminen A-Kruunu on valtion omistama ympäristöministeriön ohjauksessa oleva erityistehtäväyhtiö, jonka tehtävänä on rakennuttaa kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Edistämme puurakentamista, vähähiilisyyttä, kiertotaloutta ja muita innovaatioita, jotta voimme edistää laadukkaiden ja kestävien kaupunkien ja aluekokonaisuuksien rakentamista. Asukasvalinnassa toteutetaan ARA:n asukasvalintaperiaatteita, jotta asunnot voidaan osoittaa kohtuuhintaista vuokra-asuntoa eniten tarvitseville ruokakunnille. Varmistaaksemme vastuullisen toiminnan, olemme tunnistaneet toimintaympäristömme tärkeimmät sosiaaliset, ympäristölliset ja taloudelliset vaikutukset sekä analysoineet niiden merkitystä sidosryhmillemme seuraavasti: Megatrendit Lisäksi olemme tunnistaneet toimintaympäristöömme vaikuttavat tärkeimmät globaalit megatrendit. Näihin trendeihin varautuminen auttaa meitä vastaamaan paremmin tulevaisuuden haasteisiin. Kiinteistöalalla merkittäviä megatrendejä ovat tällä hetkellä ilmastonmuutos ja digitalisaatio. Näiden lisäksi olemme tunnistaneet neljä muuta megatrendiä, jotka vaikuttavat oleellisesti toimintaamme nyt ja tulevaisuudessa. Megatrendejä haastaa myös niin sanotut villit kortit eli verrattain nopeasti tapahtuvat asiat, jotka voivat muuttaa alan kehityssuuntia. Ukrainan sodan vaikutukset Euroopan taloustilanteeseen voidaan lukea villiksi kortiksi, joka tekee tulevaisuuden kokonaiskuvasta epäselvän. Kiinteistöalalla sodan vaikutukset saattavat vaikuttaa pidemmällä aikavälillä erityisesti rakentamiseen ja rahoitukseen. Ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii voimakkaita päästövähennyksiä sekä merkittäviä muutoksia erityisesti yhdyskuntarakenteiden osalta niin rakennuksissa kuin rakentamisessa. Erityisesti energiatehokkuuden merkitys kiinteistö alalla kasvaa. Kaupungistumisen myötä yhä useampi ihmisistä asuu kaupungeissa, jolloin kaupunkiympäristö muuttuu tiiviim- mäksi. Kaupunkien on oltava infrastruktuuriltaan, hallinnoltaan ja toiminnaltaan kestäviä, jotta asuin- ja toimintaolosuhteet pysyvät hyvinä. Asumisen tiivistyessä erityisesti jaettujen tilojen suosio kasvaa. Digitalisaatio muuttaa tapaamme toimia, kun valtavien datamäärien keruu ja nopea analysointi helpottuu. Rakennussuunnitteluun ja kiinteistön ylläpidon automatisointiin syntyy uusia mahdollisuuksia, minkä lisäksi asiointikanavien määrä kasvaa. Demografiseen muutokseen vaikuttaa muun muassa muutokset perhetyypeissä ja iäkkäiden ihmisten osuuden kasvaminen. Myös alueellinen ja sosiaalinen eriarvoisuus lisääntyy, mikä kasvattaa kohtuuhintaisen asumisen tarvetta. Elämäntapojen muutos muokkaa asukkaiden odotuksia. Uudet sukupolvet ajattelevat eri tavoin, yhteisöllisyys lisääntyy ja jakamistalous yleistyy. Tuotteita ja palveluita halutaan lainata omistamisen sijaan, mikä lisää asumiseen liittyvien palveluiden kysyntää. 50 51 A-KRUUNU | YRITYSVASTUURAPORTTI

Vuoropuhelua sidosryhmien kanssa Avoin keskustelu sidosryhmien kanssa on meille tärkeää. Kehitämme toimintaamme sidosryhmien näkemysten ja odotusten pohjalta, joten meidän on tärkeää tietää mitä sidosryhmät meiltä odottavat. Säännöllinen yhteistyö sidosryhmien kanssa lisää myös toiminnan läpinäkyvyyttä sekä ylläpitää sen kehittämistä. Olemme tunnistaneet seitsemän meille tärkeintä sidosryhmää, joiden kanssa viestimme lähes päivittäin. Lisäksi olemme tunnistaneet näiden sidosryhmien tärkeimmät odotukset ja huolenaiheet. Sidosryhmien odotukset ja toiveet toimivat vastuullisuustyömme lähtökohtana. Olemme niiden pohjalta määritelleet toimintaympäristömme vaikutuksista ne olennaisimmat, joihin meidän on vastuullisuustyössämme panostettava. Asiakkaamme odottavat meiltä laadukasta, kestävää, kohtuuhintaista ja viihtyisää asumista hyvällä paikalla. Myös hyvän asiakaspalvelun, tavoitettavuuden ja tiedon löytämisen merkitys korostuu. Erityisesti asukasaktiivit odottavat vaikutusmahdollisuuksia ja kannustusta asukkaiden tekemään työhön. Varmistamme kohtuuhintaisen asumisen, minkä lisäksi kehitämme palveluamme jatkuvasti. Annamme asukkaillemme mahdollisuuden vaikuttaa asukasdemokratian kautta. Henkilöstö odottaa vakaata ja turvallista työpaikkaa, mielenkiintoisia työtehtäviä sekä kehitysmahdollisuuksia. Myös työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen odotetaan panostuksia. Kuuntelemme henkilöstöämme päivittäin ja käymme säännöllisiä kehityskeskusteluita. Työturvallisuutta ja -hyvinvointia kehitämme jatkuvasti. Asiakkaat Henkilöstö Kunnilla ja kaupungeilla on merkittävä osuus toiminnassamme muun muassa tonttien luovuttamisessa, hankkeiden puoltamisessa, rakennusvalvonnassa sekä asukasvalintojen valvonnassa. Kunnat, kaupungit sekä valtion viranomaiset odottavat meiltä lakien ja ohjeistusten noudattamista sekä selkeää viestintää. Huolehdimme säännöllisestä raportoinnista ja yhteydenpidosta eri kanavien kautta. Kunnat ja kaupungit Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on ympäristöministeriön alainen virasto, joka vastaa valtion asuntopolitiikan toimeenpanosta avustamalla, tukemalla ja takaamalla asumista ja rakentamista. ARA odottaa meiltä kestävän, laadukkaan ja kohtuuhintaisen asumisen edistämistä. Meiltä odotetaan myös hyvää yhteistyötä erilaisissa asumisen kehittämiseen liittyvissä hankkeissa. ARA Teemme monipuolista verkostoyhteistyötä monien alan toimijoiden kanssa. Olemme mukana alan järjestöjen toiminnassa. Verkostoyhteistyön tarkoituksena on jakaa tietoa sekä luoda alalle hyviä yhteisiä käytäntöjä ja ratkaisuja. Yhteistyössä korostuu avoin viestintä ja osallistuminen yleiseen keskusteluun. Osallistumme useisiin verkoston tapahtumiin ja tilaisuuksiin vuosittain. Verkostoyhteistyö Yhteistyökumppaneitamme ovat muun muassa rahoituslaitokset, urakoitsijat, suunnittelijat, huoltoyhtiöt sekä taloushallinnon ja ICT-palveluiden tarjoajat. He odottavat hyvää yhteistyötä, jatkuvuutta, selkeää suunnan osoittamista sekä luotettavuutta. Yhteistyössä korostuu myös yhteisten sääntöjen ja sopimusten noudattaminen sekä sitoumuksista selviytyminen. Viestimme kumppaneiden kanssa useiden eri kanavien kautta, järjestämme yhteistyöpalavereita sekä huolehdimme hyvästä sopimusten hallinnasta. Yhteistyökumppanit Olemme valtion omistama ja ympäristöministeriön omistajaohjauksessa toimiva erityistehtäväyhtiö. Toiminnallemme on asetettu tavoitteita muun muassa asuntotuotannon määrän ja alueellisen jakautuman suhteen. Lisäksi omistajamme odottaa meiltä puurakentamisen ja innovaatioiden edistämistä sekä työtä kiertotalouden ja vähähiilisyyden eteen. Strategian ja tavoitteiden toteutumista seurataan omistajaohjauksen ja yhtiökokousten kautta. Omistaja 52 53 A-KRUUNU | YRITYSVASTUURAPORTTI

Olennaiset vastuullisuusteemat Olemme tunnistaneet toimintaympäristön vaikutusten ja sidosryhmien odotusten pohjalta meille neljä tärkeintä teemaa, joiden ympärille vastuullisuusohjelmamme rakentuu: mahdollistamme viihtyisän ja turvallisen asumisen, rakennamme kestävää kaupunkiympäristöä, tuemme yhteiskunnallista kehitystä sekä panostamme työyhteisöön. Seuraamme näitä vastuullisuusteemoja eri näkökulmien kautta. Jokaiselle teemalle ja näkökulmalle on määritelty omat vastuullisuustavoitteet, joiden avulla pystymme kehittämään toimintaamme entisestään. Tulemme päivittämään vuoden 2023 aikana vastuullisuusteemamme ja -lupauksemme. Mahdollistamme viihtyisän ja turvallisen asumisen Rakennamme kestävää kaupunki- ympäristöä Tuemme kestävää yhteiskunnallista kehitystä Panostamme työyhteisöön Tarkoituksenamme on tuottaa viihtyisiä ja turvallisia asuntoja niitä tarvitseville. Vastuullisena vuokranantajana huolehdimme asukkaistamme, seuraamme heidän tyytyväisyyttään sekä varmistamme hyvän asumisviihtyvyyden ja -turvallisuuden. Annamme asukkaillemme mahdollisuuden vaikuttaa asukasdemokratian kautta. Tuemme kaupunkeja ympäristövastuuseen ja vähähiilisyyteen liittyvien tavoitteiden saavuttamisessa, ja edistämme puurakentamista, vähähiilisyyttä, kiertotaloutta ja innovaatioita. Rakennutamme toimivaa, kaupunkikuvallisesti korkeatasoista sekä sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävää kaupunkiympäristöä. Olemme mukana laadukkaiden ja kestävien aluekokonaisuuksien toteuttamisessa. Haluamme tukea yhteiskunnallista kasvua ja kehitystä tarjoamalla kohtuuhintaista ja vähähiilistä vuokra-asumista sitä eniten tarvitseville ruokakunnille. Olemme vastuullinen kumppani – toimimme luotettavasti ja eettisesti sekä huolehdimme alihankintaketjumme vastuullisuudesta. Henkilöstömme on tärkein voimavaramme. Niinpä huolehdimme henkilöstömme työhyvinvoinnista ja -turvallisuudesta sekä teemme toimia työviihtyvyyden parantamiseksi. Annamme henkilöstöllemme mahdollisuuden kehittää osaamistaan. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet YK:n jäsenmaat sitoutuivat vuonna 2015 kestävän kehityksen toimenpideohjelmaan (Agenda 2030) ja sen tavoitteisiin (Sustainable Development Goals), joiden pyrkimyksenä on ohjata kestävän kehityksen toteutumista vuosina 2016-2030. Omien vastuullisuustavoitteidemme lisäksi olemme sitoutuneet tukemaan kaikkia 17:ää YK:n kestävän kehityksen tavoitetta. Vastuullisuustekomme linkittyvät erityisesti 13 tavoitteeseen, jotka integroimme osaksi A-Kruunun johtamista, strategiaa ja päivittäisiä operatiivisia toimintoja. Tarjoamme kohtuuhintaista asumista ja näin ollen takaamme perusoikeuden asuntoon myös kansallisten määritelmien mukaan köyhyydessä eläville. Edistämme ihmisten henkistä terveyttä ja hyvinvointia takaamalla turvallisen kodin myös syrjäytymisriskissä oleville. Kehitämme jatkuvasti työntekijöidemme työelämään liittyviä taitoja sekä ammatillista ja teknistä osaamista. Huolehdimme henkilöstömme tasa-arvosta ja takaamme tehokkaat mahdollisuudet osallistumiseen kaikilla päätöksenteon tasoilla. Lisäämme uusiutuvan energian osuutta energianlähteistä mahdollisuuksien mukaan. Takaamme turvallisen työympäristön sekä varmistamme säällisen työn ja saman palkan samanarvoisesta työstä. Uudistamme infrastruktuuria kestävän kehityksen tavoitteiden mukaiseksi edistämällä innovaatioita rakentamisessa. Vähennämme eriarvoisuutta tarjoamalla kohtuuhintaista asumista ja edistämällä asukkaiden osallistumista asukasdemokratian avulla. Edesautamme takaamaan riittävän, turvallisen ja edullisen asunnon saamista kaikille vuoteen 2030 mennessä. Pyrimme saavuttamaan luonnonvarojen kestävän ja tehokkaan käytön edistämällä kestäviä julkisia hankintakäytäntöjä. Toimimme kiireellisesti ilmastonmuutosta vastaan edesauttamalla asuntotuotannon kestävyyden lisäämistä. Toimimme luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi niissä kohteissa, joissa sillä on tunnistettu olevan suuri merkitys. Edistämme kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista tekemällä yhteistyötä niin yhteiskunnan kuin eri toimijoiden kanssa. 54 55 A-KRUUNU | YRITYSVASTUURAPORTTI

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk2NzY=